POĽNOHOSPODÁRI SAMOSPRÁVY
8.11.2022

Lesníci môžu získať viac ako milión eur z aktuálnych dotácií

Obhospodarovatelia lesov majú aktuálne niekoľko možností na získanie podpory z dotácií. Otvorená je napríklad výzva na výstavbu poľných ciest medzi pozemkami, protierózne opatrenie, opatrenia na ochranu životného prostredia a ďalšie aktivity. Pôdohospodárska platobná agentúra zároveň zverejnila dve nové výzvy, ktorých cieľom je zlepšenie hospodárenia v lesoch, ktoré sú určené na zlepšenie hospodárenia v lesoch.

Dotácie na výstavbu ciest medzi pozemkami (60/PRV)

Na výzvu je celkovo vyčlenených 55 miliónov eur pričom na jeden projekt môžete získať vysoký príspevok. Celková výška oprávnených výdavkov môže byť v rozmedzí 10 tisíc až 1,5 milióna eur. Žiadosti môžete predkladať až do vyčerpania celkovej alokácie. Žiadateľom môžu byť mestá a obce.

Vďaka tejto dotácii môžete financovať napríklad:

  • a) Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby
  • b) Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby – ochranné zalesňovanie, ochranné zatrávňovanie, vetrolamy, sedimentačný pás, vsakovací pás, zatieňovací lesný pás, zatrávnená údolnica, záchytná protierózna priekopa, zberná protierózna priekopa, zvodná protierózna priekopa, vsakovacia protierózna priekopa a ďalšie
  • c) Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny – biocentrum, biokoridor, mokraď, remízka, stromoradie, sprievodná zeleň pozdĺž komunikácie, brehový porast vodného toku a ďalšie.
  • d) Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu – závlahová stavba, ochranná stavba na ochranu územia pred povodňami, vodná nádrž a ďalšie
  • e) Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia – súvisiace najmä s ochranou povrchových vôd, rekultiváciou poľnohospodárskej pôdy a ďalšie

Viac informácií o aktuálnej dotácii nájdete TU.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Dotácia na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch (62/PRV)

Nenávratný finančný príspevok z tejto výzvy môžete použiť napríklad na činnosti zamerané na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch, zahrádzanie bystrín v lesoch, budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi a pod.

Maximálna výška oprávnených výdavkov 600 tisíc eur. Celkovo je na výzvu vyčlenených až 10 miliónov eur. Financie môžu získať právnické a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi a štátu.

Prečítajte si viac informácií o tejto výzve.

Rekonštrukcia a výstavba lesných ciest (63/PRV)

Do tejto výzvy sa môžete zapojiť do konca februára 2023, pričom celková finančná alokácia výzvy je 26 miliónov eur. Príjemcom pomoci je obhospodarovateľ lesa, ktorý obhospodaruje les s minimálnou výmerou 10 ha. Z hľadiska veľkosti môže o dotáciu žiadať mikropodnik, malý a stredný podnik ako aj veľký podnik.

Dotáciu môžete použiť na rekonštrukciu, prestavbu a výstavbu lesných ciest podľa určených kategórií, ktoré slúžia pre odvoz dreva, približovanie dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity. Na jeden projekt je určená maximálna výška oprávnených výdavkov 1, 25 milióna eur pre menej rozvinuté regióny a 500 tisíc pre ostatné regióny.

Viac informácií o výzve nájdete v databáze Grantexpert.sk