Grantové schémy VÚC

Vyššie územné celky poskytujú finančné príspevky zo svojho rozpočtu na rozvoj aktivít a služieb v samosprávnom kraji. Grantové schémy VÚC fungujú aj na princípe pravidelnosti, avšak len v rámci niektorých krajov. Pozrite si aké projekty podporujú výzvy z dotačných schém VÚC, ktoré nájdete aj v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Grantový program Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporuje rozvoj športu, turizmu a kultúry. Z dotácií BSK však môžete podporiť aj projekty na ochranu životného prostredia, zdravia obyvateľov a rozvoj vidieka.

Viac informácií

Grantový program Trnavského samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom poskytovania dotácií podporuje viaceré oblasti sociálnej pomoci, ochranu kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, šport, zachovanie prírodných hodnôt, podnikanie a zamestnanosť.

Viac informácií

Grantový program Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dotačné zdroje v rámci TSK sú investované do všeobecne prospešných služieb, voľnočasových a vzdelávacích aktivít a na podporu športových, kultúrnych a sociálnych projektov. Prostredníctvom dotačného systému TSK je možné podporiť kultúrno-spoločenské a športové podujatia ako aj akcie z oblasti sociálneho zabezpečenia.

Viac informácií

Grantový program Nitrianskeho samosprávneho kraja

Cieľové oblasti poskytnutia dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja sú predovšetkým kultúra a šport. Dôležitú súčasť podpory tvoria aj investície do rozvoja miestnych akčných skupín a zdravotnej starostlivosti.

Viac informácií

Grantový program Žilinského samosprávneho kraja

Pomocou dotácií Žilinského samosprávneho kraja sú podporované činnosti v oblasti kultúry, športu a kvalitného trávenia voľného času a zlepší sa kvalita života obyvateľov regiónu.

Viac informácií

Grantový program Banskobystrického samosprávneho kraja

Dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja sú určené na podporu akcií vo verejnom záujme, v prospech rozvoja regiónu na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.

Viac informácií

Grantový program Prešovského samosprávneho kraja

Financie sú rozdelené do programov na podporu športu, kultúry a sociálnych služieb. Z nich môžu byť podporené aktivity ako napríklad výstavba nových ihrísk, revitalizácia pamiatok či rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Viac informácií

Grantový program Košického samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj smeruje svoje financie prostredníctvom poskytovania dotácií na podporu mládeže a kultúry na svojom území.

Viac informácií