Plánované výzvy

Nájdite si včas vhodné európske fondy pre váš projekt v harmonograme výziev pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv plánované výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Zvyšovanie štandardov výkonnosti a funkčnosti malých a stredných podnikov


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (kompostéry)


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Podpora programov rozvoja výchovy a vzdelávania


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Podporované oblasti: školstvo
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Zlepšovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Program rozvoja vidieka.
Podporované oblasti: poľnohospodárstvo; kultúra
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 05. 2017 Do 30. 09. 2017

Prestavba zariadení využívajúcich biomasu s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 05. 2017 Do 31. 08. 2017

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 05. 2017 Do 31. 08. 2017

Výstavba zariadení na výrobu a využitie obnoviteľných zdrojov energie


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Výstavba zariadení na výrobu a využitie obnoviteľných zdrojov energie
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 05. 2017 Do 31. 08. 2017

Systém energetického a environmentálneho manažérstva


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Systémy energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 05. 2017 Do 31. 12. 2023

Výroba elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20MW


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 05. 2017 Do vyčerpania
financií

Stránky