Aktuálne výzvy

Aktuálne grantové výzvy na predkladanie projektov financovaných z eurofondov v programovom období 2014 – 2020, nájdete v tejto sekcii. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv aktuálne výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Podpora konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v BSK


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
Podpora kreatívneho priemyslu v rámci BSK.
Podporované oblasti: Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva otvorená
Od 28. 04. 2017 Do vyčerpania
financií

Podpora informovanosti v oblastiach: odpadové hospodárstvo, ochrana vôd a vodné hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia


Kód výzvy:  OPKZP-PO1-Info-2017-28
Z grantu je možné financovať napríklad informačné semináre, workshopy, konferencie či mediálne kampane. Ďalej sú to informačné aktivity v rámci environmentálnej výchovy a výroba publikačných materiálov.
Podporované oblasti: Informačné aktivity so zameraním prevenciu v oblasti ochrany životného prostredia.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 19. 09. 2017 Do vyčerpania
financií

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy


Kód výzvy:  OPKZP-PO3-SC311-2017-27
Z grantu je možné financovať zber dát a údajov, tvorbu databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy. Ďalej je to plánovanie a realizácia preventívnych opatrení.
Podporované oblasti: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 13. 09. 2017 Do vyčerpania
financií

Podpora inovácií v existujúcich mikro-, malých a stredných podnikoch


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Výzva je určená pre malé a stredné podniky (staršie ako 3 roky) na kúpu majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu, alebo pri inovácii produkčného procesu.
Podporované oblasti: Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti MSP
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 12. 09. 2017 Do vyčerpania
financií

Dobudovanie sústavy NATURA 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti


Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC131-2017-26
Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.
Podporované oblasti: Sústava Natura 2000 a ďalšie chránené územia
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 22. 08. 2017 Do vyčerpania
financií

Podpora marketingu a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry


Kód výzvy:  OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01
Z grantu je možné financovať prieskumy trhu či účasť na výstavách, konferenciách a workshopoch. Príspevok môže byť použitý aj na zriadenie webovej stránky na propagáciu vlastných výrobkov akvakultúry.
Podporované oblasti: akvakultúra, rybolov, marketing
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 08. 08. 2017 Do vyčerpania
financií

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia


Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC141-2017-25
Hlavná časť prostriedkov grantu je určená na zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia, vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia a akreditácií, ako aj odbornej podpory.
Podporované oblasti: Zlepšenie kvality ovzdušia.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 14. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy


Kód výzvy:  OPKZP-PO3-SC311-2017-24
Z grantu je možné investície na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof.
Podporované oblasti: prevencia rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 10. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia


Kód výzvy:  IROP-PO4-SC421-2017-19
Grant je určený na rekonštrukciu prívodu vody, vodovodných sietí, stokovej siete, budovanie verejného vodovodu, kanalizácie a iné.
Podporované oblasti: Zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 26. 06. 2017 Do vyčerpania
financií

Programy a projekty umožňujúce mladým do 29 rokov odbornú prípravu alebo stáže, praxe, tréningy zručností


Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01
Z grantu je možné financovať podporu mladých uchádzačov o zamestnanie s cieľom ich zapojenia do vzdelávania alebo odbornej prípravy.
Podporované oblasti: zamestnanosť mladých
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 16. 06. 2017 Do vyčerpania
financií

Stránky