Plánované výzvy

Nájdite si včas vhodné európske fondy pre váš projekt v harmonograme výziev pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv plánované výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Zvyšovanie štandardov výkonnosti a funkčnosti malých a stredných podnikov


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce na stredných školách


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do 31. 12. 2023

Podpora centier excelentnosti nadnárodného významu a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu – II. etapa


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (priemyselný subjekt priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

Revitalizácia a posilnenie výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít v BSK


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Podpora synergií a komplementárneho financovania projektov Horizontu 2020 zabezpečujúcich rozšírenie participácie nových členských štátov (tzv. "widening participation" nástroje Horizontu 2020).
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do 31. 05. 2017

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (mimo schémy štátnej pomoci)


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

Systémy vyhodnocovania rizík a včasného varovania pred mimoriadnymi udalosťami


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

Implementácia opatrení z energetických auditov


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Implementácia opatrení z energetických auditov.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do 31. 12. 2023

Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií (mimo podnikateľského sektora)


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do 31. 05. 2017

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia


Kód výzvy:  ?
Túto výzvu vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Podporované oblasti: Zlepšenie kvality ovzdušia.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je plánovaná
Od 31. 03. 2017 Do 31. 12. 2023

Stránky