MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE PODNIKATELIA SAMOSPRÁVY SOCIÁLNE SLUŽBY
15.7.2022

Podpora sociálno-zdravotnej starostlivosti z plánu obnovy

Aktuálny plán obnovy rieši okrem iného aj kvalitnú a dostupnú sociálno-zdravotnú starostlivosť. Tá je dôležitá najmä z hľadisko rýchlo starnúcej populácie na Slovensku. Granty a dotácie pre domovy sociálnych služieb, hospice či ďalšie inštitúcie budú pokrývať rôzne aktivity. Viac sa o možnostiach podpory a výzvach v sociálno-zdravotnej oblasti dočítate v tomto článku.

Výzva na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov

Realizácia plánu obnovy začína byť prostredníctvom vyhlásených výziev v oblasti zlepšovania zdravia realitou. Aktuálne, začiatkom júla 2022 vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci plánu obnovy výzvu na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov. Celkový rozpočet výzvy predstavuje 2,38 mil. EUR. Dotácia pomôže zabezpečiť materiálno – technické vybavenie už existujúcim ale aj novým mobilným hospicom. Z prostriedkov mechanizmu sa plánuje sumou 1,83 mil. EUR podporiť minimálne 20 nových mobilných hospicov a 551 tis. EUR bude prerozdelených minimálne 6 mobilným hospicom.  O grant je možné sa uchádzať do konca septembra 2022, resp. do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.

Kto môže získať dotáciu?

O prostriedky z výzvy na mobilného hospice sa môžu uchádzať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, konkrétne existujúce ale aj novovzniknuté mobilné hospice, ktoré boli zriadené po 01.02.2020. Je však potrebné, aby žiadateľ preukázal povolenie na prevádzkovanie takéhoto mobilného hospicu najneskôr do ukončenia realizácie projektu. Pre túto výzvu sú oprávnenými žiadateľmi:

 1. príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
 2. rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, mesta alebo obce
 3. právnické osoby zriadené v zmysle Obchodného zákonníka (napr. s.r.o.)
 4. neziskové organizácie,
 5. registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom v SR.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Výška podpory a ďalšie podmienky pre získanie dotácie

Jednou z hlavných podmienok fungujúcej a plnohodnotnej paliatívnej starostlivosti je okrem iného aj kvalitné materiálno – technické vybavenie mobilného hospicu.

 Z prostriedkov mechanizmu budete môcť preto zabezpečiť aktivity, ktorými poskytnete pre zomierajúcich pacientov a pacientov v terminálnom štádiu ochorenia kvalitné a predovšetkým dostupné služby. Financovať môžete pulzné oxymetre, odsávačky, kyslíkové koncentrátory, ultrazvukové prenosné prístroje, injekčné pumpy, bomby s rajským plynom a zdravotnícke tašky pre lekárov a zdravotné sestry. Dotácia môže byť použitá aj na zakúpenie automobilov, GPS navigácie, notebookov, multifunkčných tlačiarní. Prostredníctvom kvalitných projektov realizovaných na celom území Slovenska budete môcť získať peňažné prostriedky až do výšky 87,4 tis. EUR.

Podmienkam výzvy budú vyhovovať tie mobilné hospice, ktoré v rámci realizácie projektu splnia kritériá hodnotenia. V prípade existujúcich mobilných hospicov bude dôležité splnenie podmienok personálneho zabezpečenia a odbornosti zariadenia. Nové mobilné hospice budú musieť splniť náležitosti personálneho zabezpečenia a žiadosti budú posudzované aj na základe geografickej polohy.

dotacia na mobilne hospice

Výzvy na rozšírenie a obnovu domácej opatrovateľskej starostlivosti

V súvislosti s naplánovanými reformami a investíciami sú pripravené výzvy na rozšírenie a obnovu domácej ošetrovateľskej starostlivosti:

Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti – zriadenie 11 nových ADOS

 • Vykonávateľ výzvy: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokované zdroje: 1,4 mil EUR
 • Plánovaný dátum výzvy: júl 2022
 • Oprávnení žiadatelia: FO alebo PO s povolením na prevádzku agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti – opätovné vybavenie 80 existujúcich ADOS

 • Vykonáveteľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokované zdroje: 3,2 mil EUR
 • Plánovaný dátum výzvy: júl 2022
 • Oprávnení žiadatelia: FO alebo PO s povolením na prevádzku agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti

 • Vykonávateľ výzvy: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokované zdroje: 26,8 mil EUR
 • Plánovaný dátum výzvy: december 2022
 • Oprávnení žiadatelia: FO alebo PO s povolením na prevádzku agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti – rozšírenie a obnova  kamenných hospicov

 • Vykonávateľ výzvy: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokované zdroje: 12,5 mil EUR
 • Plánovaný dátum výzvy: august 2022
 • Oprávnení žiadatelia: FO alebo PO s povolením na prevádzku agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti – rozšírenie a obnova  kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti

 • Vykonávateľ výzvy: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokované zdroje: 4,99 mil EUR
 • Plánovaný dátum výzvy: december 2022
 • Oprávnení žiadatelia: FO alebo PO s povolením na prevádzku agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov – materiálno – technická podpora 20 nových a 6 existujúcich mobilných hospicov

 • Vykonávateľ výzvy: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokované zdroje: 2,38 mil EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 06.07. 2022
 • Oprávnení žiadatelia: FO alebo PO s povolením na prevádzku agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

 • Vykonávateľ výzvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Alokované zdroje: 192,6 mil EUR
 • Plánovaný dátum výzvy: október 2022
 • Oprávnení žiadatelia: poskytovatelia a zriaďovatelia sociálnych služieb. Výzvou budú podporené kvalitné a dostupné ambulantné sociálne služby, nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest, sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenia s kapacitou do 30 miest. Prijímatelia prostriedkov mechanizmu budú musieť poskytovať sociálne služby minimálne po dobu 10 rokov od ukončenia realizácie projektu.

Výzva na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

 • Vykonávateľ výzvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Alokované zdroje: n/a
 • Plánovaný dátum výzvy: júl 2022
 • Oprávnení žiadatelia: poskytovatelia a zriaďovatelia sociálnych služieb

Bližšie informácie o uvedených výzvach nájdete po zverejnení podmienok v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

V prípade záujmu vám tiež radi poskytneme individuálnu konzultáciu.