Verejné obstarávanie

Prepis videa

Dostávame sa k ďalšiemu mimoriadne dôležitému pojmu v oblasti grantov a dotácií  – k pojmu verejné obstarávanie. Oblasť verejného obstarávania patrí medzi najviac regulované oblasti fungovania verejných inštitúcií a napriek tomu neexistuje jednotná definícia tohto pojmu. Aj samotný zákon o verejnom obstarávaní  č. 343/2015 Z. z. obsahuje iba definíciu pri ktorom by excel upozornil na zacyklený odkaz a teda že verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Mimo rámcov zákona môžeme verejné obstarávanie zadefinovať ako  nákup tovarov, prác a služieb subjektmi verejného sektora. Zahŕňa nákup bežných tovarov alebo služieb až po formálne verejné obstarávanie a uzatváranie zmlúv na veľké infraštruktúrne projekty akými sú napríklad diaľnice. Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami z verejných rozpočtov, aby sa zabránilo ich plytvaniu a prípadnému zneužívaniu.

Teraz by ste si mohli položiť otázku, načo mi to vlastne je, keď som neziskovka alebo podnikateľ? Pravdou je, že postupy verejného obstarávania sa za istých okolností môžu vzťahovať aj na subjekty súkromného sektora.

Ako som v úvodnom videu spomínal, väčšina grantov a dotácií je poskytovaná z verejných rozpočtov a preto sa na ne vzťahujú aj pravidlá nakladania s týmito prostriedkami. Povinnosť používať pravidlá a postupy verejného obstarávania sa vzťahuje aj na osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom definovaným v zákone (napr. súkromná spoločnosť – podnikateľ, občianske združenie a pod.) v prípade, ak im verejný obstarávateľ (napr. nejaké ministerstvo alebo obec) poskytne finančné prostriedky na realizáciu projektu, ktorého súčasťou je nákup tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb. Pod poskytnutím finančných prostriedkov sa rozumie nenávratné poskytnutie finančných prostriedkov napríklad zo štátneho rozpočtu (formou dotácie), prípadne z fondov EÚ.

Teraz, keď sme si vysvetlili, že aspoň základné porozumenie procesov verejného obstarávania je nevyhnutnosťou pre všetkých žiadateľov o granty a dotácie, poďme si rozobrať podrobnejšie tie najdôležitejšie pojmy, ktoré súvisia s verejným obstarávaním.

Začnime zákazkou, ktorú vo všeobecnosti môžeme definovať ako zmluvný vzťah o obojstranných záväzkoch do budúcna, kedy dodávateľ sa zaväzuje naplniť dodávku v zmysle zmluvných podmienok a objednávateľ sa zaväzuje dodávku prevziať a zaplatiť. Zákon o verejnom obstarávaní definuje zákazku podobne, ale používa trochu komplikovanejší slovník – Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Tu je dôležité spomenúť, že zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje na všetky zákazky, existujú aj výnimky (napr.: nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb, uzavretie pracovnej zmluvy, zákazky vykonávané v rámci pracovnoprávneho vzťahu a iné).

Dôležitým atribútom zákazky, je jej predpokladaná hodnota. Prieskum trhu ako aj iné postupy VO sa začínajú stanovením predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky je dôležitá preto, lebo sa od nej odvíja následný postup pri zadávaní zákazky. V závislosti od PHZ rozdeľujeme zákazky na nadlimitné, podlimitné alebo s nízkou hodnotou.

Najjednoduchším spôsobom zadávania zákaziek je prieskum trhu, ktorý sa uplatňuje pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou (aktuálne do 70 tis EUR bez DPH pri službách a 180 tis EUR pri stavebných prácach).

Štandardným spôsobom zadávania zákaziek je zadávanie prostredníctvom verejnej súťaže. Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov a ponuku môže predložiť každý subjekt. Jej  vyhlásenie  je  verejné  – vo  Vestníku  verejného obstarávania, pri nadlimitnom obstarávaní aj v európskom vestníku VO. Je vhodná pre všetky predmety obstarávania (tovary, služby a stavebné práce) bez ohľadu na PHZ.

Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť žiadosť o účasť. V prípade postupu prostredníctvom užšej súťaže môže ponuku predložiť ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti a koho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.

Rokovacie konanie so zverejnením je postup, ktorý sa uskutočňuje v dvoch fázach (prvá fáza – výber záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie základných ponúk, druhá fáza – realizácia rokovania). Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na tri tak, aby umožnil hospodársku súťaž.

Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, s ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa, na ktorých základe sú vybratí záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky.

Zákon pozná aj ďalšie postupy verejného obstarávania, tie sú však v praxi menej využívané.

Oblasť verejného obstarávania patrí do kompetencie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré tvorí pravidlá a dohliada na ich dodržiavanie.