Programy európskej územnej spolupráce

Prepis videa

Doplnkom národných operačných programov, ktoré som vám predstavil v predchádzajúcej téme, sú programy spolupráce, tzv. „interregy“. Tieto sú tiež financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Základným špecifikom programov spolupráce je, že financujú témy so širším cezhraničným alebo nadnárodným dopadom. Projekty financované z týchto programov sú pripravované a realizované v partnerskej spolupráci dvoch alebo viacerých inštitúcií z dvoch alebo viacerých krajín. Cieľom týchto programov býva posilnenie cezhraničnej alebo medzinárodnej spolupráce v územiach, ktoré program financuje.

Ako som spomenul, jednou zo základných charakteristík programov spolupráce a projektov z nich financovaných, je partnerstvo, ktoré musí spĺňať 4 základné kritériá. Prvým z nich je spoločná príprava, t. z. projekt je výsledkom snahy všetkých členov partnerstva, ktorí sa spoločne podieľajú na jeho príprave. Ďalšie kritérium partnerstva je spoločná realizácia. Toto kritérium hovorí, že partneri sa musia spoločne podieľať na realizácii a projekt by mal obsahovať minimálne jednu spoločnú aktivitu. Tretím kritériom partnerstva je spoločný personál. Kritérium definuje podmienku, že každý z partnerov má zodpovedného pracovníka v projektovom tíme. Tím má nastavené pravidlá komunikácie a stretávania sa. Posledným kritériom partnerstva je spoločné financovanie. To znamená, že partneri majú spoločný finančný podiel na projekte.

Prvou skupinou programov spolupráce sú programy cezhraničnej spolupráce. Tieto programy podporujú cezhraničnú spoluprácu a rozvoj prihraničných regiónov vo vybraných oblastiach. V programovom období 2014-2020 je Slovensko súčasťou týchto programov cezhraničnej spolupráce:

  • Interreg Slovenská republika – Česká republika
  • Interreg Slovenská republika – Rakúsko
  • Interreg Poľsko – Slovensko
  • Interreg Slovenská republika – Maďarsko
  • ENI – Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

Témy, ktoré podporujú jednotlivé programy cezhraničnej spolupráce sú si do veľkej miery podobné. Posilnenie spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a transféru poznatkov do podnikateľskej praxe je prioritou financovanou vo viacerých interregoch. Rovnako oblasť ľudských zdrojov, vzdelávania, posilnenia cezhraničnej mobility pracovnej sily a zvyšovanie kvality vzdelávania je témou, na ktorú sa programy cezhraničnej spolupráce zameriavajú. Podporujú tiež rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a jeho využitie v cezhraničnom cestovom ruchu. Významnou prioritou interregov je budovanie cezhraničnej dopravnej infraštruktúry a jej napojenie na transeurópsku dopravnú sieť. Poslednou témou, ktorá sa opakuje naprieč programami cezhraničnej spolupráce je posilnenie inštitucionálnej spolupráce, spolupráce orgánov verejnej správy a podpora spolupráce medzi občanmi a inštitúciami. Špecifickým nástrojom, ktorý využívajú niektoré programy cezhraničnej spolupráce, je fond malých projektov. Tento nástroj podporuje projekty menšieho rozsahu na regionálnej či miestnej úrovni. Jeho cieľom je podnietiť a podporiť dlhodobú spoluprácu medzi aktérmi v prihraničných oblastiach. Tematicky fond malých projektov vychádza z  priorít príslušného programu cezhraničnej spolupráce.

Ďalšou skupinou programov spolupráce sú programy medziregionálnej spolupráce. Prvým z nich je Program ESPON 2020. Tento je zameraný na podporu výskumu v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja. Cieľom programu je prispieť k používaniu územných dôkazov pri tvorbe politík a programov týkajúcich sa politiky súdržnosti.

Ďalším programom medziregionálnej spolupráce je Interreg Europe. Program je zameraný na zlepšenie implementácie regionálnych politík a programov. Podporuje projekty spolupráce a vzdelávacie platformy v oblastiach zameraných na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií; zvýšenie konkurencieschopnosti MSP; nízkouhlíkové hospodástvo; ochranu životného prostredia a podporu efektívneho využívania zdrojov.

Ďalším v tejto kategórii je program URBACT III. Tento je zameraný na podporu spolupráce a výmeny skúseností medzi mestami v Európe. Cieľom programu je udržateľný rozvoj miest. Program vytvára podmienky pre vývoj spoločných riešení rovnakých alebo podobných problémov, zdieľanie postupov a výmenu skúseností.

Posledným programom medziregionálnej spoupráce je INTERACT III. Program poskytuje služby programom Interreg vo všetkých členských štátoch. Za týmto účelom poskytuje poradenstvo, vytvára siete kontaktov, publikuje praktické príručky, štúdie  a výskumy a poskytuje individuálne poradenstvo pre programy spolupráce.

Tretia kategória programov spolupráce sú programy nadnárodnej spolupráce. Do tejto kategórie patria dva programy. Prvým z nich je Program Stredná Európa. Program podporuje veľmi podobné témy ako programy cezhraničnej spolupráce s tým rozdielom, že do programu je zapojených deväť členských štátov strednej Európy. Rovnako podobné témy podporuje aj druhý program v tejto kategórii – Dunajský národný program.  Z geografického hľadiska tento podporuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu.