GRANTY INTERREG
8.6.2023

Získajte dotácie na projekty v slovensko-poľskom pohraničí

Program Interreg Slovensko-Poľsko vyhlásil ďalšie tri výzvy s finančnou podporou až 31 miliónov eur. Cieľom programu je zlepšovať život ľudí v pohraničných regiónoch a podporovať rozvoj kultúry, udržateľného cestovného ruchu, ekologickej dopravy a spolupráce na oboch stranách slovensko-poľskej hranice. Výzvy sú určené pre samosprávy, organizácie zo štátnej správy, neziskový sektor, malé a stredné podniky. Uchádzať sa o podporu je možné do konca septembra 2023.

Program Interreg PL-SK zahŕňa Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a tiež okres Spišská nová ves v Košickom kraji. V minulom období bolo z programu podporených 90 projektov a viac ako 450 mikroprojektov. Zmodernizovalo sa približne 200 kilometrov ciest a vytvorilo sa a označilo 3 000 kilometrov cezhraničných rekreačných chodníkov. Program tiež prispel k obnove 400 kultúrnych a prírodných pamiatok a zapojilo sa do neho viac ako 23 000 účastníkov vzdelávacích aktivít a školení v pohraničí.

Žiadosti do aktuálnych výziev môžu predkladať organizácie s právnou subjektivitou, pokiaľ ich projekty zodpovedajú cieľom hlavnej činnosti a majú relevantné skúsenosti s navrhovanými aktivitami. Hlavné cieľové skupiny sú nasledovné:

 • orgány verejnej moci a verejné inštitúcie;
 • mimovládne organizácie;
 • miestne a územné samosprávne celky a ich neziskové alebo hospodárske organizácie;
 • malé a stredné podniky
 • vzdelávacie inštitúcie

V rámci aktuálnych výziev, ktoré sú otvorené do 29. septembra môžete získať dotácie v oblasti cestovného ruchu, inštitucionálnej spolupráce či ekologickej dopravy.

Rozvoj cestovného ruchu

Výzva je zameraná na projekty spojené s kultúrnym a prírodným dedičstvom alebo cestovným ruchom. Ide predovšetkým o:

 • Poskytovanie podpory na rozvoj cezhraničných produktov a služieb v oblasti cestovného ruchu s cieľom posilniť úlohu kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení.
 • Zachovávanie, sprístupňovanie a propagácia dôležitého materiálneho a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok a verejných priestranstiev.
 • Vytváranie informačných a propagačných systémov v oblasti cestovného ruchu, ktoré majú za cieľ popularizovať programovú oblasť ako atraktívnu destináciu pre cestovný ruch.
 • Rozvoj ľudského kapitálu a zvyšovanie odborných znalostí, najmä v oblasti šírenia riešení týkajúcich sa udržateľného cestovného ruchu

Viac informácií

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Zlepšenie inštitucionálnej spolupráce

Granty možno získať prostredníctvom projektov, ktoré majú za cieľ posilniť spoluprácu medzi inštitúciami alebo zvýšiť kompetencie ich zamestnancov. Konkrétne sa to dá dosiahnuť nasledovnými spôsobmi:

 • Vytváraním silnejších inštitucionálnych kapacít verejných inštitúcií, čo môže zahŕňať školenia, ktoré budú zvyšovať odborné kvalifikácie zamestnancov.
 • Posilňovaním spolupráce a kapacít inštitúcií, ktoré poskytujú služby v pohraničných oblastiach. To môže zahŕňať výmenu skúseností a dobrých postupov, podporu a rozvoj cezhraničných ekonomických väzieb.
 • Vytváraním cezhraničných analýz, stratégií a akčných plánov, ktoré sa zaoberajú spoločnými problémami a prekážkami v spolupráci verejných inštitúcií, organizácií a obyvateľov v pohraničných oblastiach. Ide tu o cezhraničné iniciatívy, myšlienky, koncepcie a plány, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb a rozvoj pohraničných oblastí.

Viac informácií

Zlepšenie dostupnosti cestovného ruchu zavedením ekologickej dopravy

Grant je určený projektom, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie prístupu k atraktivitám cestovného ruchu. Navrhnuté opatrenia zahŕňajú rozvoj elektromobility, zabezpečenie nabíjacích staníc elektromobilov na parkoviskách, vybavenie existujúcich parkovísk digitálnymi dopravnými zariadeniami a označenie parkovísk typu “P&R” s informáciami o dostupných dopravných prostriedkoch a trasách, na ktorých ich možno využiť.
 
Všetky projekty musia dodržať podmienku, aby  boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Poľska a mali cezhraničný presah, spoločné ciele či riešenia.

Viac informácií

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám na TEJTO STRÁNKE.