GRANTY
20.10.2022

Možnosti grantovej podpory pre mladých

Kľúčovými prijímateľmi grantovej podpory na Slovenskú sú: verejná správa, podnikatelia, školy a neziskové organizácie. Granty môžu získať aj jednotlivci a fyzické osoby – nepodnikatelia. Do tejto kategórie patria napríklad štipendiá pre študentov či granty pre mladých umelcov. V nasledujúcom texte vám priblížime niekoľko možností grantov pre mladých ľudí.

Granty pre mladých ľudí zo súkromných nadácií

Dobrým príkladom je nadácia Tatra banky, ktorá finančne podporuje študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl, ktorí chcú absolvovať vzdelávacie podujatie v zahraničí. Nadácia podporuje aj mladých umelcov, študentov a vzdelávacie inštitúcie. V oblastiach ako literatúra, divadlo, dizajn, hudba či výtvarné umenie môžu mladí umelci získať niekoľkotisícové granty. O podporu sa uchádzajú napríklad aj projekty, kde študent pôsobí v praxi alebo vo výskume na pôde školy, ale aj mimo nej. Granty sú zamerané na podporu stredoškolákov a vysokoškolákov.

Ďalším zaujímavým grantovým zdrojom je Nadácia pre deti Slovenska. Pomoc prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov je zameraná najmä na deti a mladých ľudí. Nadácia podporuje napríklad vzdelávanie a venuje sa filantropii. Férová Nadácia O2 zasa poskytuje granty, ktoré pomáhajú bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí a podporujú začínajúcich podnikateľov

Ďalšie možnosti podpory mladých ľudí z nadácií nájdete na našej stránke TU.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Granty a štipendiá z Fondu na podporu umenia

S cieľom podpory mladých umelcov poskytuje FPU finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; podporu medzinárodnej spolupráce; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Viaceré programy zahŕňajú podporu pre začínajúcich umelcov, absolventov umeleckých vysokých škôl, ktorí sa chcú etablovať na domácej profesionálnej scéne, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská a rodičovská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. 

Viac o grantoch z Fondu na podporu umenia nájdete TU.

Podpora pre mladých ľudí z eurofondov

Eurofondy sú jedným z hlavných nástrojov vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi v EÚ. Fungujú na princípe viacročného finančného rámca a sú financované priamo z rozpočtu EÚ. K občanom, podnikateľom alebo napríklad k obciam sa eurofondy dostávajú v podobe grantov. Podporujú rozličné oblasti od zdravotníctva, poľnohospodárstva cez vzdelávanie až po rozvoj moderných technológií.

V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 bude podpora z EÚ fondov zameraná na rozvoj digitalizácie či zelené témy. Aktuálne a plánované grantové výzvy nájdete v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk. Nasledovné opatrenia z Programu Slovensko pre roky 2021 – 2027 sa dotýkajú priamo študentov či vo všeobecnosti mladých ľudí:

  • podpora tvorby a/alebo inovácie a zavádzanie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov podľa potrieb praxe
  • poskytovanie motivačných štipendií pre talentovaných domácich a zahraničných študentov za účelom ich štúdia na vysokých školách v SR
  • podpora tvorby a zavádzania krátkych (non-degree) kurzov a programov terciárneho vzdelávania podľa potrieb praxe;
  • podpora tvorby a poskytovania menších a malých (profesijných) kvalifikácií a mikrokvalifikácií;
  • podpora realizácie praktického vyučovania žiakov (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa);
  • podporu spolupráce vysokých škôl a podnikov pri vývoji, testovaní a uvádzaní produktov na trh, najmä podpora vytvárania prototypových laboratórií  a špecializovaných „testbedov“ v perspektívnych oblastiach RIS3
  • podpora vzdelávacích iniciatív, aktivít a programov (vrátane pilotných aktivít) vychádzajúcej z iniciatívy Európskej komisie Digital Skills and Jobs Coalition;
  • „záruka pre mladých“ – zlepšenie prístupu k zamestnaniu

Erazmus+

Európska únia pomáha mladým ľuďom aj prostredníctvom komunitárnych programov ako napríklad Erasmus+. Cieľom programu je podpora vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.
Jeho rozpočet je približne 26,2 miliardy EUR. V porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobok finančných prostriedkov.

Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Program Erasmus+ riadi a za jeho realizáciu zodpovedá Európska komisia. Za lokálne riadenie progamu zodpovedajú v jednotlivých krajinách národné agentúry (NA). Na Slovensku fungujú tieto dve národné agentúry. Viac informácií o aktuálnych možnostiach grantov či štipendií nájdete na tejto stránke.