Plánované výzvy

Nájdite si včas vhodné európske fondy pre váš projekt v harmonograme výziev pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv plánované výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Spotredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti


Kód výzvy:  ?
Vyhlásenie výzvy sa posúva na júl 2017. Vyplýva to z aktualizácie indikatívneho harmonogramu výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Zvyšovanie štandardov výkonnosti a funkčnosti malých a stredných podnikov


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Podpora na širokopásmovú infraštruktúru


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Program rozvoja vidieka.
Podporované oblasti: poľnohospodárstvo; informačno-komunikačná infraštuktúra
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 07. 2017 Do 30. 11. 2017

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti


Kód výzvy:  ?
Z grantu bude podporená výstavba, prístvba či modernizácia budov, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, zdravotníckej techniky a iné.
Podporované oblasti: Integrácia primárnej zdravotnej infraštruktúry.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Revitalizácia, obnova a budovanie zelenej infraštruktúry.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Energetické audity v malých a stredných podnikoch


Kód výzvy:  ?
Vyhlásenie výzvy sa posúva na júl 2017. Vyplýva to z aktualizácie indikatívneho harmonogramu výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Zabezpečenie energetických auditov v MSP.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 08. 2017 Do vyčerpania
financií

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo hospodárstva SR.
Podporované oblasti: inovácie, výskum, vývoj
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 08. 2017 Do vyčerpania
financií

Stránky