Archív výziev

Archív grantových výziev v programovom období 2014 – 2020 vám poskytne informáciu, ktoré výzvy už boli v minulosti vyhlásené. Pre lepšiu orientáciu Vám odporúčame si najprv v rámci archívu výziev vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory.

Zlepšenie konkurencieschopnosti a technologickej úrovne podnikov prostredníctvom inovácií


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Firmy aj živnostníci môžu prostredníctvom grantu financovať nákup softvéru či iného nehnuteľného majetku s cieľom inovácie procesov a produktov.
Podporované oblasti: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 02. 08. 2016 Financie vyčerpané

Vývoj a produkcia audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie


Kód výzvy:  AVF - 6/2017
Vývoj a produkcia audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
Podporované oblasti: Vývoj a produkcia audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 06. 03. 2017 Do 15. 05. 2017

Inovácie prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Výzva je zrušená
Podporované oblasti: Priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 01. 03. 2017 Do 05. 05. 2017

Inovácie prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v BSK


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06
VÝZVA JE ZRUŠENÁ.
Podporované oblasti: Priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 13. 04. 2017 Do 05. 05. 2017

Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok


Kód výzvy:  MK SR Obnovme si svoj dom
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom výzvu na predkladanie žiadostí pre podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Podporované oblasti: Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 06. 03. 2017 Do 18. 04. 2017

Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu


Kód výzvy:  IROP-PO3-SC31-2016-5
Pomocou grantu môžete financovať investície do výroby a inovácií, renovácie a prenájmu priestorov a do marketingu. Podporiť možno začatie podnikania, ale aj rozvoj fungujúcich podnikov v oblasti kreatívnej tvorby.
Podporované oblasti: Podpora kreatívnych činností, dopytu po kreatívnej tvorbe. Pomoc pri začatí podnikania, ale aj pri rozvoji fungujúcich podnikov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 17. 10. 2016 Do 11. 04. 2017

Fond na podporu umenia - štipendiá a dotácie 2


Kód výzvy:  FPU-06/2017
Z grantu je možné financovať tvorbu literatúry pre deti a mládež a preklady. Peniaze možno získať aj na výskum, publikačnú a prekladateľskú činnosť na diela z oblasti umenia a medzinárodné prezentácie.
Podporované oblasti: umenie
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 01. 03. 2017 Do 03. 04. 2017

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom


Kód výzvy:  EF-C4-2017-1
Túto výzvu na poskytovanie finančných prostriedkov vo forme dotácií vyhlásil Enviromentálny fond.
Podporované oblasti: Zber, odvoz, uloženie, vytriedenie a zhodnotenie nezákonne umiestneného odpadu a sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 13. 12. 2016 Do 15. 03. 2017

Fond na podporu umenia - štipendiá a dotácie


Kód výzvy:  FPU-05/2017
Z grantu je možné financovať umeleckú tvorbu a knižnice.
Podporované oblasti: umenie
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 15. 02. 2017 Do 15. 03. 2017

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania


Kód výzvy:  EF-L3-2017-1
Obce a samosprávne kraje a ich príspevkové alebo rozpočtové organizácie môžu prostredníctvom Enviromentálneho fondu požiadať o dotácie na zatepľovanie a ďalšie aktivity.
Podporované oblasti: Energetická efektívnosť verejných budov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 13. 12. 2016 Do 15. 03. 2017

Stránky