Cezhraničné programy

Programy cezhraničnej spolupráce Interreg sú doplnkom hlavných európskych programov. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach. Výzvy z cezhraničných programov nájdete v našej databáze grantov.

Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 – 2027

Program podporuje partnerskú spoluprácu medzi subjektami v prihraničných oblastiach na Slovensku a v Česku. Výzvy sú zamerané na podporu projektov v oblasti životného prostredia, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu ako aj inštitucionálnej spolupráce na zvyšovanie efektivity verejnej správy a občianskej participácie.

Viac informácií

Interreg Slovenská republika – Rakúsko 2021 – 2027

Program podporuje projekty a partnerskú spoluprácu medzi subjektami v prihraničných oblastiach na Slovensku a v Rakúsku.

Viac informácií

Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Program podporuje projekty a partnerskú spoluprácu medzi subjektami v prihraničných oblastiach na Slovensku a v Poľsku. Podporuje projekty oblastiach adaptácie na zmenu klímy, ochrany biodiverzity, cestnej infraštruktúry, kultúry a cestovného ruchu, ako aj v oblasti posilňovania kapacít verejnej moci.

Viac informácií

Interreg Slovenská republika – Maďarsko 2021 – 2027

Program podporuje projekty a partnerskú spoluprácu medzi subjektami v prihraničných oblastiach na Slovensku a v Maďarsku. Podporuje partnerské projekty v oblastiach obehového a odpadového hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy, zamestnania sociálnej inklúzie, sociálnych a zdravotných služieb, kultúrneho a prírodného dedičstva a jeho využitia v cestovnom ruchu. Z grantov a dotácií môžete v rámci tohto programu financovať projekty posilnenia verejnej správy a cezhraničnej mobility.

Viac informácií

Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2021 – 2027

Program podporuje partnerskú spoluprácu medzi subjektami v prihraničných oblastiach na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Ukrajine. Výzvy sú zamerané na témy ako adaptácia na zmenu klímy, zachovanie diverzity, zelená infraštruktúra, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, kultúra a cestovný ruch, posilnenie verejnej správy a občianskej participácie

Viac informácií

Program Stredná Európa 2021 – 2027

Program Interreg Central Europe z dotácií podporuje nadnárodnú spoluprácu v strednej Európe v oblastiach ako sú inovácie, nízkouhlíkové hospodárstvo, prírodné a kultúrne dedičstvo, ako aj doprava a mobilita.

Viac informácií

Dunajský nadnárodný program 2021 – 2027

Z tohto programu môžete získať dotácie na projekty v oblasti spolupráce medzi krajinami tzv. Dunajského regiónu. Finančnej podporuje projekty v témach ako sú inovácie, využívanie prírodných zdrojov, dopravné systémy, energetická efektívnosť a inštitucionálne kapacity.

Viac informácií

Program ESPON 2021 – 2027

Program Espon posilňuje účinnosť politiky súdržnosti Európskej únie (ale aj iných sektorových politík) v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (eurofondov) a to prostredníctvom rozširovania a propagácie územných údajov.

Viac informácií

Program Interreg Europe 2021 – 2027

Program medziregionálnej spolupráce Interreg Europe podporuje projekty zamerané na výmenu skúseností medzi regionálnymi a miestnymi inštitúciami krajín EU27, Nórska a Švajčiarska. Cieľom sú oblasti globalizácie, demografických zmien, zmenou klímy a dodávkami energie.

Viac informácií

Program URBACT IV 2021 – 2027

URBACT IV je európsky výmenný a vzdelávací program, ktorý podporuje trvalo udržateľný rozvoj miest, riešenie veľkých mestských výziev v oblasti fyzického rozvoja miest, životného prostredia, ale aj riadenia a inklúzie.

Viac informácií

Program Interact IV 2021 – 2027

Cieľom programu Interact IV je zvýšenie účinnosti politiky súdržnosti v rámci Únie najmä v programoch Interregu, ale aj mimo nich prostredníctvom budovania kapacít, identifikovaním a uľahčením transferu osvedčených postupov, poskytovaním usmernení a odborných znalostí pri riešení prekážok pri implementácii, ako aj podporou využívania inovatívnych prístupov a zviditeľňovaním programov Interreg.

Viac informácií