Našou ambíciou je, aby sa portál rozširoval aj o ďalšie grantové programy. Kontaktujte nás, ak máte zaujímavý program, ktorý by ste radi videli na našom portáli.

Finančný mechanizmus EHP a Nórske fondy

Celkové ciele finančných mechanizmov pre obdobie 2014 – 2021 majú prispieť k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k posilneniu bilaterálnych vzťahov

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky podporuje aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, najlepších študentov, mladých talentovaných umelcov a dizajnérov a vytvárame atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania.

Nadácia Orange

Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Projektové zámery realizuje vlastnými grantovými programami v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja.

Stredoeurópska nadácia

Stredoeurópska nadácia podporuje neziskové aktivity organizácií, komunít a jednotlivcov v rámci viacerých programov a projektov, ktoré majú medzinárodný rozmer.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú aj individuálnu filantropiu, firemné dobrovoľníctvo a presadzuje zodpovedné podnikanie.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska podporuje vzdelávanie detí i dospelých, venuje sa filantropii a spravuje viacero nadačných fondov.

Nadácia Allianz

Grantové programy Nadácie Allianz prispievajú k znižovaniu nehodovosti a predchádzaniu škodám na majetku a zdraví. Kampane nadácie sú určené pre všetky vekové kategórie.

Nadácia Ekopolis

Primárnym cieľom Nadácie Ekopolis je životné prostredie. Záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácii.