SAMOSPRÁVY
9.8.2022

Eurofondové projekty môžu byť navýšené z dôvodu inflácie

Nárast cien stavebných materiálov je aktuálne pálčivým problémom mnohých samospráv, ktoré realizujú eurofondové projekty. Vďaka novému mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku budú môcť mestá a obce navýšiť financie vo svojich projektoch. Podľa informácií MIRRI môže byť v súčasnosti ohrozených viac než 600 projektov, ktoré by sa vďaka tomu mohli zachrániť.

Nárast cien ovplyvnil viac ako 600 projektov

Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine a pandémia COVID-19 majú výrazný vplyv na zvyšovanie cien, ale aj problémy s dodávkami tovarov. V čase keď samosprávy tvorili projekty a pripravovali rozpočty, nemohli logicky rátať so skokovým rastom cien stavebných materiálov. Dodávatelia tovarov, prác a služieb do eurofondových projektov však postupne začali hroziť odstupovaním od zmlúv.

Nárast cien v rámci operačného programu IROP sa týka najmä projektov rekonštrukcií škôl, škôlok, budovania cyklotrás a opráv ciest, ale aj  budovania centier zdravotnej starostlivosti či výsadby verejnej zelene v mestách. Celkovo ide o približne 625 projektov v pôvodnej výške oprávnených výdavkov 585 miliónov eur.

Prijatím mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku sa na tejto úrovni vytvára možnosť reakcie na zvýšenie vstupov vo vzťahu k výdavkom projektov, ktoré by inak nebolo možné zrealizovať v schválenom rozsahu, t. j. nebolo by možné dosiahnuť ciele, ktoré boli projektom pridelené pri ich schválení a ktoré sú vyjadrené v uzavretej Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatočné financovanie sa týka projektov v rámci prioritných osí 1, 2, 4, 7 z operačného programu IROP. Tie však musia spĺňať konkrétne kritériá.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Zmena zmluvy o poskytnutí NFP

Podpora nebude poskytnutá všetkým projektom. Zameriava sa na projekty z výziev ktoré spĺňajú nižšie uvedené kritériá:
a) Hodnotiace kola výziev, ktoré boli uzavreté od 12.3.2020 do 30.4.2022.
b) Hodnotiace kolá výziev, v ktorých priemerná investičná náročnosť na projekt (COV) presahuje sumu viac ako 250 000 €.

Dodatočným príspevkom je možné vykryť iba finančný nárast výšky vecne oprávneného výdavku a nie je možné rozširovať rozsah výdavkov podľa zmluvy ani dopĺňať nové aktivity nad rámec zmluvy. Dodatočný príspevok sa poskytuje v rovnakom pomere ako nenávratný finančný príspevok, tzn. prijímateľ je povinný zabezpečiť vlastné zdroje k dodatočnému príspevku v pomere určenom v existujúcej Zmluve o NFP. Pri vysporiadaní finančných vzťahov sa dodatočný príspevok vracia rovnakým spôsobom ako nenávratný finančný príspevok.

Postup prípravy zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP k poskytnutiu dodatočného príspevku nájdete na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Pozrite si aktuálne grantové výzvy