Rozšírenie umelecko-remeselnej výroby firmy NOVOTA ART, s.r.o.

Žiadateľom bola spoločnosť NOVOTA ART, s.r.o.
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 196 168,46 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ

3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód a názov výzvy

IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Vyhlasovateľ výzvy:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán IROP – MKSR

Stručne o projekte

Popis projektu

Cieľom projektu „Rozšírenie umelecko-remeselnej výroby firmy NOVOTA ART, s,r.o.“ je vytvorenie nových pracovných miest v odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) a rozšírenie inovatívnosti vo výrobnom procese prostredníctvom nákupu novej inovatívnej technológie, netechnologickej – marketingovej inovácie, prostredníctvom ktorých dôjde k zvýšeniu produkcie a tržieb spoločnosti.

Realizáciou projektu sa v spoločnosti NOVOTA ART, s.r.o. vytvorí priestor na výrobu nových produktov, resp. výrobných programov a na zvýšenie zamestnanosti.

Hlavnými aktivitami projektu sú:
– Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie (nákup 5-osého CNC obrábacieho centra, HW a SW vybavenie)
– Podpora marketingových aktivít (marketingová kampaň)
Miesto realizácie projektu bude v meste Galanta, v Trnavskom samosprávnom kraji. Vďaka realizácii projektu sa vytvoria štyri pracovné miesta, z toho dve pre neaktívne/nezamestnané osoby.

Výška finančných prostriedkov projektu

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU :

213 226,59 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA GRANTU :

196 168,46 €

GrayZone RTS game

Žiadateľom bola spoločnosť EastWorks s.r.o.
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 149 825,95 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ

3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód a názov výzvy

IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Vyhlasovateľ výzvy:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán IROP – MKSR

Stručne o projekte

Popis projektu

Cieľom projektu „GrayZone RTS game“ firmy EastWorks s.r.o. je vytvorenie 3 nových pracovných miest v odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), inovácia výrobného procesu a vytvorenie nového produktu prostredníctvom nákupu modernej inovatívnej techniky a najmodernejších softvérových riešení, ako aj netechnologickej marketingovej inovácie.

Realizáciou projektu sa vytvorí pre spoločnosť úplne nový produkt – strategická vojnová sci-fi hra GrayZone RTS, ktorým chcú započať éru jej nového produktového portfólia (komplexná výroba strategických hier). Naplní sa cieľ v rámci Prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, ktorým je podpora malých a stredných podnikov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu formou uľahčenia prístupu k hmotným a nehmotným aktívam a to s cieľom ich rastu a tvorby pracovných miest v sektore v KKP.

Hlavnými aktivitami projektu sú:
– Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
– Podpora marketingových aktivít
– Podpora kreatívnej tvorby a produkcie.
Miesto realizácie projektu bude v meste Košice, v Košickom samosprávnom kraji.

Výška finančných prostriedkov projektu

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU :

157 711,53 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA GRANTU :

149 825,95 €

Zefektívnenie verejnej správy

Žiadateľom bolo združenie Slovenské centrum obstarávania.
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 363 555,56 € a schválených  jej bolo 363 548,78 €.

Grantový zdroj

Operačný program

Operačný program Efektívna verejná správa

Prioritná os:

1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Špecifický cieľ

1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Kód a názov výzvy

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 Tvorba lepšej verejnej politiky – Menej rozvinutý región SR

Vyhlasovateľ výzvy:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Riadiaci orgán OP EVS

Stručne o projekte

Popis projektu

Projekt adresuje kľúčové oblasti spôsobu realizácie a kontroly efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi vo verejnej správe („VS“).

Na jednej strane žiadateľ projektu plánuje realizovať kontroly vo vybraných samosprávach za účelom spracovania najčastejších procesných chýb pri riadení verejných zdrojov.

Na druhej strane výstupy z kontroly 60 samospráv budú skompletizované vo forme zbierky min. 10 opatrení/návrhov o legislatívnych, či administratívnych zmien, ktorými zabezpečia transparentné postupy hospodárenia finančných prostriedkov. Neformálni partneri projektu budú Únia miest Slovenska, mestá Handlová, Turany, Šurany a obec Stratená.

Aktivity sú zamerané aj na zvyšovanie odborných zručností zodpovedných osôb VS prostredníctvom 12 informačných (360 ľudí) a vzdelávacích seminárov (490 ľudí) a jednej záverečnej konferencie (80 ľúdí). Udržateľným výstupom projektu je novovzniknutá verejná platforma pre pravidelné monitorovanie a zverejňovanie procesov verejného obstarávania a hospodárenia zdrojov samospráv. Hlavným cieľom je optimalizácia politicky efektívneho spravovania verejných zdrojov, optimalizácia procesov transparentnosti VS. Kvalita samospráv a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania akejkoľvek štrukturálnej zmeny smerujúcej k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu.

Výška finančných prostriedkov projektu

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU :

382 682,93 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA GRANTU :

363 548,78 €

Technológie na pomoc zdravotne postihnutým

Žiadateľom bola spoločnosť TORSTEN CREATIVE s.r.o..
Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 98 233,67 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Operačný program

Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os:

4 Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ

4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Kód a názov výzvy

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Vyhlasovateľ výzvy:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán OPĽZ

Stručne o projekte

Popis projektu

Predkladaný projekt s názvom „CASUS IS – Tvorba aplikácie, softvéru a mechanizmu potrebných na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami“ je zameraný na vývoj aplikácie, softvéru/informačného systému a mechanizmu na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami. Hlavným cieľom predkladaného projektu je: „Pomôcť zdravotne znevýhodneným osobám so zdravotnými a pohybovými problémami dostupnosťou pomoci pomocou výstupov projektu“.
Cieľovou skupinou projektu sú osoby so zdravotným postihnutím, hlavne osoby so zdravotnými a pohybovými problémami.

Hlavnou aktivitou projektu je: Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím.

Projekt bude pozostávať z 3 podaktivít:
– Podaktivita 1: Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti
– Podaktivita 2 – Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou
– Podaktivita 3 – Prezentácia na domácom trhu

Výsledky projektu budú merateľné prostredníctvom 2 merateľných ukazovateľov v rámci realizácie aktivít projektu:
– Počet aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím – cieľová hodnota 3
– Počet subjektov, ktoré vytvorením produktu prispejú po ukončení projektu k realizácii opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie – cieľová hodnota 1

Výška finančných prostriedkov projektu

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU :

109 148,52 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA GRANTU :

98 233,67 €

Nové produkty v Jajnekem, s.r.o.

Žiadateľom bola spoločnosť Jajneken s.r.o. Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 192 231,37 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Operačný program

Operačný program Výskum a inovácie

Prioritná os:

3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ

3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Kód a názov výzvy

OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Vyhlasovateľ výzvy:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán OP VaI – MH SR

Stručne o projekte

Popis projektu

Predkladaný projekt s názvom – „Zavádzanie nových produktov spoločnosti Jajnekem, s.r.o.“ je zameraný na vytvorenie novej produktovej rady spoločnosti – produktovej rady pív prostredníctvom obstaranej technológie – výrobnej linky na výrobu piva vo vlastných priestoroch spoločnosti v obci Gemerská Panica.

Cieľom predkladaného projektu je:Vytvorenie nového produktového radu spoločnosti s použitím modernej výrobnej technológie – výrobnej linky na výrobu piva a presadenie sa na slovenskom a zároveň na zahraničných trhoch s týmito novými produktami.“

Hlavnou aktivitou projektu je predpísaná aktivita v rámci tejto výzvy: „Začatie a rozvoj podnikania MSP.“

V rámci projektu boli stanovené nasledovné merateľné ukazovatele:
– Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – cieľová hodnota 1 (ukazovateľ bol vyčíslený ako nová produktová rada spoločnosti s cieľovou hodnotou 1, vytvorených bude viacero produktov)
– Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové – cieľová hodnota 1
– Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – cieľová hodnota 1
– Počet podporených nových podnikov – cieľová hodnota 1
– Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – cieľová hodnota 1 (bude vytvorená 1 nová pracovná pozícia – pozícia sládok)
– Počet inovovaných procesov – cieľová hodnota 1

Miestom realizácie celého projektu je Košický samosprávny kraj, okres Rožňava, obec Gemerská Panica, ktoré je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Okres Rožňava je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov podľa zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preto výška NFP zo zdrojov EFRR sa zvýši o 15 percentuálnych bodov na 75%.

Výška finančných prostriedkov projektu

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU :

256 308,49 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA GRANTU:

192 231,37 €

Naťa a Maťo s.r.o.

Spoločnosť žiadala nenávratný finančný príspevok vo výške 91 867,68 € a ten aj získala.

Grantový zdroj

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ

3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Kód a názov výzvy

IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Vyhlasovateľ výzvy:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán IROP – MKSR

Stručne o projekte

Popis projektu

Projekt s názvom „Zvýšenie kvality a výrobných kapacít vo firme Naťa a Maťo s.r.o.“ je zameraný na inováciu výrobného procesu – produktov a služieb – prostredníctvom technologických a netechnologických inovácií. Technologické inovácie sa dosiahnu prostredníctvom obstarania moderných technológií (DTG tlačiareň a sušiaci tunel) a netechnologické inovácie budú dosiahnuté prostredníctvom marketingovej kampane na podporu spoločnosti a zároveň prostredníctvom zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti vytvorením 2 nových pracovných miest (1 pracovné miesto bude vytvorené zo skupiny neaktívnych občanov).

Cieľom projektu a predkladaného podnikateľského plánu je – „Zlepšiť postavenie spoločnosti Naťa a Maťo, s.r.o. na súčasnom trhu prostredníctvom technologických a netechnologických inovácií.“

Dosiahnutie tohto cieľa bude realizované prostredníctvom dvoch hlavných aktivít v rámci realizácie projektu:

Obstaranie inovatívnych technológií – v rámci tejto aktivity bude obstaraná DTG tlačiareň na priamu tlač textilu a sušiaci tunel. Marketingová podpora spoločnosti – v rámci tejto aktivity bude zabezpečená marketingová podpora spoločnosti prostredníctvom netechnologickej inovácie marketingovej kampane. Miesto realizácie projektu bude v meste Podolínec, v Prešovskom samosprávnom kraji.

Výška finančných prostriedkov projektu

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU :

99 964,83 €

SCHVÁLENÁ VÝŠKA GRANTU :

91 867,68 €