Lekcia Progress
0% Complete

Právne podmienky

Prepis videa

Každá jedna výzva, v rámci ktorej môžu subjekty predkladať žiadosti o grant, spravidla určuje konečný zoznam právnych foriem subjektov, ktoré sa môžu o grant uchádzať. Niektoré výzvy sú určené výlučne pre samosprávy – t. z. pre mestá, obce, samosprávne kraje, prípadne nimi zriadené organizácie; iné pre organizácie štátnej správy, či podnikateľské subjekty ako napríklad živnostníci, sročky, akciové spoločnosti, či iné obchodné spoločnosti alebo mimovládne organizácie. Splnenie podmienky právnej formy je elementárnym predpokladom pre pridelenie grantu.

Na podmienku požadovanej právnej formy subjektu žiadateľa nadväzuje ďalšia podmienka. V mnohých grantových výzvach, a to hlavne  vo výzvach pre subjekty súkromného sektora, býva špecifikovaná podmienka, že žiadateľ musí mať v predmete podnikania zapísanú činnosť, na ktorú žiada príspevok. Požadovaný predmet podnikania musí byť zapísaný v príslušnom dokumente podľa právnej formy subjektu. Obchodné spoločnosti majú predmet podnikania zapísaný v obchodnom registri, živnostníci v živnostenskom liste, mimovládne organizácie v stanovách či štatútoch. To znamená, ak chce strojárska firma žiadať príspevok napríklad na realizáciu výskumného a vývojového projektu, musí mať v predmete činnosti v obchodnom registri zapísanú nielen strojársku výrobu ale aj výskumné a vývojové činnosti. V opačnom prípade sa nemôže uchádzať o daný grant. Niektoré grantové výzvy určujú podmienku, že uvedený predmet činnosti musí byť zapísaný nejaký čas pred podaním žiadosti – napríklad 12 mesiacov.

Niektoré granty sú určené len pre malé a stredné podniky. Definícia malého a stredného podniku vychádza z legislatívy Európskej únie. Za malý a stredný podnik sa považuje taký subjekt, ktorý nemá viac ako 250 zamestnancov a dosahuje ročný obrat maximálne 50 mil. EUR alebo má majetok do výšky maximálne 43 mil. EUR. Pre určenie, či daný subjekt je alebo nie je malý a stredný podnik sa berú do úvahy aj hodnoty subjektov prepojených cez právnické alebo fyzické osoby. Ide napríklad o materské či dcérske spoločnosti.

Štandardnou podmienkou, ktorá je definovaná takmer vo všetkých grantových výzvach je podmienka, že subjekt, ktorý sa uchádza o grant nesmie mať žiadne nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení a musí mať vysporiadané všetky vzťahy so štátnym rozpočtom.

Ďalšou je podmienka bezúhonnosti, ktorá hovorí, že štatutárni zástupcovia subjektu žiadateľa musia byť bezúhonní a nesmú byť odsúdení za vybrané trestné činy. Ide najmä o trestné činy ako sú korupcia, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny či machinácia pri verejnom obstarávaní. Podmienka bezúhonnosti sa vzťahuje aj na právnickú osobu žiadateľa. Táto nesmie mať uložený trest zákazu prijímať dotácie, trest zákazu prijímať podporu z fondov Európskej únie, či trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní. Subjekt, ktorý sa uchádza o grant nesmie tiež porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Ak grantový program umožňuje žiadať grant na investičné aktivity ako je rekonštrukcia budov, nákup technológií a pod., žiadateľ spravidla musí preukázať, že k predmetným nehnuteľnostiam má vlastnícke alebo iné práva. To znamená, že žiadateľ musí byť buď vlastníkom týchto nehnuteľnosti alebo mať ich v nájme. V niektorých prípadoch na preukázanie vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov postačuje napríklad kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve alebo zmluva o vecnom bremene. Konkrétne podmienky vždy definuje príslušný grant.