Archív výziev

Archív grantových výziev v programovom období 2014 – 2020 vám poskytne informáciu, ktoré výzvy už boli v minulosti vyhlásené. Pre lepšiu orientáciu Vám odporúčame si najprv v rámci archívu výziev vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory.

Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice

Kód výzvy:  SKHU/1601
Túto výzvu vyhlásil Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Podporované oblasti: Cezhraničné cesty, mosty, trajekty a súvisiaca infraštruktúra.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 29. 07. 2016 Do 31. 01. 2017

Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb

Kód výzvy:  SKHU/1601
Túto výzvu vyhlásil Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Podporované oblasti: Inteligentné cezhraničné dopravné systémy, cezhraničné služby verejnej dopravy, investície do infraštruktúry, štúdie, analýzy.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 29. 07. 2016 Do 31. 01. 2017

Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

Kód výzvy:  SKHU/1601
Túto výzvu vyhlásil Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Podporované oblasti: Cezhraničná spolupráca v logistike, integrované systémy služieb, infraštruktúra, štúdie, analýzy.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 29. 07. 2016 Do 31. 01. 2017

Priemyselné výskumno-vývojové centrá v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Kód výzvy:  OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02
Túto výzvu vyhlásila Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Podpora výskumu a vývoja v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 31. 05. 2016 Do 31. 12. 2016

Podpora dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR

Kód výzvy:  OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03
Túto výzvu vyhlásila Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie.
Podporované oblasti: Podpora dlhodobého strategického výskumu (4-7 rokov) v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 31. 05. 2016 Do 31. 12. 2016

Predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS

Kód výzvy:  20/PRV/2016
Túto výzvu vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Program rozvoja vidieka.
Podporované oblasti: Vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 20. 10. 2016 Do 02. 12. 2016

Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy

Kód výzvy:  PLSK_PO2_2016
Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika.
Podporované oblasti: Trvalo udržateľná cezhraničná doprava.
Oprávnené územie: Prešovský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 30. 08. 2016 Do 30. 11. 2016

Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Kód výzvy:  PLSK_PO3_2016
Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika.
Podporované oblasti: Odborné a profesijné vzdelávanie, cezhraničná výmena, výmena praxe a identifikácia potrieb vzdelávania.
Oprávnené územie: Prešovský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 30. 08. 2016 Do 30. 11. 2016

Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

Kód výzvy:  INTERREG V-A SK-CZ/2016/04
Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
Podporované oblasti: Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr.
Oprávnené územie: Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 22. 04. 2016 Do 31. 10. 2016

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód výzvy:  INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
Podporované oblasti: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.
Oprávnené územie: Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 22. 04. 2016 Do 31. 10. 2016

Stránky