Operačné programy na Slovensku

Európska komisia schválila všetky operačné programy na Slovensku pre programové obdobie 2014 – 2020. Prostredníctvom ôsmich operačných programov môžeme čerpať finančné prostriedky v celkovom objeme 15 329 374 992 eur.

Integrovaný regionálny operačný program

IROP je zameraný na päť hlavných priorít: doprava v regiónoch, ľahší prístup k verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu, zlepšenie kvality života v regiónoch, miestny rozvoj riadený komunitou.
Viac informácií

Operačný program Výskum a inovácie

OP VaI je zameraný na vytvorenie prostredia priaznivého pre inovácie a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií a taktiež na zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu rastu MSP.
Viac informácií

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OP II výrazne prispeje k obnoveniu železničnej infraštruktúry a vozového parku, verejnej osobnej doprave, infraštruktúre vodných ciest, cestnej infraštruktúre a informatizácii.
Viac informácií

Operačný program Efektívna verejná správa

OP EVS podporí investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Viac informácií

Operačný program Ľudské zdroje

OP ĽZ je zameraný na nasledujúce hlavné ciele: podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a plnohodnotné začlenenie sa na trh práce na zlepšenie sociálnej situácie.
Viac informácií

Operačný program Kvalita životného prostredia

OP KŽP je zameraný na nasledujúce hlavné ciele: udržateľné a efektívne využívania prírodných zdrojov, zabezpečenie ochrany životného prostredia, prispôsobenie sa zmenám klímy a propagácia energetickej účinnosti.
Viac informácií

Program rozvoja vidieka

PRV je zameraný na posilnenie pôdohospodárskeho sektora, prispôsobovanie klimatickým zmenám, vyvážený rozvoj vidieckych hospodárstiev, ...
Viac informácií

Operačný program Rybné hospodárstvo

OP RH je zameraný na podporu trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry, spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov a ochranu životného prostredia.
Viac informácií