GrayZone RTS game

Žiadateľom bola spoločnosť EastWorks s.r.o.
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 149 825,95 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ

3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód a názov výzvy

IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Vyhlasovateľ výzvy:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán IROP – MKSR

Stručne o projekte

Popis projektu

Cieľom projektu „GrayZone RTS game“ firmy EastWorks s.r.o. je vytvorenie 3 nových pracovných miest v odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), inovácia výrobného procesu a vytvorenie nového produktu prostredníctvom nákupu modernej inovatívnej techniky a najmodernejších softvérových riešení, ako aj netechnologickej marketingovej inovácie.

Realizáciou projektu sa vytvorí pre spoločnosť úplne nový produkt – strategická vojnová sci-fi hra GrayZone RTS, ktorým chcú započať éru jej nového produktového portfólia (komplexná výroba strategických hier). Naplní sa cieľ v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, ktorým je podpora malých a stredných podnikov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu formou uľahčenia prístupu k hmotným a nehmotným aktívam a to s cieľom ich rastu a tvorby pracovných miest v sektore v KKP.

Hlavnými aktivitami projektu sú:
– Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
– Podpora marketingových aktivít
– Podpora kreatívnej tvorby a produkcie.
Miesto realizácie projektu bude v meste Košice, v Košickom samosprávnom kraji.

Výška finančných prostriedkov projektu

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU :

157 711,53 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA GRANTU :

149 825,95 €