Archív výziev

Archív grantových výziev v programovom období 2014 – 2020 vám poskytne informáciu, ktoré výzvy už boli v minulosti vyhlásené. Pre lepšiu orientáciu Vám odporúčame si najprv v rámci archívu výziev vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory.

Zvýšenie počtu európskych filmov a ich divákov v kinách (Europa Cinemas)


Kód výzvy:  Europa Cinemas
Cieľom grantového programu je zvýšenie počtu európskych filmov a ich návštevnosti v kinách, motivácia mladého publika a rozvoj spoločných aktivít na národnej a európskej úrovni.
Podporované oblasti: audiovizuálna kultúra
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 01. 07. 2017 Do 15. 09. 2017

Kultúrne projekty, ochrana životného prostredia, rozvoj dopravnej a informačnej infraštruktúry, ochrana pred katastrofami


Kód výzvy:  HUSKORUA/1702
Z grantu je možné financovať rôzne projekty v rámci aktuálnych špecifických cieľov programu ENI CBC Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina.
Podporované oblasti: Kultúrne projekty, ochrana životného prostredia, rozvoj dopravnej a informačnej infraštruktúry, ochrana pred katastrofami.
Oprávnené územie: Košický kraj, Prešovský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 17. 05. 2017 Do 15. 09. 2017

Podpora produkcie audiovizuálnych diel


Kód výzvy:  AVF 7/2017
Z grantu je možné financovať zabezpečenie produkcie kinematografických diel alebo produkcie animovaných audiovizuálnych diel.
Podporované oblasti: Tvorba a produkcia kinematografických a animovaných diel
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 07. 08. 2017 Do 11. 09. 2017

Výskum, vzdelávanie, edičná činnosť a rozvoj v oblasti audiovizuálnej kultúry


Kód výzvy:  AVF 4/2017
Z grantu je možné financovať výskum, vzdelávanie, edičnú činnosť a rozvoj v oblasti audiovizuálnej kultúry
Podporované oblasti: audiovizuálna kultúra
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 14. 03. 2017 Do 11. 09. 2017

Podpora medzinárodných obchodných zástupcov európskych kinematografických filmov


Kód výzvy:  EACEA/01/2017:
Podpora kinodistribúcie prostredníctvom nadnárodného marketingu, vytvárania značky, distribúcie a uvádzania audiovizuálnych diel.
Podporované oblasti: uvádzanie audiovizuálnych diel
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 16. 06. 2017 Do 03. 09. 2017

Opatrenia na sociálnoprávnu ochranu a kuratelu detí a zefektívnenie resocializácie drogovo a inak závislých


Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Grant je určený na rozvoj výchovných a sociálnych skupinových programov a podporu opatrení vykonávaných na komunitnej úrovni so zameraním na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.
Podporované oblasti: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 01. 12. 2016 Do 31. 08. 2017

Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry poskytujúcich akútnu zdravotnícku starostlivosť


Kód výzvy:  IROP-PO2-SC213-2017-20
Z grantu je možné financovať modernizáciu a rekonštrukciu budov, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, dodávku zdravotníckej techniky a budovanie bezbariérových prístupov.
Podporované oblasti: zdravotníctvo
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 24. 05. 2016 Do 24. 08. 2017

Modernizácia vozidlového parku autobusov MHD


Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2017-21
Z grantu je možné financovať nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy, ako aj zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu.
Podporované oblasti: doprava
Oprávnené územie: Bratislavský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 21. 06. 2017 Do 21. 08. 2017

Podpora existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 22. 11. 2016 Do 15. 08. 2017

Podpora nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 22. 11. 2016 Do 15. 08. 2017

Stránky