GRANTY INTERREG
24.5.2023

Nové dotácie z programu Interreg podporia projekty na juhu Slovenska

Nový program Interreg SK-HU prinesie v rámci prvej výzvy až 50 miliónov eur do oblastí na juhu Slovenska. Dotáciu môžu získať verejné inštitúcie, mestá a obce, ale aj malé a stredné podniky či mimovládne organizácie. Z výzvy budú podporené projekty v oblastiach ochrany prírody, zelenej infraštruktúry, obnovy pamiatok a kultúrneho dedičstva či spoločného riadenia rizík.

Žiadosti môžu predkladať všetky organizácie s právnou subjektivitou, pokiaľ ich projekty zodpovedajú cieľom hlavnej činnosti a majú relevantné skúsenosti s navrhovanými aktivitami. Hlavné cieľové skupiny sú nasledovné:

 • orgány verejnej moci a verejné inštitúcie;
 • organizácie lesného hospodárstva;
 • riaditeľstvá národných parkov;
 • organizácie správy prírodných parkov;
 • organizácie pre ochranu prírody a životného prostredia;
 • mimovládne organizácie;
 • miestne a územné samosprávne celky a ich neziskové alebo hospodárske organizácie;
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce;
 • univerzity a výskumné inštitúcie;
 • iné vzdelávacie organizácie;
 • malé a stredné podniky

Veľká časť prihraničného územia patrí do panónskeho biogeografického a ekologického regiónu. Krajinná štruktúra je jedným z kľúčových prvkov súdržnosti tohto regiónu. To predstavuje rozsiahly prírodný kapitál. Patria sem úrodné pôdy, lesy, trávnaté pláne a poľnohospodárska pôda. Cieľom tejto činnosti v rámci novej výzvy je ochrániť a zachovať prírodu, zlepšiť hospodárenie s lesmi a kvalitu pôdy, podporiť biodiverzitu a systematický rozvoj zelenej infraštruktúry v regióne na juhu Slovenska.

Žiadatelia môžu predložiť svoje žiadosti pre tieto opatrenia:
A)     Ochrana životného prostredia
B)     Biodiverzita
C)     Zelená infraštruktúra

Viac informácií

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Táto oblasť je zameraná predovšetkým na povrchové a podzemné vodné útvary, ako aj rieky a zdroje pitnej vody oboch krajín, ktoré majú veľký význam a sú spoločné pre túto oblasť. Preto je potrebné nájsť spoločné riešenia v oblasti protipovodňovej ochrany, riadenia katastrof, zlepšovania kvality vody a odstraňovania znečistenia. Hlavným cieľom aktivít výzvy je prispieť k zlepšeniu protipovodňovej ochrany a hospodárenia s vodou v prihraničnom regióne a tiež zlepšiť koordináciu a schopnosti organizácií zúčastnených na riadení rizík.

Viac informácií

Pohraničná oblasť disponuje bohatým materiálnym (hrady, múzeá, umelecké diela), nemateriálnym (piesne, tradície atď.) a digitálnym (digitálne vytvorené a digitalizované) kultúrnym dedičstvom. To zahŕňa pamiatky, miesta, krajinu, zručnosti, postupy, vedomosti a prejavy ľudskej tvorivosti.

Aktuálna výzva podporuje aktivity zamerané na zachovanie, obnovenie a opravu miestneho dedičstva, implementáciu inovatívnych riešení pre využitie kultúrnych pamiatok. Sem patrí aj zabezpečenie trvalo udržateľného využívania oblastí miestneho dedičstva pre cestovný ruch a kultúru. Hlavným cieľom aktivít je zachovanie miestnych hodnôt, zlepšenie kvality života, sociálnej súdržnosti a prevencia vyľudňovania.

Viac informácií

Ďalšie výzvy z programového obdobia 2021 – 2027

Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom prinesie v nasledujúcich rokoch aj ďalšie výzvy v rôznych oblastiach. Patrí sem napríklad rozvoj turizmu, podpora sociálnych inovácií pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny, vzdelávanie, zlepšenie rodinných a komunitných služieb a zdravotnej starostlivosti. Podpora bude smerovať aj do zelených tém ako napríklad podpora obehového hospodárstva. Celý programový plán nájdete v harmonograme výziev.