GRANTY PODNIKATELIA
15.5.2022

Možnosti financovania projektov prostredníctvom banky

Granty a dotácie sú významným zdrojom financovania projektov vo verejnom ale aj súkromnom sektore. S výnimkou projektov štátnej správy, granty väčšinou nefinancujú 100 percent výdavkov projektu. Ak chcete ako súkromná spoločnosť žiadať o grant, musíte zväčša rátať aj s inými zdrojmi financovania. Tie môžu byť vlastné alebo úverové, poskytované predovšetkým komerčnými bankami.

Prečo sa javí úverové financovanie ako optimálne riešenie v prípade realizácie projektu, aj keď žiadate o grant? Samotný proces podania žiadosti o dotáciu zvyčajne predstavuje veľmi dlhý čas, ktorý zahŕňa obdobie od vyhlásenia výzvy, podania žiadosti o nenávratný príspevok, jej samotného posúdenia. V prípade úspešnosti je to aj proces schválenia, zazmluvnenia, verejného obstarávania, samotných kontrol žiadostí o platbu. Navyše v prípade, že potrebujete vykonať zmeny v rámci scháleného projektu (napr. realokovať položky v rozpočte)sa celý proces predlžuje. Je totiž potrebné ich preschváliť prostredníctvom zmenových konaní na strane poskytovateľa grantu. Celý tento proces môže trvať v praxi aj viac ako 2 roky. V konečnom dôsledku neviete s istotou určiť, kedy peniaze reálne dostanete, napriek tomu, že máte kvalitne vypracovaný biznis plán a namodelovaný cash flow projektu.

Financovanie projektov cez bankové úvery

Banky tento zdĺhavý proces dôverne poznajú. Poznajú tiež potreby svojich klientov a preto im vedia prispôsobiť produkty na mieru. Ide hlavne o preklenutie tohto dlhého časového obdobia, čím vedia výrazne pomôcť s financovaním projektu. Ide najmä o čas keď čakáte na čerpanie grantových zdrojov, nevyhnutných na bezproblémovú realizáciu projektu. Z hľadiska realizácie projektu a prosperovania samotnej firmy je preto výhodnejšie počítať vo svojom biznispláne s úrokmi a poplatkami banke. Vaša firma tým dokáže umiestniť svoj produkt, alebo zrealizovať službu na trhu promptne, čím sa stáva konkurencieschopnejšia a dokáže rýchlejšie inkasovať tržby.

Bankové domy poskytujú svoje služby žiadateľom o grant už v prípravnej fáze a to ešte pred schválením žiadosti o nenávratný príspevok, resp. pred podpisom zmluvy o schválenom nenávratnom príspevku:

  1. V prípade, že nepotrebujete cudzie zdroje na spolufinancovanie projektu, vystaví banka potvrdenie o zostatku alebo potvrdenie o zdrojoch na bankovom účte.
  2. Naopak, ak budete potrebovať cudzie zdroje, banka Vám vystaví indikatívny alebo nezáväzný úverový prísľub. V prípade potreby to môže byť aj záväzný úverový prísľub, ktorým deklaruje pripravenosť financovať váš projekt. Tento proces vyžaduje posúdenie úverovej spôsobilosti klienta, t.j. posúdenie primárnej a sekundárnej návratnosti a je potrebné predložiť požadované doklady banke, ktorá posúdi váš projekt.
  3. Banka môže poskytnúť úverové financovanie a v skutočnosti aj samotné čerpanie úverovej linky pri vybratých typoch projektov už pred podpisom zmluvy o grante.
financovanie projektov

Ako postupovať po schválení projektu?

V prípade, že vaša žiadosť o grant bola schválená a vy vstupujte do fázy prípravy a podpisovania zmluvnej dokumentácie s poskytovateľom, zriadia vám banky dotačný alebo grantový účet. Ten bude slúžiť na realizáciu úhrad výdavkov, ktoré sú spojené s vaším projektom. Ak nemáte dostatok vlastných zdrojov, je vhodné, aby ste čím skôr žiadali banku o poskytnutie financovania (o úver však môžete požiadať v ktorejkoľvek fáze projektu):

  1. Preklenovací úver, ktorý banka poskytne na preklenutie obdobia medzi reálnou úhradou vašich výdavkov a obdobím refundácie. Až pri refundácii vám totiž bude reálne preplatený grant na základe zmluvy o NFP. Preklenovací úver sa poskytuje v prípade, že váš grant bude preplácaný formou refundácie, zvyčajne do výšky 100% NFP. Je možné ho čerpať jednorázovo alebo postupne a splatíte ho z došlého NFP taktiež jednorázovo alebo postupne podľa dohody s bankou.
  2. Investičný úver poskytuje banka na krytie tých výdavkov projektu, ktoré nefinancujete z grantu a môžete nimi doplniť vlastné zdroje. Čerpanie, splácanie,  samotná výška úveru a prípadné dozabezpečenie úveru je stanovená na základe zmluvných podmienok s bankou.
  3. Prípadne môžete požiadať o poskytnutie kombinácie oboch úverov.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Aké sú konkrétne možnosti?

Spolufinancovanie projektov krytých z EÚ fondov ponúkajú úspešne mnohé komerčné banky na Slovensku. Vyberáme z nich aktuálne pre vás napríklad financovanie vo VÚB, ktorá má v súčasnosti v rámci programového obdobia 2014 – 2020 podpísané zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe pre OP II, OP Kvalita životného prostredia a OP Program rozvoja vidieka alebo Tatrabanku, ktorá na svojej webovej stránke uvádza, že má zabezpečené Zmluvy o spolupráci so všetkými dôležitými ministerstvami.

Potrebujete grantové poradenstvo? Radi by ste vypracovali biznisplán alebo potrebujete predložiť kvalitné podklady pre financujúcu banku či vášho investora? Kontaktujte tím Grantexpert na ahoj@grantexpert.sk. Radi vám pomôžeme s riešením.