Plánované výzvy

Nájdite si včas vhodné európske fondy pre váš projekt v harmonograme výziev pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv plánované výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Programy prestupného bývania pre marginalizované rómske komunity

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do 31. 12. 2023

Poskytovanie tútorskej a mentorskej podpory, štipendijné programy v marginalizovaných komunitách

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Vzdelanostná úroveň marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do 31. 12. 2023

Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do vyčerpania
financií

Rozvoj sociálnych služieb a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej úrovni

Kód výzvy:  ?
Pomocou grantu budete môcť podporiť nové alebo existujúce zariadenia sociálnych služieb a zariadenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej úrovni.
Podporované oblasti: Rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do vyčerpania
financií

Nástroje na zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do vyčerpania
financií

Nástroje na zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (BSK)

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do vyčerpania
financií

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.
Podporované oblasti: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do vyčerpania
financií

Prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú - existujúce zariadenia

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.
Podporované oblasti: Rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do vyčerpania
financií

Výskumné a vývojové aktivity v podnikoch v Bratislavskom kraji

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do vyčerpania
financií

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do 31. 12. 2023

Stránky