GRANTY PODNIKATELIA
11.7.2023

Chcete získať granty? Zistite, či nie ste podnik v ťažkostiach

Podnikatelia môžu získať granty na rôzne účely – od nákupu technológie cez inštaláciu fotovoltiky, až po pokročilé výskumné projekty. Skôr, ako sa firma pustí do žiadosti o grant, musí nájsť pre svoj projekt vhodnú výzvu. Na začiatku je tiež nevyhnutné zistiť, či firma spĺňa všetky podmienky, aby sa o grant mohla uchádzať. Jednou z najčastejších podmienok pre získanie grantu je, že podnik nesmie byť v ťažkostiach. Poďme však pekne po poriadku.

Čo je grantová výzvy?

Grantová výzva je verejne prístupný dokument, prostredníctvom ktorého dáva poskytovateľ (napr. ministerstvo) vedieť širokej verejnosti o možnosti uchádzať sa o grant alebo dotáciu

Tento dokument zároveň informuje o tom kto, na aký účel, koľko peňazí a za akých podmienok môže získať grant na svoj projekt. Súčasťou výzvy sú spravidla prílohy, ktoré podrobne špecifikujú podmienky a postup pre získanie grantu. Zverejnením výzvy sa otvára možnosť na predkladanie projektov.

Podmienky pre získanie grantu

Žiadateľ o grant musí spĺňať všetky podmienky, ktoré stanovuje výzva. Obsahové kritériá a oprávnenosť aktivít projektov sa zväčša líšia. V jednej výzve je oprávnenou aktivitou nákup technológie, v ďalšej to môže byť napríklad digitalizácia výrobných procesov a v inej zasa výstavba novej haly.

Existujú však aj univerzálne formálne podmienky, ktoré sú rovnaké pre takmer každú grantovú výzvu. Ak ich splníte, znamená to, že vaša firma je formálne oprávnená sa do výzvy zapojiť. Základné formálne kritériá oprávnenosti si môžete overiť aj prostredníctvom služby, ktorú nájdete na portáli Grantexpert.sk.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Test podniku v ťažkostiach

Medzi formálnymi kritériami oprávnenosti sa zväčša nachádza aj podmienka, že podnik nesmie byť v ťažkostiach. Kedy je podnik v ťažkostiach? V prípade, že podnikateľ je v likvidácii  alebo v konkurze, ide automaticky o podnik v ťažkostiach. Rovnako je to aj v prípade, ak bola podniku poskytnutá pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu a podnik neuhradil úver alebo nevypovedal záruku, alebo podnik stále podlieha reštrukturalizačnému plánu. O podnik v ťažkostiach idea aj vtedy, ak je firma členom skupiny podnikov so spoločným zdrojom kontroly a skupina vykazuje znaky podniku v ťažkostiach.

V ostatných prípadoch je to trochu zložitejšie a k spoľahlivému výsledku treba spraviť Test podniku v ťažkostiach. Test si viete spraviť napríklad prostredníctvom portálu Valida, ktorý túto službu ponúka bezplatne. Služba poskytuje údaje, na základe ktorých je možné posúdiť, či je podnik v ťažkostiach v zmysle definície uvedenej v Nariadení EÚ č. 1300/2013.

Test podniku v ťažkostiach môžete použiť na jednoduché overenie stavu podniku žiadajúceho o grant. Výstup testu podniku v ťažkostiach je navrhnutý tak, aby dal nielen správnu odpoveď o stave podniku, ale užívateľovi aj vysvetlil spôsob overenia podniku.

Služba je určená pre podniky, ktoré sú právnické osoby a predkladajú účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Potrebujete pomôcť s projektom? Neváhajte sa na nás obrátiť.