PLÁN OBNOVY PODNIKATELIA
12.4.2023

Schéma štátnej pomoci pre výskumno-vývojové projekty z Plánu obnovy

Úrad vlády SR zverejnil koncom februára 2023 Schému štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR. Táto schéma stanovuje podmienky pre poskytovanie pomoci pre podniky vo všetkých veľkostných kategóriách, tj MSP aj veľké podniky.

plan_obnovy_grantexpert

Čo je schéma štátnej pomoci?

Schéma štátnej pomoci stanovuje pravidlá a kritériá, ktoré štátne inštitúcie musia dodržiavať pri poskytovaní štátnej pomoci pre určité oblasti a určené kategórie projektov a podmienky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie rovnakej príležitosti pre všetkých hospodárskych aktérov na vnútornom trhu EÚ. Schéma štátnej pomoci zabezpečuje že priama alebo nepriama forma pomoci poskytovaná štátom pre firmy nie je v rozpore s vnútorným trhom EÚ a neporušuje férovú hospodársku súťaž.

Schéma de minimis sa líši od schémy štátnej pomoci tým, že poskytuje len malé sumy pomoci pre podnikateľov a má obmedzenia na frekvenciu a časové obdobie, počas ktorého môže byť poskytnutá. Schéma de minimis poskytuje pomoc do maximálnej výšky 200 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov a môže byť poskytnutá podnikateľovi len raz za tri roky.

V ktorých výzvach sa bude táto schéma uplatňovať?

Táto schéma štátnej pomoci bude platiť pre výzvy komponentu 9 Plánu obnovy, vyhlasovaných Výskumnou agentúrou alebo Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré budú zahŕňať na nasledujúce investície:

 • Investícia 1 – Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Investícia 2 – Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja
 • Investícia 3 – Excelentná veda
 • Investícia 4 – Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky
 • Investícia 5 – Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Aké aktivity bude možné financovať v rámci schémy?

V rámci schémy budú oprávnené pre financovanie projekty, ktoré sú v súlade s Plánom obnovy, s podmienkami príslušnej výzvy a s podmienkami schémy. Medzi oprávnené aktivity schéma zaraďuje:

 • Výskumné a vývojové projekty s oprávnenými aktivitami v kategóriách základného výskumu, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s týmito projektmi
 • Projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry, ktorá vykonáva hospodársku činnosť

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o aktuálnych grantoch?

Aktivovať radar

Ktoré typy výdavkov budú oprávnené v rámci schémy?

V prípade projektov základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja sa za oprávnené považujú:

 • personálne výdavky na výskumných pracovníkov, technikov a iných pomocných pracovníkov
 • výdavky na obstaranie nástrojov a vybavenia
 • odpisy budov
 • výdavky na zmluvný výskum alebo vývoj, technické poznatky a patenty
 • ďalšie režijné a iné prevádzkové výdavky, vrátane výdavkov na materiály

V prípade štúdie uskutočniteľnosti sa za oprávnené považujú výdavky vynaložené na obstaranie štúdie uskutočniteľnosti. V prípade projektov zameraných na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry sa za oprávnené považujú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.

Aká bude maximálna výška a intenzita pomoci?

Maximálna výška pomoci na jeden podnik a jeden projekt bude závisieť od aktivít vykonávaných v rámci projektov a bude obmedzená na:

 • 40 mil. € ak je predmetom projektu prevažne základný výskum
 • 20 mil. € ak je predmetom projektu prevažne priemyselný výskum
 • 15 mil. € ak je predmetom projektu prevažne experimentálny vývoj
 • 7,5 mil. € na štúdie uskutočniteľnosti v rámci prípravy výskumných činností
 • 20 mil. € na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry

Maximálna intenzita pomoci podľa veľkostnej kategórie a zamerania projektu je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Malý podnikStredný podnikVeľký podnik
Základný výskum100%100%100%
Priemyselný výskum70%60%50%
Experimentálny vývoj45%35%25%
Štúdia uskutočniteľnosti70%60%50%
Zriadenie alebo modernizácia
výskumnej infraštruktúry
50%50%50%

Maximálnu intenzitu pomoci na priemyselný výskum a experimentálny vývoj je možné zvýšiť o 15%, maximálne však na 80 %, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 • projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi podnikmi, spomedzi ktorých aspoň jeden je MSP, alebo sa uskutočňuje v najmenej dvoch členských štátoch, alebo v jednom členskom štáte a v zmluvnej strane dohody o EHP, pričom žiadny podnik jednotlivo neznáša viac než 70 % oprávnených nákladov, alebo spoluprácu podnikom a jednou alebo viacerými organizáciami venujúcimi sa výskumu a šíreniu poznatkov, pričom tieto organizácie znášajú prinajmenšom 10 % oprávnených nákladov a majú právo uverejňovať výsledky vlastného výskumu
 • výsledky projektu sa vo veľkej miere rozšíria prostredníctvom konferencií, uverejnením, vo voľne prístupných úschovniach dát alebo prostredníctvom bezplatného softvéru alebo softvéru s otvoreným zdrojom