Ministerstvá majú možnosť stimulovať rozvoj rôznorodých aktivít zo svojich rozpočtov. Pozrite si zamerania výziev vyhlásených ministerstvami.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Finančné dotácie z tohto ministerstva sa zameriavajú na regionálne školstvo, vysoké školy, šport, deti a mládež .

mprv_logo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Hlavným cieľom dotácií je podporiť aktivity v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve.

logo_a_ministerstvo4
Ministerstvo kultúry SR

Kultúrne poukazy, kultúra znevýhodnených skupín či Obnovme si svoj dom. Všetky tieto dotačné programy sú financované zo zdrojov Ministerstva kultúry SR.

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR

Priama podpora ministerstva smeruje do rozvoja sociálnych služieb, ochrany detí a sociálnej kurately, rekondičných aktivít, edičnej činnosti, humanitárnej pomoci a rodovej rovnosti.

Ministerstvo spravodlivosti SR
Svoje financie rozdeľuje na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmi, xenofóbie, antisemitizmu a všetkým ďalším prejavom intolerancie.
Ministerstvo financií SR

Ministerstvo podporuje projekty zamerané na kultúru, spoločenské alebo športové akcie, rekonštrukciu verejných budov, rozvodov, komunikácií a osvetlenia.