Rozšírenie umelecko-remeselnej výroby firmy NOVOTA ART, s.r.o.

Žiadateľom bola spoločnosť NOVOTA ART, s.r.o.
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 196 168,46 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ

3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód a názov výzvy

IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Vyhlasovateľ výzvy:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán IROP – MKSR

Stručne o projekte

Popis projektu

Cieľom projektu „Rozšírenie umelecko-remeselnej výroby firmy NOVOTA ART, s,r.o.“ je vytvorenie nových pracovných miest v odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) a rozšírenie inovatívnosti vo výrobnom procese prostredníctvom nákupu novej inovatívnej technológie, netechnologickej – marketingovej inovácie, prostredníctvom ktorých dôjde k zvýšeniu produkcie a tržieb spoločnosti.

Realizáciou projektu sa v spoločnosti NOVOTA ART, s.r.o. vytvorí priestor na výrobu nových produktov, resp. výrobných programov a na zvýšenie zamestnanosti.

Hlavnými aktivitami projektu sú:
– Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie (nákup 5-osého CNC obrábacieho centra, HW a SW vybavenie)
– Podpora marketingových aktivít (marketingová kampaň)
Miesto realizácie projektu bude v meste Galanta, v Trnavskom samosprávnom kraji. Vďaka realizácii projektu sa vytvoria štyri pracovné miesta, z toho dve pre neaktívne/nezamestnané osoby.

Výška finančných prostriedkov projektu

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU :

213 226,59 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA GRANTU :

196 168,46 €