Plán obnovy

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Kľúčovým cieľom plánu je podporiť reformy a investície, ktoré posilnia slovenskú ekonomiku a umožnia začať znova dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Dotácie z plánu obnovy nájdete aj v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Grantový radar

Zaujímajú vás nové granty z Plánu obnovy?

Mám Záujem

Zelená ekonomika

V oblasti zelená ekonomika sa v rámci plánu obnovy nachádza 5 kľúčových komponentov: Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra, Obnova budov, Udržateľná doprava, Dekarbonizácia priemyslu, Adaptácia na zmenu klímy.

Viac informácií

Veda, výskum inovácie

Grantová podpora z plánu obnovy bude v menšej miere poskytnutá aj na rozvoj výskumu a spolupráce verejného a súkromného sektora. Dotácie z plánu obnovy by mali prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenských podnikov najmä v oblasti top inovatívnych technológií.


Viac informácií

Lepšie zdravie

V oblasti zdravotníctva Slovensko zaostáva v medzinárodnom porovnaní v mnohých ukazovateľoch. Peniaze z plánu obnovy budú použité na rozvoj infraštruktúry ústavnej zdravotnej starostlivosti a na zvýšenie kapacít verejného sektora promptne reagovať na neočakávané krízy.

Viac informácií

Efektívna verejná správa a digitalizácia

Plán obnovy financuje napríklad aj zlepšenie procesov vo verejnej správe, kvalitnejšie služby, boj proti korupcii či  znižovanie byrokracie. To umožní znížiť náklady podnikateľského sektora, čo povedie k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

Viac informácií

Ostatné grantové programy

V rámci ostatných grantových programov môžete nájsť granty z nadácií alebo súkromných fondov. Medzi najznámejšie nadácie na Slovensku patria Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska alebo rôzne nadácie slovenských bánk či operátorov. Výzvy z nadácií nájdete v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky podporuje mladých umelcov, študentov na vysokých a stredných školách a vzdelávacie inštitúcie. Granty z nadácie však môžete získať aj v oblasti digitálnych technológii.

Viac informácií

Nadácia Orange

Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Pomocou grantových programov pokrýva strategické oblasti – digitálne zručnosti, zdravú dušu a aktívnu komunitu na rôznych úrovniach.

Viac informácií

Stredoeurópska nadácia

Stredoeurópska nadácia podporuje neziskové aktivity organizácií, komunít a jednotlivcov v rámci viacerých programov a projektov, ktoré majú medzinárodný rozmer.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Jej cieľom je prepájať firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov. Granty z Nadácie Pontis môžete získať aj v oblasti zodpovedné podnikanie či v sociálnych inováciách a vo filantropii.

Viac informácií

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je nadácia s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná na pomoc deťom a mladým ľuďom prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov. Podporuje napríklad vzdelávanie detí i dospelých, venuje sa filantropii a spravuje viacero nadačných fondov.

Viac informácií

Vyšehradský fond

Fond sa zameriava na organizácie, ktorých cieľom je zdieľať vedomosti, posilňovať inovácie a spolupracovať s občanmi krajín V4, strednej a východnej Európy.

Viac informácií

Nadácia Allianz

Grantové programy Nadácie Allianz prispievajú k znižovaniu nehodovosti a predchádzaniu škodám na majetku a zdraví. Aktívne podporujú projekty v oblasti vzdelávania, legislatívy, technickej bezpečnosti a výskumu.

Viac informácií

Nadácia Ekopolis

Vo všeobecnosti je cieľom grantov a výziev Nadácie Ekopolis najmä životné prostredie. Nadácia Ekopolis má viacročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržteľnosť.

Viac informácií

Green Foundation

Nadácia so stredoeurópskym presahom sa zameriava predovšetkým na rozvoj sociálnych inovácií a adaptáciu spoločnosti na významné výzvy. Pomáha pripravovať Slovensko na výzvu vyvolanú klimatickou zmenou na planéte a nástupom nových technológií.

Viac informácií

Nadácia SPP

Hlavnou víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Zameriava sa na podporu vzdelávania, ochranu kultúrnych hodnôt a zdravia, regionálny a komunitný rozvoj.

Viac informácií

Fond inovácií a technológií

Poslaním Fondu inovácií a technológií je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike.

Viac informácií

Nadácia Otvorenej spoločnosti

Prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám pomáha rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňuje ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov.

Viac informácií

Nadácia EPH

Vízia nadácie spočíva v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov.

Viac informácií

Meet and Code

Cieľom iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom svet technológií a kódovania. Prostredníctvom skúmania širokej škály technológií, digitálnych tém a kreatívneho kódovania tak môžu deti a mladí ľudia rozvíjať svoje digitálne zručnosti.

Viac informácií

Nadácia Granvia

Nadácia Granvia podporuje projekty zamerané na sociálnu inklúziu, ktoré pomáhajú dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom zaradiť sa do pracovného procesu, alebo napomáhajú rozvíjať solidaritu v spoločnosti.

Viac informácií

Nadácia ZSE

Nadácia ZSE sa v rámci svojej činnosti dlhodobo a systematicky poskytuje granty v 3 kľúčových oblastiach – životné prostredie, vzdelávanie a komunitný rozvoj. Zároveň podporuje verejnoprospešné aktivity a inovácie.

Viac informácií

Férová Nadácia O2

Férová Nadácia O2 poskytuje granty, ktoré pomáhajú bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí a podporujú začínajúcich podnikateľov

Viac informácií

i-Portunus

i-Portunus podporuje medzinárodné mobility umelcov pôsobiacich v oblasti divadelného alebo vizuálneho umenia. Mobilita je stálou akciou v rámci programu Kreatívna Europa na roky 2021- 2027.

Viac informácií

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Cieľom nadácie je prepájať potenciál a potreby komunity tak, aby sa zvyšovala kvalita života. Zameriava sa na občianske iniciatívy, históriu, tradície a kultúru.

Viac informácií

Gesto pre mesto

Gesto pre mesto je grantový program Raiffeisen banky. Projekt do programu Gesto pre mesto prihlásite vyplnením jednoduchého online formulára. Cieľom programu je zlepšovať kvalitu života v mestách. Svoje pozornosť upriamuje na šport, kultúru, prírodné a sociálne prostredie či vzdelávanie.

Viac informácií

Karpatská nadácia

Víziou nadácie je prosperujúce východné Slovensko. Z rôznych výziev podporuje iniciatívy v miestnych komunitách, spoluprácu jednotlivcov a organizácií, neformálne vzdelávanie a rozvoj občianskej spoločnosti.

Viac informácií

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Cieľom nadácie je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti. Prostredníctvom grantov pomáha Nadácia SĽSP verejnoprospešným projektom v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry.

Viac informácií

Nadácia VÚB

Významnou úlohou nadácie je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje. Prispievajú k lepšej vzdelanosti ľudí, uchovávať kultúrne dedičstvo. Výzvy z Nadácie VÚB navyše podporujú aj talenty v oblasti kultúry.

Viac informácií

Zelený vzdelávací fond

Poslaním fondu je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Viac informácií

Nadácia ESET

Medzi primárne aktivity nadácie patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu. Grantové výzvy Nadácie ESET sa navyše zameriavajú aj na oblasti týkajúce sa občianskej spoločnosti.

Viac informácií

Finančný mechanizmus EHP a Nórska

Finančný mechanizmus EHP a Nórska, tzv. nórske fondy, podporujú projekty v oblasti kultúry a podnikania v kultúre, zlepšenia integrity verejnej správy, účinnosti súdnictva; financuje projekty, ktoré sa snažia predchádzať domácemu násiliu a podporujú obete násilia. Dotácie z Nórskych fondov tiež podporujú miestny rozvoj, sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín ale aj zelené inovácie v priemysle a zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy.
Viac informácií

Grantové schémy VÚC

Vyššie územné celky poskytujú finančné príspevky zo svojho rozpočtu na rozvoj aktivít a služieb v samosprávnom kraji. Grantové schémy VÚC fungujú aj na princípe pravidelnosti, avšak len v rámci niektorých krajov. Pozrite si aké projekty podporujú výzvy z dotačných schém VÚC, ktoré nájdete aj v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Grantový program Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporuje rozvoj športu, turizmu a kultúry. Z dotácií BSK však môžete podporiť aj projekty na ochranu životného prostredia, zdravia obyvateľov a rozvoj vidieka.

Viac informácií

Grantový program Trnavského samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom poskytovania dotácií podporuje viaceré oblasti sociálnej pomoci, ochranu kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, šport, zachovanie prírodných hodnôt, podnikanie a zamestnanosť.

Viac informácií

Grantový program Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dotačné zdroje v rámci TSK sú investované do všeobecne prospešných služieb, voľnočasových a vzdelávacích aktivít a na podporu športových, kultúrnych a sociálnych projektov. Prostredníctvom dotačného systému TSK je možné podporiť kultúrno-spoločenské a športové podujatia ako aj akcie z oblasti sociálneho zabezpečenia.

Viac informácií

Grantový program Nitrianskeho samosprávneho kraja

Cieľové oblasti poskytnutia dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja sú predovšetkým kultúra a šport. Dôležitú súčasť podpory tvoria aj investície do rozvoja miestnych akčných skupín a zdravotnej starostlivosti.

Viac informácií

Grantový program Žilinského samosprávneho kraja

Pomocou dotácií Žilinského samosprávneho kraja sú podporované činnosti v oblasti kultúry, športu a kvalitného trávenia voľného času a zlepší sa kvalita života obyvateľov regiónu.

Viac informácií

Grantový program Banskobystrického samosprávneho kraja

Dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja sú určené na podporu akcií vo verejnom záujme, v prospech rozvoja regiónu na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.

Viac informácií

Grantový program Prešovského samosprávneho kraja

Financie sú rozdelené do programov na podporu športu, kultúry a sociálnych služieb. Z nich môžu byť podporené aktivity ako napríklad výstavba nových ihrísk, revitalizácia pamiatok či rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Viac informácií

Grantový program Košického samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj smeruje svoje financie prostredníctvom poskytovania dotácií na podporu mládeže a kultúry na svojom území.

Viac informácií

Dotačné programy ministerstiev

Ministerstvá majú možnosť stimulovať rozvoj rôznorodých aktivít zo svojich rozpočtov. V databáze grantov na portáli Grantexpert.sk nájsť viacero výziev, ktorých zdrojom sú dotačné programy ministerstiev.

Ministestvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Finančné dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zameriavajú na regionálne školstvo, vysoké školy, šport, deti a mládež.

Viac informácií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb, ochrany detí a sociálnej kurately, rekondičných aktivít, edičnej činnosti, humanitárnej pomoci a rodovej rovnosti.

Viac informácií

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Účelom poskytnutia dotácií je najmä podporiť regionálne projekty, ktoré prispievajú k budovaniu spoločenskej zodpovednosti. Poskytnutie dotácií by malo posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť v regiónoch.

Viac informácií

Ministerstvo kultúry SR

Zo zdrojov Ministerstva kultúry SR sú podporované dotačné programy ako kultúrne poukazy, kultúra znevýhodnených skupín či Obnovme si svoj dom.

Viac informácií

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dotačný program ministerstva je určený pre podporovanie poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva.

Viac informácií

Ministerstvo vnútra SR

Prostredníctvom dotácií z Ministerstva vnútra SR sú podporované projekty zamerané na bezpečnosť cestnej premávky, boj proti kriminalite, ochranu pred požiarmi či šport.

Viac informácií

Ministerstvo spravodlivosti SR

Dotačný program je určený na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a všetkým ďalším prejavom intolerancie.

Viac informácií

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo podporuje projekty zamerané na kultúru, spoločenské alebo športové akcie a rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce a VÚC.

Viac informácií

Ministerstvo hospodárstva SR

Dotácie z Ministerstva hospodárstva SR sú určené na podporu malých a stredných podnikateľov, rozvoj priemyselnej výroby a služieb, výskumu, vývoja a inovácií, energetickej efektívnosti a odstránenia následkov banskej činnosti. Dotácie na projekty možno využiť aj v ďalších oblastiach obchodu a podnikania.

Viac informácií

Úrad vlády SR

Úrad vlády podporuje projekty zamerané na kultúru národnostných menšín, národné kultúrne pamiatky, podporu interetnického a interkultúrneho dialógu, rozvoja športu, výchovy a vzdelávania detí a mládeže.

Viac informácií

Domáce grantové zdroje

Z národných zdrojov podporuje Slovenská republika prostredníctvom cielených programov rad rôznych aktivít. Ide najmä o dotácie na podporu kultúry, umenia (Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond) či výskumu a vývoje (APVV). Do tejto kategórie grantových zdrojov patrí napríklad aj Environmentálny fond, ktorý poskytuje granty pre environmentálnu oblasť a zelené témy. Výzvy z FPU ale aj Audiovizuálneho či Environmentálneho fondu nájdete v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Environmentálny fond

Dotácie z Environmentálneho fondu podporujú širokú paletu projektov v oblasti životného prostredia, ako napr. podpora triedeného zberu a zhodnocovania odpadov, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zásobovania pitnou vodou, preventívne protipovodňové opatrenia, ochranu ovzdušia, zvyšovenie energetickej efektívnosti, environmentálne vzdelávanie, ale aj obnovu dedín.

Viac informácií

Fond na podporu umenia

Dotácie z Fondu na podporu umenia podporujú umelecké aktivity – tvorbu, uvádzanie a šírenie umeleckých diel v mnohých oblastiach profesionálneho aj neprofesionálneho umenia s výnimkou audiovizuálneho. Finančná podpora je zameraná aj na oblasť tradičnej kultúry, osvetovej činnosti. Tiež podporuje pamäťové a fondové inštitúcie zastúpenie knižnicami, múzeami a galériami.

Viac informácií

Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond finančne podporuje vývoj, produkciu a distribúciu audiovizuálnych diel, a to najmä hraných, dokumentárnych a animovaných filmov pre TV vysielania, kiná ale aj nové distribučné platformy. Podporuje obnovu a digitalizáciu jednosálových kín.

Viac informácií

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Fond podporuje kultúrno-osvetovú činnosť a neprofesionálne umenie národnostných menšín. Dotácie sú zamerané aj na tvorbu a distribúciu diel v rôznych oblastiach umenia ako napr. literatúra, divadlo, hudba, tanec, výtvarné a audiovizuálne umenie. Podporuje tiež interkultúrny dialóg medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ale aj medzi menšinami navzájom.

Viac informácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zo zdrojov štátneho rozpočtu podporuje projekty základného a aplikovaného výskumu a vývoja. Podporuje tiež bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu vo výskume a vývoji.

Viac informácií

Program Slovensko 2021 -2027

Eurofondy sú kľúčovým zdrojom grantov a dotácií na Slovensku. Z nového programového obdobia máme k dispozícii vďaka operačnému programu Slovensko takmer 13 miliárd eur. Všetky výzvy z operačného programu Slovensko nájdete na stránke Grantexpert.sk v databáze grantov.

Program Slovensko 2021 – 2027

Program Slovensko bude do roku 2030 podporovať formou dotácií z EÚ fondov oblasti ako sú výskum, vývoj, inovácie, vzdelávanie, životné prostredie a energetická efektívnosť, budovanie dopravnej infraštruktúry, sociálne služby a zdravotníctvo, zamestnanosť a mnoho iných tém. V programovom období 2021 – 2027 budú EU fondy (eurofondy) distribuované prostredníctvom tohto jedného operačného programu.

Priority Programu Slovensko

Program Slovensko definuje niekoľko prioritných oblastí. Najväčšia suma peňazí z eurofondov (viac ako 4 miliardy eur) je určená na podporu zelenšieho Slovenska. Pôjde napríklad o projekty na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE), ochrany ovzdušia či energetickej efektívnosti budov. Značná časť dotácií bude zameraná aj na podporu inovácií, výskumu a digitálnych zručností. Priority Programu Slovensko na roky 2021 -2027:

Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko:
– Podpora inovácií a výskumu
– Rozvoj digitálnych zručností a infraštruktúry
– Podpora podnikania a rastu malých a stredných podnikov

Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko:
– Zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia
– Podpora zamestnanosti a vzdelávania
– Zlepšenie prístupu k sociálnym službám

Zelenšie Slovensko:
– Podpora adaptácie na zmenu klímy
– Podpora udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia
– Podpora energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie

Prepojenejšie Slovensko:
– Rozvoj dopravnej infraštruktúry
– Podpora digitalizácie verejnej správy
– Zlepšenie dostupnosti služieb pre občanov

Európa bližšie k občanom:
– Podpora aktívneho občianstva a participatívnej demokracie
– Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu
– Podpora medzikultúrneho dialógu

Fond na spravodlivú transformáciu:
– Podpora regiónov, ktoré sú najviac postihnuté dekarbonizáciou
– Podpora tvorby nových pracovných miest a rozvoja nových priemyselných odvetví

Kto môže byť žiadateľom o dotácie?

Verejná správa:
– Štátne orgány (ministerstvá, úrady)
– Obce a mestá
– VÚC (vyššie územné celky)

Neziskové organizácie:
– Občianske združenia
– Nadácie
– Združenia právnických osôb

Súkromné firmy:
– Malé a stredné podniky (MSP)
– Veľké firmy

Fyzické osoby:
– Podnikatelia
– Študenti
– Vedci
– Umelci

Príklady projektov z Programu Slovensko

Verejná správa:
– Rekonštrukcia ciest a cyklotrás
– Budovanie a rekonštrukcia škôl a škôlok
– Zatepľovanie verejných budov
– Podpora sociálnych služieb

Neziskové organizácie:
– Podpora vzdelávania a rozvoja zručností
– Podpora sociálnej inklúzie a boja proti chudobe
– Podpora ochrany životného prostredia
– Podpora kultúry a umenia

Súkromné firmy:
– Investície do inovácií a výskumu
– Rozvoj digitálnych technológií
– Podpora exportu
– Tvorba nových pracovných miest

Fyzické osoby:
– Študentské granty
– Podpora podnikania
– Podpora vedy a výskumu
– Podpora umeleckej tvorby

VIAC INFORMÁCIÍ