Plánované výzvy

Nájdite si včas vhodné európske fondy pre váš projekt v harmonograme výziev pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv plánované výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)


Kód výzvy:  ?
Vyhlásenie výzvy sa posúva na september 2017. Vyplýva to z aktualizácie indikatívneho harmonogramu výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 30. 09. 2017 Do vyčerpania
financií

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti


Kód výzvy:  ?
Z grantu bude podporená výstavba, prístvba či modernizácia budov, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, zdravotníckej techniky a iné.
Podporované oblasti: Integrácia primárnej zdravotnej infraštruktúry.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 30. 09. 2017 Do vyčerpania
financií

Podpora prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy


Kód výzvy:  ?
Nová plánovaná výzva bola v júli pridaná do aktualizácie indikatívneho harmonogramu výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Prevencia environmentálnych rizík
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 30. 09. 2017 Do vyčerpania
financií

Výstavba zariadení na výrobu biometánu, využitie vodnej energie a iné energetické projekty


Kód výzvy:  ?
Nová plánovaná výzva bola v júli pridaná do aktualizácie indikatívneho harmonogramu výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: projekty obnoviteľných zdrojov energie
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 30. 09. 2017 Do vyčerpania
financií

Financovanie projektov schválených v rámci špecifických medzinárodných programov a iniciatív


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Synergické a komplementárne financovanie projektov v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 30. 09. 2017 Do 31. 12. 2017

Zapájanie startupov do programov EÚ


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 30. 09. 2017 Do 31. 12. 2023

Implementácia opatrení z energetických auditov


Kód výzvy:  ?
Vyhlásenie výzvy sa posúva na september 2017. Vyplýva to z aktualizácie indikatívneho harmonogramu výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Implementácia opatrení z energetických auditov.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 30. 09. 2017 Do vyčerpania
financií

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Podporované oblasti: sociálna integrácia ŤZP
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 30. 09. 2017 Do vyčerpania
financií

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika.
Podporované oblasti: Výstavba, modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu; spolupráca v oblasti vzdelávania, ochrany kultúry a prírody.
Oprávnené územie: Prešovský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 30. 09. 2017 Do 31. 10. 2017

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení


Kód výzvy:  ?
Vo výzve sa zvýšila indikatívna alokácia na 22,5 mil. €. Vyplýva to z aktualizácie indikatívneho harmonogramu výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečne energetickej spotrebe SR.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 30. 09. 2017 Do vyčerpania
financií

Stránky