Európske programy EK

Komunitárne programy sú nástrojom Európskej únie, ktorý slúži k prehlbovaniu spolupráce a riešeniu spoločných problémov členských krajín EÚ. Tieto programy sú viacročné a sú financované priamo z rozpočtu EÚ. Zodpovednosť za realizáciu komunitárnych programov nesie vo väčšine prípadov Európska komisia. Výzvy z programov Európskej komisie nájdete aj na stránke Grantexpert.sk v databáze grantov.

Horizont Europe 2021 – 2027

Horizont Európa, alebo aj 9. rámcový program EÚ patrí medzi kľúčové komunitárne programy EK. Financuje napríklad medzinárodné projekty výskumu a inovácií. Podporuje excelentnú vedu, konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a prelomové riešenia podporujúce inovácie.

Viac informácií

EU4Health 2021- 2027

EU4Health je doposiaľ najväčším programom EÚ v oblasti zdravia. Finančne pomáha členským štátom, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám. Umožňuje cielene investovať do zlepšenia pripravenosti na krízy a vybudovať silnejšie, odolnejšie a dostupnejšie systémy zdravotnej starostlivosti. Program tiež prispeje k obnove po pandémii COVID-19 zlepšením zdravia obyvateľstva EÚ, podporou boja s cezhraničnými zdravotnými hrozbami a zlepšením pripravenosti a schopnosti EÚ reagovať na ďalšie možné zdravotné krízy.

Viac informácií

Program Digitálna Európa 2021 – 2027

Digitálna Európa podporuje a urýchľuje digitálnu transformáciu európskeho hospodárstva, priemyslu a spoločnosti. Podporuje zvyšovanie konkurencieschopnosť Európy v globálnom digitálnom hospodárstve. Z dotácií financuje projekty z oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, získavania pokročilých digitálnych zručností a čo najlepšieho využívania digitálnych kapacít.

Viac informácií

Program Jednotný trh 2021 – 2027

Single Market Programme je program EÚ, ktorý podporuje a posilňuje riadenie jednotného trhu vrátane finančných služieb. Z dotácií podporuje lepšie fungovanie vnútorného trhu EÚ, zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov, európsku štandardizáciu, ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť výrobkov, ako aj vysokú úroveň zdravia ľudí, zvierat a rastlín v celom potravinovom reťazci.

Viac informácií

Program Life 2021 – 2027

Program Life podporuje z grantov ochranu životného prostredia a zmierňovanie vplyvov zmeny klímy. Financuje tiež prechod na čistú energiu zvýšením energetickej účinnosti a zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom programu je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Viac informácií

Program CEF 2021 – 2027

CEF je nástrojom na prepájania Európy a financuje projekty infraštruktúry, ktorá spája EÚ a jej regióny. Program podporuje projekty v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych technológií.

Viac informácií

Program Erasmus+ 2021 – 2027

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v EÚ. Program podporuje mobility študentov a zamestnancov, projekty spolupráce kľúčových aktérov vzdelávania a prípravy ako aj rozvoj politík a spoluprác v oblasti reforiem a moderznizácie vzdelávania.

Viac informácií

Program Kreatívna Európa 2021 – 2027

Kreatívna Európa 2021 – 2027 poskytuje granty a dotácie na podporu kultúrnych a kreatívnych odvetví. Pomáha navyše týmto odvetviam pozviechať sa z následkov pandémie COVID-19. Cieľom programu je podporiť európsku spoluprácu v oblasti kultúrnej rozmanitosti a dedičstva; zvýšiť konkurencieschopnosť a ekonomický potenciál kultúrnych a kreatívnych odvetví, najmä audiovizuálneho sektora; a tiež podpora sektora spravodajských médií.

Viac informácií