SAMOSPRÁVY ZELENÉ DOTÁCIE
15.6.2023

Dotácie z Envirofondu podporia ochranu prírody aj rozvoj turizmu

Ministerstvo životného prostredia poskytne finančnú podporu na ochranu prírody a krajiny, rozvoj regiónov národných parkov a environmentálne vzdelávanie. V štyroch formách dotačnej podpory je vyčlenených viac ako 3,5 milióna eur pre samosprávy, občianske združenia a školy.

Čo je Environmentálny fond?

Žiadatelia budú môcť získať financie prostredníctvom Environmentálneho fondu a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Envirofond je štátny fond zriadený s cieľom podporovať ochranu a tvorbu životného prostredia na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať finančné prostriedky vo forme dotácií alebo úverov žiadateľom, aby mohli realizovať projekty súvisiace s cieľmi štátnej environmentálnej politiky. Tieto projekty môžu byť zamerané na rôzne úrovne – celoštátnu, regionálnu alebo miestnu. Okrem toho Environmentálny fond poskytuje financie aj na ďalšie činnosti a aktivity, ktoré sú uvedené v zákone o fonde.

Dotácie na ochranu prírody aj rozvoj turizmu

Prvá forma dotačnej podpory je určená pre obce, občianske združenia a školy v národných parkoch. Finančná podpora môže byť použitá na spracovanie rozvojových dokumentov, podporu rozvoja mäkkého turizmu, zlepšovanie energetickej efektivity verejného osvetlenia a budovanie zelenej alebo modrej infraštruktúry. Maximálna suma, ktorú môžu obce získať, je 100 000 eur.

Druhá forma dotačnej podpory s názvom Program ochrany prírody (POP) je určená na zlepšenie starostlivosti o chránené územia a ekosystémy na lokálnej úrovni. Táto dotácia je dostupná pre obce, združenia a jednotlivcov, ktorí vykonávajú nekomerčnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny. Peniaze z tejto dotácie môžu byť použité na praktickú ochranu druhov a biotopov, rozvoj zelenej infraštruktúry, environmentálnu výchovu a podporu podujatí a výstav zvyšujúcich informovanosť o ochrane prírody. Celková suma vyčlenená pre POP je 200 000 eur.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Podpora biodiverzity a environmentálnej výchovy

Tretia forma dotačnej podpory s názvom Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny je zameraná na zaistenie prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, manažment inváznych nepôvodných druhov, ochranu chránených druhov a prevenciu škôd spôsobených medveďom hnedým. Financie z tejto podpory môžu byť využité na budovanie a vybavenie chovných a rehabilitačných staníc, nákup technického vybavenia, monitorovanie druhov a biotopov, a obnovu mokradí. Celková suma vyčlenená pre túto podporu je 1,16 milióna eur.

Štvrtá forma dotačnej podpory vo výške 1,2 milióna eur je určená na vytvorenie štátnych a neštátnych stredísk environmentálnej výchovy, informačných návštevníckych centier v chránených územiach a geoparkoch, a podporu projektov environmentálnej výchovy.

Pri všetkých formách dotačnej podpory Environmentálneho fondu je podmienkou finančná spoluúčasť žiadateľa vo výške minimálne 5 % celkovej sumy oprávnených nákladov. Maximálna výška dotácie sa pohybuje od 8 000 eur pre fyzické osoby až po 200 000 eur pre právnické osoby, v závislosti od formy podpory a typu projektu.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám na TEJTO STRÁNKE.