Archív výziev

Archív grantových výziev v programovom období 2014 – 2020 vám poskytne informáciu, ktoré výzvy už boli v minulosti vyhlásené. Pre lepšiu orientáciu Vám odporúčame si najprv v rámci archívu výziev vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania


Kód výzvy:  EF-L3-2017-1
Obce a samosprávne kraje a ich príspevkové alebo rozpočtové organizácie môžu prostredníctvom Enviromentálneho fondu požiadať o dotácie na zatepľovanie a ďalšie aktivity.
Podporované oblasti: Energetická efektívnosť verejných budov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 13. 12. 2016 Do 15. 03. 2017

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom


Kód výzvy:  EF-C4-2017-1
Túto výzvu na poskytovanie finančných prostriedkov vo forme dotácií vyhlásil Enviromentálny fond.
Podporované oblasti: Zber, odvoz, uloženie, vytriedenie a zhodnotenie nezákonne umiestneného odpadu a sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 13. 12. 2016 Do 15. 03. 2017

Fond na podporu umenia - štipendiá a dotácie


Kód výzvy:  FPU-05/2017
Z grantu je možné financovať umeleckú tvorbu a knižnice.
Podporované oblasti: umenie
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 15. 02. 2017 Do 15. 03. 2017

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie v rybnom hospodárstve


Kód výzvy:  OPRH-PMaS-A3-2016-03
Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich spracovateľských kapacít vrátane objektov plniacich doplnkové funkcie; nákup či modernizácia zariadení a technológií a investície na kúpu vozidiel využívaných v spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry.
Podporované oblasti: Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie v rybnom hospodárstve
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 07. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

Podpora udržateľných dopravných riešení


Kód výzvy:  INTERREG V-A SK-AT/2016/03
Grant je možné použiť na rozvoj cezhraničného inteligentného dopravného systému s Rakúskom (napr. informačné systémy pre cestujúcich, mobilné aplikácie). Financovať možno aj nákup vozidiel, rekonštrukcie zastávok, budovanie cyklistických ciest, školenia.
Podporované oblasti: Zlepšenie spoločného plánovania, koordinácie a praktických riešení pre environmentálne priaznivé, nízkouhlíkové a bezpečné dopravné siete a služby v programovej oblasti.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 09. 12. 2016 Do 28. 02. 2017

Posilnenie inštitucionálnej spolupráce s Rakúskom


Kód výzvy:  INTERREG V-A SK-AT/2016/04
Grant je možné použiť na financovanie spolupráce s rakúskymi partnermi v oblasti vzdelávania, územnej spolupráce, či rozvoj spoločných kapacít a koordinácie poskytovania služieb.
Podporované oblasti: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 09. 12. 2016 Do 28. 02. 2017

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu


Kód výzvy:  INTERREG V-A SK-AT/2016/01
Grant je určený pre výskumné a vzdelávacie organizácie, ako aj ďalšie subjekty, na financovanie spolupráce s rakúskymi partnermi. Cieľom je zlepšiť kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému a výskumu.
Podporované oblasti: Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 09. 12. 2016 Do 28. 02. 2017

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity


Kód výzvy:  INTERREG V-A SK-AT/2016/02
Grant je určený na financovanie spolupráce s rakúskymi partnermi na podporu cestovného ruchu a zlepšenie životného prostredia.
Podporované oblasti: Zachovanie a ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 09. 12. 2016 Do 28. 02. 2017

Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb


Kód výzvy:  SKHU/1601
Túto výzvu vyhlásil Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Podporované oblasti: Inteligentné cezhraničné dopravné systémy, cezhraničné služby verejnej dopravy, investície do infraštruktúry, štúdie, analýzy.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 29. 07. 2016 Do 31. 01. 2017

Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice


Kód výzvy:  SKHU/1601
Túto výzvu vyhlásil Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Podporované oblasti: Cezhraničné cesty, mosty, trajekty a súvisiaca infraštruktúra.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 29. 07. 2016 Do 31. 01. 2017

Stránky