PLÁN OBNOVY PODNIKATELIA SAMOSPRÁVY
6.10.2022

10 projektov, ktoré môžete financovať z Plánu obnovy

Plán obnovy a odolnosti má za cieľ pomôcť krajinám EÚ zotaviť sa z pandémie COVID-19 a prispieť k hospodárskemu rastu. Je to ucelený balík reforiem a investícií, pričom hlavnými oblasťami podpory sú zelená a digitálna transformácia. Pre Slovensko je vyčlenených približne 6 miliárd eur, vďaka ktorým môžu svoje projekty realizovať samosprávy, podnikatelia, školy či jednotlivci.

Priority plánu obnovy zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky Slovenska, ale aj aktuálne spoločenské výzvy. Sú to napríklad – vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravotníctvo ale aj spomenutá digitalizácia či podpora zelenej ekonomiky. V tomto texte nájdete príklady konkrétnych typov projektov, na ktoré môžete, alebo budete môcť získať financie v najbližších rokoch.

Dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy

Investície do obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

Prvá výzva na podporu výstavby nových zdrojov OZE z Plánu obnovy bola vyhlásená v máji 2022. Jej celková alokácia bola 18 miliónov eur a podporu mohli získať projekty z celého Slovenska. Ďalšia, podobná výzva by mala byť vyhlásená vo februári 2023. V rámci vašich projektov môžete financovať výdavky na výstavbu / inštaláciu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE.

Oprávnené na podporu v rámci predošlej výzvy boli nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využívajú: slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny, geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla. Podobné zamerania by mala mať aj výzva, ktorá bude vyhlásená v roku 2023.

Projekty na podporu digitalizácie

Z Plánu obnovy budú môcť získať granty napríklad priemyselné podniky. Hlavnou témou podpory by mala byť automatizácia. Medzi ďalšie oblasti podpory digitalizácie patria kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí; mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia; umelá inteligencia a robotika.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Inovačný voucher

Poukážky budú slúžiť na stimuláciu spolupráce MSP s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so súkromnými poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb, či dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium). Podporené tiež môžu byť rôzne certifikačné konania a skúšky, napr. za účelom uvedenia nového tovaru na trh, resp. pre vstup na nový trh.

Digitálny voucher

Digitálny voucher bude stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v MSP. Oprávnenými nákladmi budú individualizované IT riešenia pre firmy (nie nákup hotových hardvérových a softvérových riešení). Ide napríklad o nasadenie a zásadné vylepšenie informačného systému, e-commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť. Predpokladá sa široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami.

Patentový voucher

Finančnú poukážku budete môcť získať aj na ochranu duševného vlastníctva. Príspevok bude určený pre MSP, výskumné inštitúcie, vysoké školy alebo fyzické osoby. Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady patentového cyklu počnúc podaním patentovej prihlášky až po udržiavacie poplatky, a to vrátane prekladateľských a právnych služieb na ochranu a vymáhanie duševného vlastníctva.

Aktuálne dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy nájdete aj v našej databáze grantov.

Dotácie pre mestá a obce z Plánu obnovy

Obnova historických a pamiatkovo chránených budov

Od júla 2022 až do konca roka 2025 majú kraje, mestá a obce možnosť získať dotácie na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Dotácie môžu byť použité napríklad na obnovu obvodových stien, strechy, vnútorných konštrukcií či tieniacej techniky ale aj kúpu zariadenia na vykurovanie (tepelné čerpadlo, plynový kondenzačný kotol, odovzdávacia stanica tepla, vykurovací systém) či inštaláciu osvetlenia a zariadenia na vetranie a chladenie.

Projekty na rozvoj cyklodopravy

Z plánu obnovy a odolnosti budú podporené aj projekty na rozvoj cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry. Ministerstvo podporí napríklad výstavbu cyklistických komunikácií, rôzne SMART prvky, odpočívadlá pre cyklistov, prístrešky ale aj výstavba odstavných zariadení pre bicykle. Prvá výzva bola vyhlásená v lete 2022. Do roku 2025 bude vyhlásených niekoľko ďalších výziev, do ktorých sa môžu zapojiť mestá ale aj VÚC či združenia miest a obcí.

Projekty_plán_obnovy

Rozširovanie kapacít škôl

Ministerstvo školstva vyhlásilo 4 dôležité výzvy, ktoré pomôžu materským, základným aj stredným školám s rozšírením kapacít a debarierizáciou. Dotácie môžu získať samosprávy, cirkvi ale aj žiadatelia zo súkromného či neziskového sektora. V rámci svojich projektov môžete financovať napríklad výstavbu nových objektov škôl a školských zariadení; rozširovanie kapacít existujúcich objektov prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov; stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby školy a ďalšie aktivity. Výzvy boli vyhlásené na jeseň 2022 a budú otvorené až do vyčerpania financií.

Budovanie infraštruktúry pre elektromobily

Z Plánu budete môcť financovať aj projekty na budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. Oprávnenými žiadateľmi by mali byť okresné mestá, mestá v sídle VÚC, VÚC a nimi zriadené organizácie. Prvá výzvy by mala byť otvorená v septembri 2023 a ďalšia v roku 2024.

Dotácie pre samosprávy z Plánu obnovy nájdete aj v našej databáze grantov.

Dotácie pre jednotlivcov z Plánu obnovy

Príspevok na obnovu rodinných domov

Obnova rodinných domov je jednou z dôležitých súčastí Plánu obnovy a odolnosti. Jej cieľom je podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc rodinných domov. Pilotná výzva bola vyhlásená v septembri 2022 a do konca roka 2025 ich bude vyhlásených ešte niekoľko. V rámci svojho projektu môžete získať financie na zateplenie obvodového plášťa, podlahy, stropu či rekonštrukciu strechy. Okrem toho si môžete z dotácie nainštalovať fotovoltický panel, solárny kolektor, plynový kondenzačný kotol alebo tieniacu techniku či zelenú strechu.