GRANTY PODNIKATELIA ZDRAVOTNÍCTVO
1.2.2023

Získajte financie na projekty v oblasti zdravia

Podnikatelia v oblasti zdravotníctva môžu od 1. februára 2023 požiadať o inovačné poukážky v sume od 10 000 EUR do 50 000 EUR. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) tak podporí zrealizovanie inovácií vo forme štúdií, analýz, výskumných správ, alebo inovovaných procesov, postupov, či produktov v zdravotníctve. Na výzvu je vyčlenený 1 milión EUR.

Kto sa môže uchádzať o inovačné poukážky?

Inovačné poukážky sú určené pre slovenské firmy mimo Bratislavského kraja, ktoré podnikajú aspoň jeden rok od podania žiadosti o grant. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť tak fyzické ako i právnické osoby, ktoré zrealizujú svoj inovačný projekt za 3 mesiace, najneskôr však do 30.09.2023. Na svojich projektoch budú môcť začať realizovať svoje aktivity až po vystavení inovačnej poukážky. O poukážky sa môžu firmy uchádzať od 1. februára 2023 do 15.marca 2023, alebo do vyčerpania prostriedkov z výzvy. Podnikom bude preplatených 85% oprávnených nákladov formou predfinancovania.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Aké sú oprávnené aktivity inovačných projektov?

Oprávnené aktivity musia byť v súlade so „Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (SK RIS3 2021+). Doménou je „Zdravá spoločnosť“. Inovačné projekty budú zacielené na prioritnú oblasť 4-2 Inovatívne výrobky (vrátane bio materiálov a biotechnológií) procesy a postupy v zdravotníctve.

Oprávnené aktivity môžu byť zamerané na činnosti v nasledujúcich oblastiach:

  • Projekty vedy a výskumu pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných ochorení a infekčných ochorení.  Vo svojich projektoch pre oblasť onkológie sa prijímatelia môžu zamerať napríklad na výskum vybraných malígnych ochorení (karcinóm prsníka, pľúc, prostaty). V rámci neurovied sa odporúča vo vedecko – výskumných projektoch zacieliť pozornosť napríklad na tieto ochorenia: Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, poruchy senzorického a motorického nervového systému, či autizmus. V súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami budú za oprávnené aktivity považované tie, ktoré cielia na výskum porúch hemokoagulácie, hypertenzie detí i dospelých a ischemických porúch srdca a mozgu. Vedecko – výskumné aktivity projektov môžu byť zamerané aj na raritné, infekčné ochorenia a ďalšie ochorenia spomenuté vo výzve.
  • Projekty pre oblasť materiálov a biomateriálov pre zdravotníctvo. Uprednostnené budú materiály s využiteľným potenciálom v praxi a dôležitá bude jeho účinnosť a bezpečnosť.
  • Lieky a liekové formy (vrátane nutraceutík, probiotík a výživových doplnkov). Podporené budú projekty zamerané na zvýšenie bezpečnosti, účinnosti, znižovania toxicity ale podporený bude aj vývoj nových liekov. Projekty sa budú orientovať aj na personalizované preparáty.
  • 3D Tlač a 3D Biotlač. Okrem personalizovaných implantátov budú žiadané i projekty zaoberajúce sa implantáciou kostí, zubov, vstrebateľných materiálov, kože a iných.
  • Senzory a technológie na monitorovanie zdravotného stavu. Odporúča sa zamerať sa na systémy monitorujúce zdravotný stav pacienta a jeho diagnostiku bezkontaktne a na diaľku.

Všetky informácie o výzve nájdete na webe SIEA.