Archív výziev

Archív grantových výziev v programovom období 2014 – 2020 vám poskytne informáciu, ktoré výzvy už boli v minulosti vyhlásené. Pre lepšiu orientáciu Vám odporúčame si najprv v rámci archívu výziev vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory.

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl


Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1/IROP-PO2-SC221-10
Zriaďovatelia materských škôl môžu získať príspevok na rozširovanie kapacít, stavebno-technické úpravy a výstavbu nových MŠ. Financovať je možné aj obstaranie materiálno-technického vybavenia.
Podporované oblasti: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 03. 11. 2016 Do vyčerpania
financií

Výstavba a rekonštrukcia MŠ - obce, ktoré nebudú zapojené do Národného projektu Take away – I. Fáza - Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK


Kód výzvy:  OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít môžu žiadať o príspevok na zvýšenie kapacít MŠ. Podporovaná je výstavba nových aj rekonštrukcia existujúcich predškolských zariadení.
Podporované oblasti: Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 29. 01. 2016 Do 14. 07. 2017

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava (Interreg Poľsko - Slovensko)


Kód výzvy:  PLSK 3/2017
Grant je určený na posilnenie regionálnej mobility - výstavbu a modernizáciu cestnej infraštruktúry integrujúcej dopravný systém po oboch stranách hranice.
Podporované oblasti: Výstavba a modernizácia cehraničnej siete.
Oprávnené územie: Prešovský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 04. 05. 2017 Do 30. 06. 2017

3. výzva z programu Interreg Europe


Kód výzvy:  Interreg_Europe_3_výzva
V rámci výzvy sú oprávnené všetky aktivity v oblastiach výskum, technologický vývoj a inovácie; konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov; nízkouhlíkové hospodárstvo; životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov
Podporované oblasti: Obzvlášť podporované budú v rámci tejto výzvy projekty zamerané na medziregionálnu spoluprácu
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 01. 03. 2017 Do 30. 06. 2017

Vstup vybraných skupín mladých ľudí na trh práce


Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01
Zavedenie programov na podporu zamestnávania mladých ľudí zo špecifických skupín. Ide o uchádzačov o prácu so zdravotným postihnutím, pred a po ukončení náhradnej starostlivosti, po výkone trestu odňatia slobody, či ľudí bez prístrešia.
Podporované oblasti: Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť účasť mladých ľudí na trhu.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 30. 12. 2016 Do 30. 06. 2017

Fond malých projektov - Interreg SR-ČR


Kód výzvy:  INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01
Grant je určený na zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a podporu právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.
Podporované oblasti: kultúrne a prírodné dedičstvo, cezhraničná spolupráca
Oprávnené územie: Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 17. 05. 2017 Do 15. 06. 2017

Podpora distribúcie zahraničných filmov


Kód výzvy:  EACEA/19/2016
Z grantu je možné financovať program selektívnej podpory výmeny filmov Cinema Selective.
Podporované oblasti: audiovizuálna kultúra
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 01. 12. 2016 Do 14. 06. 2017

Dunajský nadnárodný program - 2. výzva


Kód výzvy:  DNP 2/2017
Pomocou prostriedkov v tejto výzve je možné financovať aktivity v troch špecifických cieľoch Dunajského nadnárodného programu
Podporované oblasti: podnikové a sociálne inovácie, ekologický manažment
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 09. 05. 2017 Do 06. 06. 2017

Podpora televízneho vysielania


Kód výzvy:  EACEA/23/2016
Podpora televízneho vysielania je určená pre európske nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré sú väčšinovým producentom diela.
Podporované oblasti: televízne vysielanie, produkcia, animované filmy, dokumentárne filmy
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva je uzatvorená
Od 24. 11. 2016 Do 30. 05. 2017

Zlepšenie konkurencieschopnosti a technologickej úrovne podnikov prostredníctvom inovácií


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Firmy aj živnostníci môžu prostredníctvom grantu financovať nákup softvéru či iného nehnuteľného majetku s cieľom inovácie procesov a produktov.
Podporované oblasti: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva je uzatvorená
Od 02. 08. 2016 Financie vyčerpané

Stránky