Naťa a Maťo s.r.o.

Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 91 867,68 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ

3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód a názov výzvy

IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Vyhlasovateľ výzvy:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán IROP – MKSR

Stručne o projekte

Popis projektu

Projekt s názvom „Zvýšenie kvality a výrobných kapacít vo firme Naťa a Maťo s.r.o.“ je zameraný na inováciu výrobného procesu – produktov a služieb – prostredníctvom technologických a netechnologických inovácií. Technologické inovácie sa dosiahnu prostredníctvom obstarania moderných technológií (DTG tlačiareň a sušiaci tunel) a netechnologické inovácie budú dosiahnuté prostredníctvom marketingovej kampane na podporu spoločnosti a zároveň prostredníctvom zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti vytvorením 2 nových pracovných miest (1 pracovné miesto bude vytvorené zo skupiny neaktívnych občanov).

Cieľom projektu a predkladaného podnikateľského plánu je – „Zlepšiť postavenie spoločnosti Naťa a Maťo, s.r.o. na súčasnom trhu prostredníctvom technologických a netechnologických inovácií.“

Dosiahnutie tohto cieľa bude realizované prostredníctvom dvoch hlavných aktivít v rámci realizácie projektu:

Obstaranie inovatívnych technológií – v rámci tejto aktivity bude obstaraná DTG tlačiareň na priamu tlač textilu a sušiaci tunel. Marketingová podpora spoločnosti – v rámci tejto aktivity bude zabezpečená marketingová podpora spoločnosti prostredníctvom netechnologickej inovácie marketingovej kampane. Miesto realizácie projektu bude v meste Podolínec, v Prešovskom samosprávnom kraji.

Výška finančných prostriedkov projektu

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU :

99 964,83 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA GRANTU :

91 867,68 €