Dotačné programy ministerstiev

Ministerstvá majú možnosť stimulovať rozvoj rôznorodých aktivít zo svojich rozpočtov. V databáze grantov na portáli Grantexpert.sk nájsť viacero výziev, ktorých zdrojom sú dotačné programy ministerstiev.

Ministestvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Finančné dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zameriavajú na regionálne školstvo, vysoké školy, šport, deti a mládež.

Viac informácií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb, ochrany detí a sociálnej kurately, rekondičných aktivít, edičnej činnosti, humanitárnej pomoci a rodovej rovnosti.

Viac informácií

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Účelom poskytnutia dotácií je najmä podporiť regionálne projekty, ktoré prispievajú k budovaniu spoločenskej zodpovednosti. Poskytnutie dotácií by malo posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť v regiónoch.

Viac informácií

Ministerstvo kultúry SR

Zo zdrojov Ministerstva kultúry SR sú podporované dotačné programy ako kultúrne poukazy, kultúra znevýhodnených skupín či Obnovme si svoj dom.

Viac informácií

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dotačný program ministerstva je určený pre podporovanie poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva.

Viac informácií

Ministerstvo vnútra SR

Prostredníctvom dotácií z Ministerstva vnútra SR sú podporované projekty zamerané na bezpečnosť cestnej premávky, boj proti kriminalite, ochranu pred požiarmi či šport.

Viac informácií

Ministerstvo spravodlivosti SR

Dotačný program je určený na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a všetkým ďalším prejavom intolerancie.

Viac informácií

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo podporuje projekty zamerané na kultúru, spoločenské alebo športové akcie a rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce a VÚC.

Viac informácií

Ministerstvo hospodárstva SR

Dotácie z Ministerstva hospodárstva SR sú určené na podporu malých a stredných podnikateľov, rozvoj priemyselnej výroby a služieb, výskumu, vývoja a inovácií, energetickej efektívnosti a odstránenia následkov banskej činnosti. Dotácie na projekty možno využiť aj v ďalších oblastiach obchodu a podnikania.

Viac informácií

Úrad vlády SR

Úrad vlády podporuje projekty zamerané na kultúru národnostných menšín, národné kultúrne pamiatky, podporu interetnického a interkultúrneho dialógu, rozvoja športu, výchovy a vzdelávania detí a mládeže.

Viac informácií