Domáce grantové zdroje

Z národných zdrojov podporuje Slovenská republika prostredníctvom cielených programov rad rôznych aktivít. Ide najmä o dotácie na podporu kultúry, umenia (Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond) či výskumu a vývoje (APVV). Do tejto kategórie grantových zdrojov patrí napríklad aj Environmentálny fond, ktorý poskytuje granty pre environmentálnu oblasť a zelené témy. Výzvy z FPU ale aj Audiovizuálneho či Environmentálneho fondu nájdete v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Environmentálny fond

Dotácie z Environmentálneho fondu podporujú širokú paletu projektov v oblasti životného prostredia, ako napr. podpora triedeného zberu a zhodnocovania odpadov, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zásobovania pitnou vodou, preventívne protipovodňové opatrenia, ochranu ovzdušia, zvyšovenie energetickej efektívnosti, environmentálne vzdelávanie, ale aj obnovu dedín.

Viac informácií

Fond na podporu umenia

Dotácie z Fondu na podporu umenia podporujú umelecké aktivity – tvorbu, uvádzanie a šírenie umeleckých diel v mnohých oblastiach profesionálneho aj neprofesionálneho umenia s výnimkou audiovizuálneho. Finančná podpora je zameraná aj na oblasť tradičnej kultúry, osvetovej činnosti. Tiež podporuje pamäťové a fondové inštitúcie zastúpenie knižnicami, múzeami a galériami.

Viac informácií

Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond finančne podporuje vývoj, produkciu a distribúciu audiovizuálnych diel, a to najmä hraných, dokumentárnych a animovaných filmov pre TV vysielania, kiná ale aj nové distribučné platformy. Podporuje obnovu a digitalizáciu jednosálových kín.

Viac informácií

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Fond podporuje kultúrno-osvetovú činnosť a neprofesionálne umenie národnostných menšín. Dotácie sú zamerané aj na tvorbu a distribúciu diel v rôznych oblastiach umenia ako napr. literatúra, divadlo, hudba, tanec, výtvarné a audiovizuálne umenie. Podporuje tiež interkultúrny dialóg medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ale aj medzi menšinami navzájom.

Viac informácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zo zdrojov štátneho rozpočtu podporuje projekty základného a aplikovaného výskumu a vývoja. Podporuje tiež bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu vo výskume a vývoji.

Viac informácií