Programy financované zo štátneho rozpočtu SR – prehľad

Textová úloha. Táto téma neobsahuje video.

Názov programu Environmentálny fond 
Web www.envirofond.sk
Zodpovedný subjekt Environmentálny fond
Popis priorít Environmentálny fond je zriadený za účelom poskytovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie a jeho tvorbu na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Fond poskytuje na tento účelom podporu vo forme dotácií a úverov. Financuje projekty zamerané na ochranu ovzdušia znížením emisií tuhých znečisťujúcich látok; projekty ochrany a využívania vôd, odvádzania a čistenia odpadových vôd; projekty preventívnych protipovodňových opatrení. Podporuje odpadové hospodárstvo, triedený zber odpadov a ich zhodnocovanie. V oblasti ochrany prírody a krajiny podporuje ochranu biodiverzity a prirodzeného druhového zloženia ekosystémov. Financuje aktivity v oblasti environmentálneho vzdelávania, výchovy a propagácie. Podporuje odstraňovanie environmentálnych záťaží. V oblasti nízkouhlíkového hospodárstva financuje projekty znižovania energetickej náročnosti verejných budov a elektromobility.
Mechanizmus pomoci Podpora je poskytovaná základe žiadostí o poskytnutie podpory. Termín na predkladanie žiadostí je každý rok spravidla do 31. októbra.

Názov programu Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Web www.apvv.sk
Zodpovedný subjekt Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Popis priorít Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) je rezortnou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jej cieľom je poskytovanie štátnej podpory výskumu a vývoja. Hlavným cieľom agentúry je:

 • podporovať špičkový základný a aplikovaný výskum a vývoj v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu;
 • podporovať účasť slovenských subjektov v medzinárodných programoch a iniciatívach;
 • podporovať  bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v oblasti vedy a techniky;
 • napĺňať ciele štátnej a vedeckej politiky.

Za účelom plnenia týchto cieľov poskytuje APVV finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu  na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Podporuje projekty v rámci programov agentúry, napr. podporuje prípravu projektov výskumu a vývoja pre program Horizont 2020. Financuje projekty bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja.

Mechanizmus pomoci Podpora je poskytovaná základe žiadostí o poskytnutie podpory. Termín na predkladanie žiadostí pre verejné výzvy je každý rok v mesiacoch november – december.

Názov programu Dotačný systém Ministerstva kultúry
Web http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie-178.html/
Zodpovedný subjekt Ministerstvo kultúry SR
Popis priorít Dotačný systém Ministerstva kultúry SR pozostáva z troch programov. Prvým a asi najznámejším z nich je program Obnovme si svoj dom. Tento program financuje projekty obnovy kultúrnych pamiatok, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Pamiatkového úradu SR ako hnuteľné alebo nehnuteľné kultúrne pamiatky. Tiež financuje obnovu kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  Podporuje obnovu historických parkov a architektonických areálov. Program financuje aj aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatok. Špecifickou prioritou tohto programu je financovanie nákladov na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu Národného cintorína v Martine.

Ďalší program Dotačného systému MK SR je Kultúra znevýhodnených skupín. Cieľom programu je ochrana a podpora kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva vyplývajúcich z Dohovoru OSN právach osôb so zdravotným postihnutím. Za týmto účelom program financuje aktivity ako sú festivaly, výstavy, koncerty, tvorivé dielne a iné aktivity, ktoré podporujú dostupnosť živej kultúry znevýhodneným osobám. Podporuje vydávanie periodickej a neperiodickej tlače pre túto cieľovú skupinu. Program tiež podporuje neformálne kultúrno-vzdelávacie podujatia a výskumné projekty zamerané na ochranu a rozvoj kultúrnych práv týchto osôb.

Posledným program Dotačného systému MK SR sú Kultúrne poukazy. Cieľom programu je podporovať vzťah detí, mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám. Program formou poukazov pre školy a kultúrne inštitúcie podporuje prístup žiakov a učiteľov ku kultúre.

Mechanizmus pomoci Podpora je poskytovaná základe žiadostí o dotáciu. Termín na predkladanie žiadostí je každý rok spravidla v poslednom štvrťroku v závislosti od konkrétneho programu. Podpora sa poskytuje spravidla na daný rozpočtový rok.

Názov programu Fond na podporu umenia 
Web www.fpu.sk
Zodpovedný subjekt Fond na podporu umenia
Popis priorít Fond na podporu umenia (fond) je verejnoprávnou inštitúciou zriadenou zákonom. Cieľom fondu je podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Za týmto účelom fond poskytuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu formou dotácií alebo štipendií. Fond poskytuje podporu v týchto programoch:

1.      Umenie – program podporuje tvorbu a uvádzanie diel, účasť na festivaloch, prehliadkach, súťažiach v odboroch divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie a literatúra. Podporuje aj medziodborové aktivity a tvorbu multimediálnych diel.

2.      Podujatia, kultúrne centrá, časopisy – program financuje organizovanie veľkých prehliadok, festivalov a súťaží. Tiež podporuje aktivity kultúrnych, umeleckých a rezidenčných centier. Financuje vydávanie a distribúciu tlačených časopisov a vydávanie internetových časopisov

3.      Výskum a vzdelávacie aktivity – program podporuje výskumné, publikačné, prekladateľské, odborné vzdelávacie aktivity v odboroch divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie a literatúra a tiež medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity.

4.      Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť – program podporuje výskumné a vzdelávacie aktivity zamerané na inventarizáciu, dokumentáciu a šírenie informácie o tradičnej kultúre, prekladateľskú a publikačnú činnosť. Podporuje vznik a prezentáciu neprofesionálneho umenia, kultúrno-osvetovú činnosť a aktivity nezávislých zoskupení v tradičnej kultúry. Finančne podporuje prehliadky, festivaly a súťaže zamerané na folklorizmus a tradičnú kultúru.

5.      Pamäťové a fondové inštitúcie – program financuje komplexnú infraštruktúru, vybavenie, podujatia a vzdelávacie aktivity knižníc, vedecko-výskumnú a prezentačnú činnosť a akvizície múzeí a galérií a ochranu zbierkových fondov.

6.      Mesto kultúry – program financuje prípravnú fázu a celoročné aktivity projektu Mesto kultúry

 

Mechanizmus pomoci Podpora je poskytovaná základe žiadostí o dotáciu. Termín na predkladanie žiadostí je každý rok spravidla v poslednom štvrťroku v závislosti od konkrétneho programu. Podpora sa poskytuje spravidla na daný rozpočtový rok.

Názov programu Audiovizuálny fond
Web www.avf.sk
Zodpovedný subjekt Audiovizuálny fond
Popis priorít Audiovizuálny fond je verejnoprávnou inštitúciou zriadenou zákonom, ktorá poskytuje podporu na rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Fond formou dotácií, štipendií a pôžičiek podporuje a financuje:

 • vývoj, tvorbu a produkciu slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych koprodukcií
 • distribúciu, propagáciu a marketingovú podporu audiovizuálnych diel
 • prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí
 • digitalizáciu kín a technologický rozvoj v audiovízii
 • filmové festivaly a prehliadky
 • výskum a vydávanie odbornej literatúry
 • vzdelávanie, workshopy a tréningy pre profesionálov v audiovízii
Mechanizmus pomoci Podpora je poskytovaná základe žiadostí o dotáciu. Termín na predkladanie žiadostí je každý rok spravidla v poslednom štvrťroku v závislosti od konkrétneho programu. Podpora sa poskytuje spravidla na daný rozpočtový rok.

Názov programu Dotácie Ministerstva vnútra SR
Web https://www.minv.sk/?dotacie-1
Zodpovedný subjekt Ministerstvo vnútra SR
Popis priorít Ministerstvo vnútra SR zo svojich rozpočtových zdrojov poskytuje dotácie na nasledovné oblasti:

 • prevencia kriminality a boj proti kriminalite
 • bezpečnosť cestnej premávky
 • zlepšenie materiálneho a technického zabezpečania a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému
 • zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc
 • zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky
Mechanizmus pomoci Podpora je poskytovaná základe žiadostí o dotáciu. Termín na predkladanie žiadostí je každý rok spravidla v mesiacoch máj – jún v závislosti od konkrétneho programu. Podpora sa poskytuje spravidla na daný rozpočtový rok.

Názov programu Dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Web https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/
Zodpovedný subjekt Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Popis priorít Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo svojich rozpočtových zdrojov poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti. Ministerstvo poskytuje dotácie priamo na:

 • podporu rozvoja sociálnych služieb
 • podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • podporu rekondičných aktivít
 • podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
 • podporu edičnej činnosti
 • podporu humanitárnej pomoci
 • podporu rodovej rovnosti.

Prostredníctvom jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje:

 • dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu
Mechanizmus pomoci Podpora je poskytovaná základe žiadostí o dotáciu.