GRANTY ŠKOLY
16.3.2022

Škôlky v Bratislavskom kraji dostanú 23 miliónov eur z eurofondov

Celková alokácia aktuálnej dotácie pre škôlky v Bratislavskom samosprávnom kraji má hodnotu viac než 23 miliónov eur.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR chce vďaka tejto výzve pomôcť rodinám riešiť problémy s umiestňovaním detí v škôlkach. Uchádzať sa môžu zriaďovatelia zo štátneho aj súkromného sektora. Jedná sa o vôbec o prvú takúto eurofondovú podporu určenú pre škôlky výlučne v Bratislavskom kraji. Z doterajších výziev pre celé Slovensko bolo financovaných už 25 000 nových miest v škôlkach vo všetkých regiónoch.

Výstavba nových objektov či nákup vybavenia

Z najnovšej výzvy programu IROP môžu žiadatelia získať až 2,5 milióna eur napríklad na výstavbu nových objektov či nákup materiálovo-technologického vybavenia. Výzva je určená pre zriaďovateľov rôznych typov škôlok – od obecných, cez súkromné až po tie, ktoré spravujú občianske združenia a cirkvi. V prípade rozširovania existujúcich materských škôl musí žiadateľ medzi iným zabezpečiť zvýšenie kapacity minimálne o 10 miest. Ak sa jedná o projekty na zriadenie novej materskej školy, žiadateľ musí tiež splniť podmienku zaradenia materskej školy do siete škôl a školských zariadení. Ministerstvo školstva tento úkon zabezpečí na základe žiadosti.

Žiadatelia môžu žiadať dotácie pre škôlky na:

  • výstavbu nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
  • rozširovanie kapacít existujúcich škôlok prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s cieľom ich prispôsobenia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. môže ísť o prestavbu nevyužitých priestorov základných škôl)
  • stavebno-technické úpravy areálov MŠ, vrátane detských ihrísk, záhrad a tiež športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Naša pomoc pre zriaďovateľov škôlok

GrantExpert a Slovenská sporiteľňa pomôžu vybranému projektu/projektom pro-bono konzultačnou podporou v rozsahu 100 hodín za účelom podania projektu v rámci aktuálne otvorenej výzvy na budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji. Všetky informácie o výzve si môžete pozrieť v zázname z webinára

Našim cieľom je podporiť vznik INKLUZÍVNYCH škôlok – pre sociálne, zdravotne alebo inak znevýhodnené deti a ich rodičov (napr. jednorodičovské rodiny).  Uvedomujeme si, že založiť a viesť takúto škôlku si vyžaduje väčšie nasadenie. Preto sme sa rozhodli pomôcť projektom našou konzultačnou podporou, ktorá môže zvýšiť šance projektu na jeho schválenie.

Do výzvy sa môžete zapojiť vyplnením tohto dotazníka: https://forms.gle/BC1mV3up8sbzPDVZA

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na kolegov: