GRANTY SAMOSPRÁVY
5.5.2023

Aktuálne dotácie na projekty v cezhraničných regiónoch Česka a Slovenska

Koncom apríla 2023 boli vyhlásené prvé výzvy z nového programu INTERREG SK-CZ. Podporené budú projekty v oblasti ochrany životného prostredia, starostlivosti o pamiatky či rozvoj turizmu. V rámci Slovenskej republiky sú pre získanie dotácie oprávnenými územiami Trenčiansky, Trnavský a Žilinský samosprávny kraj.

Kto môže získať dotácie?

V novom programovom období je na podporu projektov v československom pohraničí vyčlenených 107 miliónov eur. Medzi oprávnených žiadateľov patria predovšetkým obce a mestá ale napríklad aj neziskové organizácie. Podmienky jednotlivých výziev sa však môžu líšiť. Toto je všeobecný zoznam oprávnených žiadateľov:

 • štát
 • územná samospráva
 • rozpočtové, príspevkové a iné organizácie
 • školy a vzdelávacie inštitúcie
 • neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie
 • družstvo,
 • nadačný fond
 • cirkvi
 • Červený kríž
 • záujmové združenia právnických osôb
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Aké oblasti podporujú aktuálne výzvy?

INTERREG SK-CZ: Životné prostredie – KLÍMA (2023)

Výzva je zameraná na podporu opatrení na zvládanie dopadov klimatických zmien. Jedným z cieľov je zber a výmena informácií potrebných na predchádzanie týmto zmenám a na zlepšenie životného prostredia. K tomu patrí aj tvorba spoločných stratégií a akčných plánov, ktoré majú pomôcť v adaptácii na zmenu klímy a v predchádzaní negatívnym jej dopadom. Zároveň sa plánuje zvyšovať informovanosť o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy a o praktických krokoch, ktoré môžu jednotlivci podniknúť.

INTERREG SK-CZ: Kultúra (2023)

Táto výzva podporuje dva typy aktivít zameraných na rozvoj cezhraničného cestovného ruchu a ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva. Prvý typ aktivity sa zameriava na zachovanie a obnovu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, vrátane technického stavu pamiatok a vytvorenia komplexnej turistickej ponuky. Druhý typ aktivity sa sústreďuje na spoluprácu a výmenu skúseností pri vytváraní a propagácii komplexných produktov cestovného ruchu a na zlepšenie kvality služieb a produktov cestovného ruchu. Obe aktivity majú za cieľ podporiť udržateľný rozvoj regiónu a jeho digitálnu a zelenú transformáciu.

INTERREG SK-CZ: Spolupráca (2023)

Výzva je zameraná na zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch.

Potrebujete pomôcť s vypracovaním projektu do výziev v programe INTERREG SK-CZ?

Radi vám pomôžeme. Všetky informácie nájdete na portáli Grantexpert v časti “Vypracovanie projektovej žiadosti”