Programy financované zo štátneho rozpočtu SR – úvod

Prepis videa

V tejto a nasledujúcej téme sa bližšie pozrieme na ďalší zdroj financovania projektov, ktorým je Štátny rozpočet SR. Tento poskytuje dotácie prostredníctvom rôznych grantových schém, dotačných programov a fondov. Tieto programy sú spravidla zriadené príslušnou legislatívou a predstavujú nástroj štátnej podpory rozvoja danej oblasti. Spravované sú buď priamo konkrétnym ministerstvom, do kompetencie ktorého spadá daná téma alebo je za týmto účelom zriadená samostatná organizácia.

Mechanizmus poskytovania dotácii z týchto zdrojov sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej schémy či programu. Vo všeobecnosti však možno skonštatovať, že podobne ako pri eurofondových zdrojoch, aj d štátneho rozpočtu sú schvaľované a prideľované na základe žiadostí, ktoré predkladajú žiadatelia v rámci zverejnených výziev. Keďže zdrojom financovania je štátny rozpočet, ktorý sa tvorí na ročnej báze, spravidla aj žiadosti o dotácie je možné predkladať jedenkrát do roka. Od tejto skutočnosti sa odvíja aj finančná alokácia týchto zdrojov, ktorá je vždy závislá od schváleného štátneho rozpočtu na príslušný rok a od výšky príslušnej rozpočtovej kapitoly. Presný objem financií je v prípade týchto programov známy vždy len na obdobie jedného roka.

V ďalšej téme vám textovou formou predstavíme vybrané grantové schémy, dotačné programy a fondy, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. Cieľom nebude uviesť vám kompletný zoznam všetkých zdrojov. Zameriame sa na tie komplexnejšie, ktoré systematickým spôsobom na pravidelnej báze financujú určité oblasti.