Plánované výzvy

Nájdite si včas vhodné európske fondy pre váš projekt v harmonograme výziev pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv plánované výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Výstavba, modernizácia, rekonštrukcia komunitných centier, prestavba existujúcich objektov na KC

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 01. 2017 Do 31. 12. 2023

Nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálnymi skládkami v obciach s MRK

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 01. 2017 Do 31. 12. 2023

Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK (BSK)

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Podpora synergií a komplementárneho financovania projektov Horizontu 2020 zabezpečujúcich rozšírenie participácie nových členských štátov (tzv. "widening participation" nástroje Horizontu 2020).
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 01. 2017 Do 31. 12. 2023

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektívnu VS pre obce a VÚC

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa.
Podporované oblasti: Skvalitnenie systémov VS, modernizované riadenie ľudských zdrojov, zvýšenie kompetencií zamestnancov a transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 01. 2017 Do 31. 12. 2023

Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK (mimo BSK)

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 01. 2017 Do 31. 12. 2023

Podpora novovzniknutých klastrov

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Program rozvoja vidieka.
Podporované oblasti: Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi v odvetví poľnohospodárstva, potravinovom reťazci, sektore lesného hospodárstva a v sektore cestovného ruchu.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 01. 2017 Do 30. 04. 2017

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (BSK)

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do 31. 12. 2023

Programy prestupného bývania pre MRK

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do 31. 12. 2023

Strategické priemyselné výskumno-vývojové centrá v základných 4 oblastiach hospodárskej špecializácie RIS3 SK

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do 31. 12. 2023

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.
Podporované oblasti: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a zavádzanie systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 28. 02. 2017 Do 31. 12. 2023

Stránky