Rozpočet, spolufinancovanie, finančné riadenie

Prepis videa

V pokračovaní lekcie o základných pojmoch sa dostávame k dôležitej skupine výrazov, ktoré sa týkajú podstaty grantov a dotácií – a to sú financie.

Jedným zo základných prvkov akejkoľvek žiadosti o dotáciu alebo grant je rozpočet. Jeho účelom je odhadnúť a odôvodniť náklady potrebné na splnenie cieľov a aktivít projektu. A pozor iba projektu, nie bežných výdavkov organizácie. Do rozpočtu projektu sa uvádzajú výlučne výdavky, ktoré bezprostredne a nevyhnute súvisia s realizáciu aktivít samotného projektu. Rozpočet v projektoch väčšinou nadobúda formu tabuľky, ktorá obsahuje jednotlivé položky, ich počet, jednotkovú cenu a sumu. Rozpočet neslúži len ako odhad nákladov na realizáciu projektu, dáva aj pomerne dobrý obraz pre poskytovateľa o schopnostiach žiadateľa zrealizovať projekt. Podrobný položkový rozpočet s náležitým odôvodnením a reálnymi trhovými cenami s jasnou väzbou na aktivity a ciele projektu budí omnoho väčší dojem dôveryhodnosti u poskytovateľa než narýchlo zbúchaný rozpočet s dvomi položkami za niekoľko desiatok alebo sto tisíc eur.

Rozpočet je dôležitým nástrojom plánovania a ako taký sprevádza projekt počas celého životného cyklu. Musí vychádzať z podmienok výzvy a obsahovať iba také typy výdavkov, ktoré výzva označuje za oprávnené. Vo väčšine grantových zdrojov je rozpočet po predložení nemenný, a žiadateľ nemôže v priebehu hodnotenia projektu alebo jeho realizácie dopĺňať položky na ktoré zabudol vo fáze plánovania projektu. Je preto dôležité príprave rozpočtu venovať dostatok času a pozornosti.

Po zostavení rozpočtu a nacenení všetkých položiek sa dopočítame k celkovým výdavkom projektu. Z tejto sumy, následne vieme vypočítať sumu grantu alebo dotácie, lebo iba vo výnimočných prípadoch je grant poskytnutý v plnej výške rozpočtu. Väčšina grantových programov vyžaduje, aby sa prijímateľ finančne spolupodieľal na realizácii projektu a aby znášal aspoň malú časť celkových výdavkov – teda spolufinancoval projekt. Výška vlastného spolufinancovania je veľmi variabilná a závisí od mnohých faktorov ako je typ žiadateľa alebo miesto realizácie projektu. Bežne sa pohybuje od 5% v prípade neziskových organizácií alebo miest a obcí až do 75% pri veľkých súkromných spoločnostiach. Výška grantu ako percento z celkového rozpočtu projektu sa naopak označuje ako intenzita pomoci.

Teraz keď už máme zostavený rozpočet a je nám jasné v akej výške nám bude poskytnutý grant, poďme sa pozrieť na pojmy s ktorými sa môžeme stretnúť pri vyplácaní grantu. Grant môže byť žiadateľovi vyplatený rôznymi spôsobmi a je dobré si naštudovať vopred v texte výzvy mechanizmus platieb, lebo to môže mať vplyv na cashflow projektu aj cashflow organizácie prijímateľa.

Prvým z možností sú zálohové platby, pri ktorých je prijímateľovi po podpise zmluvy o poskytnutí grantu poskytnutá záloha, ktorú využíva na úhradu výdavkov projektu. Táto záloha je prijímateľom postupne zúčtovaná prostredníctvom predkladania faktúr a iných účtovných dokladov preukazujúcich úhradu výdavkov projektu z prostriedkov grantu. Vo väčšine programov je záloha rozdelená na časti, na začiatku projektu je poskytnutá prvá záloha a poskytnutie ďalšej zálohy je zvyčajne naviazané na dosiahnutie čiastkových míľnikov projektu. Tento systém platieb sa uplatňuje iba v niektorých programoch a nemôžu ho využívať všetky typy prijímateľov. Zvyčajne sa takto financujú projekty neziskových organizácií alebo samospráv.

Ďalšou možnosťou vyplácania grantu je refundácia, ktorá sa typicky uplatňuje pri projektoch súkromných firiem. Pri tomto spôsobe platieb musí prijímateľ najprv uhradiť výdavky súvisiace s realizáciu projektu z vlastných zdrojov a dosiahnuť stanovené ciele projektu. Až následne môže požiadať o vyplatenie grantu a to na základe skutočne vynaložených a zdokladovaných výdavkov.  Je preto nevyhnuté, aby pri tomto spôsobe financovania prijímateľ disponoval vlastnými alebo úverovými zdrojmi na realizáciu projektu.

Poslednou možnosťou je predfinancovanie. Patrí medzi menej využívané spôsoby financovania, lebo jeho využitie sa obmedzuje iba na niektoré typy výdavkov (napríklad stavebné práce alebo dodávka tovarov a služieb). Jeho podstata spočíva v tom, že počas realizácie projektu dodávateľ postupne fakturuje prijímateľovi dodávku tovarov, prác alebo služieb a prijímateľ tieto neuhradené faktúry postupne predkladá poskytovateľovi na kontrolu. Po overení správnosti účtovných dokladov poskytovateľ vyplatí časť grantu vo výške predložených faktúr prijímateľovi, ktorý následne realizuje úhradu plnej výšky faktúry smerom na dodávateľa.