GRANTY
16.3.2022

Škôlky v Bratislavskom kraji dostanú 23 miliónov eur z eurofondov

Celková alokácia aktuálnej dotácie pre škôlky v Bratislavskom samosprávnom kraji má hodnotu viac než 23 miliónov eur.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR chce vďaka tejto výzve pomôcť rodinám riešiť problémy s umiestňovaním detí v škôlkach. Uchádzať sa môžu zriaďovatelia zo štátneho aj súkromného sektora. Jedná sa o vôbec o prvú takúto eurofondovú podporu určenú pre škôlky výlučne v Bratislavskom kraji. Z doterajších výziev pre celé Slovensko bolo financovaných už 25 000 nových miest v škôlkach vo všetkých regiónoch.

Výstavba nových objektov či nákup vybavenia

Z najnovšej výzvy programu IROP môžu žiadatelia získať až 2,5 milióna eur napríklad na výstavbu nových objektov či nákup materiálovo-technologického vybavenia. Výzva je určená pre zriaďovateľov rôznych typov škôlok – od obecných, cez súkromné až po tie, ktoré spravujú občianske združenia a cirkvi. V prípade rozširovania existujúcich materských škôl musí žiadateľ medzi iným zabezpečiť zvýšenie kapacity minimálne o 10 miest. Ak sa jedná o projekty na zriadenie novej materskej školy, žiadateľ musí tiež splniť podmienku zaradenia materskej školy do siete škôl a školských zariadení. Ministerstvo školstva tento úkon zabezpečí na základe žiadosti.

Žiadatelia môžu žiadať dotácie pre škôlky na:

  • výstavbu nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
  • rozširovanie kapacít existujúcich škôlok prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s cieľom ich prispôsobenia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. môže ísť o prestavbu nevyužitých priestorov základných škôl)
  • stavebno-technické úpravy areálov MŠ, vrátane detských ihrísk, záhrad a tiež športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ

Viac informácií o výzve nájdete na tomto odkaze