VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
29.6.2022

Dodatkovanie zmlúv z dôvodu nárastu cien

Rýchly nárast cien sa týka aj projektov financovaných z eurofondov. Viaceré projekty sa dostali do situácie, že ak nedôjde k navýšeniu pôvodne vysúťaženej ceny, dodávateľ odstúpi od zmluvy a projekt sa nedokončí. Aké sú východiská z tejto situácie?

Metodické usmernenie ÚVO k dodatkom

Úrad pre verejné obstarávanie v máji 2022 vydal všeobecné metodické usmernenie k možnosti uzatvárania dodatkov. Predmetné metodické usmernenie zakotvilo možnosti navýšenia ceny projektu a/alebo posunu termínu z dôvodov extrémneho nárastu cien, nedostupnosti tovarov, služieb či stavebných prác. Týka sa to jednak dôvodov súvisiacich s pándémiou COVID 19 ako aj vojnovou situáciou na Ukrajine.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Novela zákona o eurofondoch

Na potrebu navýšenia projektov reagovalo aj MIRRI a predložilo novelu zákona č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V zmysle novely aj už k uzatvoreným zmluvám o NFP je možné navýšiť hodnotu projektu o dodatočný príspevok. Zjednodušene povedané, novela by mala umožňovať uzatváranie dodatkov. Poskytovateľ môže prijímateľovi poskytnúť dodatočný príspevok, ak:

A) poskytovateľ disponuje finančnými prostriedkami určenými na poskytnutie dodatočného príspevku
B) sa zvýšia celkové oprávnené výdavky projektu týkajúce sa hlavných aktivít projektu a bez úhrady ktorých by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu podľa zmluvy
C) sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu

Dodatočný príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe zmeny zmluvy a postupom v nej dohodnutom. Právny nárok na poskytnutie dodatočného príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmeny zmluvy.

Čo by mal obsahovať inflačný dodatok?

Pre to, aby bol inflačný dodatok považovaný za legálny, verejný obstarávateľ by mal preukázať a zdokumentovať nasledovné:

 • okolnosti, ktorými je odôvodňovaná zmena zmluvy vo vzťahu k tejto zmene,
 • preukázanie príčinnej súvislosti medzi potrebou zmeny zmluvy a vplyvmi mimoriadnych okolností,
 • posúdenie možnosti predvídateľnosti vzniku vplyvov okolností, ktorými je odôvodnená zmena zmluvy v nadväznosti na vynaloženú náležitú starostlivosť a vo vzťahu k požadovanému obsahu a/alebo rozsahu zmeny zmluvy, a to aj v nadväznosti na časové obdobie, kedy došlo k uzavretiu zmluvy, ktorej sa zmena týka,
 • posúdenie rozsahu deklarovaných zmien parametrov konkrétnych komodít (cena, dodacia lehota, dostupnosť) z hľadiska nepredvídateľnosti vývoja trhu v priamej nadväznosti na okolnosti, ktoré tieto zmeny vývoja mali vyvolať,
 • vplyv týchto okolností na konkrétny predmet zmluvy, resp. jeho časť a parametre plnenia (cena, dodacia lehota, dostupnosť), a v tejto súvislosti predovšetkým, avšak nielen:
  • okolnosti, za ktorých je plnenie predmetu zmluvy poskytované,
  • konkrétne existujúce subdodávateľské vzťahy, príp. potrebu ich zmien, vrátane ich podielu na plnení zákazky,
  • konkrétny trh, na ktorom pôsobí verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ a subdodávatelia,
  • konkrétne položky, ktorých sa zmena ceny plnenia týka,
  • vstupné položky, ktoré mali ovplyvniť cenu plnenia,
  • rozsah, ktorý je nevyhnutný na dokončenie predmetu zmluvy, resp. pokračovanie v plnení predmetu zmluvy,

Téme dodatkovania zmlúv sme sa podrobne venovali na webinári, ktorého lektorom bol JUDr. Juraj Tkáč PhD. Záznam z webinára nájdete na tejto stránke.