Program, výzva, projekt

Prepis videa

Pri hľadaní  grantov a dotácií na realizáciu svojho zámeru sa môže záujemca  stretnúť s pojmami ako grantový program, grantová výzva alebo projekt. I keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, medzi týmito pojmami existuje vzájomný, hierarchický vzťah. Poďme sa teraz spolu pozrieť na zjednodušený model toho, ako sa z politickej iniciatívy v oblasti hospodárskeho, sociálneho alebo environmentálneho rozvoja stane projekt.

V prvom videu sme sa dotkli politiky súdržnosti EÚ, ako jednej z politík, na ktorú je naviazaná významná časť grantov dostupných na Slovensku. Politika súdržnosti samozrejme nie je jedinou politikou, ktorá na dosahovanie svojich cieľov využíva ako nástroj nenávratné financovanie. Nielen na úrovni EÚ ale aj na rôznych úrovniach verejnej správy na Slovensku existujú rôzne druhy politík (ako hospodárska, kultúrna, zahraničná) ktoré majú svoje ciele a vízie. Definícií politiky v tradičnom slova zmysle aj v zmysle prijatých stratégií a riešení je mnoho a nie je mojim cieľom zachádzať teraz do vôd politilógie, považujem za dôležité spomenúť iba, že pôvod mnohých grantových programov a iniciatív treba hľadať práve vo verejných politikách.

Tak napríklad na úrovni EÚ EŠI fondy a operačné programy podporujú presadzovanie cieľov kohéznej politiky na úrovni SR Environmentálny fond a jeho programy vznikli ako nástroj na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, Fond na podporu umenia a jeho programy podporujú presadzovanie cieľov štátnej kultúrnej politiky, na úrovni samosprávnych krajov Bratislavská regionálna dotačná schéma a jeho programy vznikli na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK a napokon ešte príklad z úrovne samospráv Dotačný systém mesta Trnava, ktorý prostredníctvom svojich programov podporuje realizáciu sektorových politík na území mesta.

Programy sú teda strednodobé intervencie, ktoré vytvárajú podmienky pre  realizáciu krátkodobých projektov zameraných na riešenie konkrétneho problému. Politiky, na strane druhej sú dlhodobými spoločenskými zmluvami, v súlade s ktorými sa rozhodneme spoločne žiť, a ktoré sú vyjadrené v právnych predpisoch. V snahách o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti môžu byť politiky a programy užitočnými nástrojmi. Je ale dôležité chápať rozdiely medzi nimi a zodpovedne ich riadiť, aby sa vytvorila skutočná, progresívna zmena.

Vo svete grantov a dotácií sú programy dôležité preto, lebo predstavujú prvú „zrozumiteľnú“ úroveň toho, na čo a pre koho sú určené granty. Programy majú vo väčšine prípadov podobu konkrétneho dokumentu s platnosťou na 5 až 7 rokov a tie, ktoré sú financované z eurofondov majú dokonca aj jednotnú štruktúru a používa sa pre ne označenie operačný program. Programy majú svoje ciele, rozpočty, ukazovatele aj riadiace štruktúry o ktorých budeme hovoriť neskôr.

Medzi materiálmi kurzu nájdete odkazy na konkrétne programy, stojí to za to si ich prelistovať, aby ste mali predstavu o tom ako taký program vyzerá.

Ďalším dôležitým pojmom vo svete grantovej terminológie je výzva. Programy sa vykonávajú prostredníctvom výziev. Výzva je verejný dokument,  ktorým donorská organizácia oznamuje verejnosti, že v rámci programu, ktorý spravuje je možné predkladať projekty. K jednému programu sa spravidla viaže viacej výziev, pričom každá výzva sa môže týkať iba časti programu. Výzva definuje základné požiadavky na pridelenie grantu na podporu jednotlivých projektov, ktoré sa súhrnne tiež nazývajú podmienky poskytnutia príspevku. Súčasťou výzvy sú spravidla prílohy, ktoré podrobne špecifikujú podmienky a postup pre získanie grantu. Výzvy sú zverejňované na webových stránkach donorských organizácií a majú časovo obmedzenú platnosť.

V našej pomyslenej hierarchii sa týmto dostávame na najnižšiu úroveň – úroveň projektov. Vo svete grantov a dotácií môže mať pojem projekt niekoľko významov a preto je dôležité vnímať kontext, v ktorom sa pojem projekt používa. Pojem projekt môže označovať ideový zámer realizácie nejakej aktivity bez väčších detailov, ktorý môže mať podobu formalizovaného dokumentu – vtedy hovoríme o projektovom zámere, ktorý nosíme v hlave ale ho máme uložený v šuflíku. Ak tento zámer  doplníme o detailné informácie zahrňujúci plán realizácie a detailný rozpočet a predložíme ho v požadovanej forme a s požadovanými prílohami v rámci nejakej výzvy, vtedy môžeme hovoriť o projektovej žiadosti alebo žiadosti o poskytnutí nenávratného príspevku. Prílohou žiadostí, ktorých predmetom, je výstavba alebo rekonštrukcia nejakej nehnuteľnosti môže byť projektová alebo tiež stavebná, výkresová dokumentácia. A pojmom projekt sa zvykne označovať aj schválená žiadosť, ktorá vstupuje do realizačnej fázy momentom podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.

Jednotná definícia projektu ako takého neexistuje. Projekt je „spôsob, ako niečo urobiť“, alebo schéma práce. Cieľom projektu je dosiahnutie určitého zámeru, počnúc presným definovaním jeho začiatku, stanovením časových hraníc, špecifikovaním potrebných zdrojov/vstupov (finančných prostriedkov, materiálu, ľudských zdrojov). Je to spôsob, akým sa nápady a ciele prenesú do reality.

Každý projekt prebieha vo vymedzenom čase, to znamená, že je časovo limitovaný, využíva vopred stanovené obmedzené zdroje – ľudské, časové, materiálové, finančné, obsahuje hierarchiu činností a cieľov – jasne zadefinované činnosti na dosiahnutie jednotlivých cieľov, každý projekt by mal byť jedinečný – neopakovateľný, unikátny sled činností, ktoré vyžadujú špecifický spôsob riadenia a mal by mať vymedzené použitie vopred stanovených metód. Je možné konštatovať, že projekt je jednorazová, cielene zameraná činnosť, vymedzená časovo, vecne, procesne, obsahovo a z hľadiska zdrojov.