Poskytovateľ, žiadateľ, prijímateľ

Prepis videa

V tomto videu sa budeme venovať organizáciám zapojeným do procesu čerpania grantov a dotácií. Tieto pojmy sú viacmenej „samovysvetľujúce“ – poskytovateľ je ten kto dotáciu alebo grant dáva, žiadateľ je ten kto sa usiluje o získanie grantu alebo dotácie a prijímateľ je ten kto vo svojej snahe bol úspešný, jeho žiadosť bola schválená a podpísal Zmluvu o poskytnutí grantu alebo dotácie. V rôznych dotačných programoch sa ale pre označovanie týchto rolí používajú rôzne pojmy, preto je dobré si ich vysvetliť aj trochu podrobnejšie.

Poskytovateľom môže byť subjekt verejnej správy – napríklad ministerstvo, samosprávny kraj, obec – ktorá poskytuje grantové zdroje z verejných rozpočtov, ale poskytovateľom môže byť aj nezisková organizácia alebo súkromná firma, ktorá v rámci svojich aktivít spoločenskej zodpovednosti spravuje svoj vlastný grantový program financovaný zo súkromných zdrojov. Pri programoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa zvykne poskytovateľ označovať aj pojmami Riadiaci orgán (RO) alebo Sprostredkovateľský orgán (SO), pri programoch financovaných zo súkromných a nadačných zdrojov sa môžete stretnúť aj s pojmom správca alebo donor. Poskytovateľ je ten, kto so zohľadnením súvisiacich sektorových stratégií stanovuje to, že komu a za akých podmienok je možné poskytnúť grant, vyhlasuje výzvy, zbiera a vyhodnocuje žiadosti o grant, vypláca granty a v neposlednom rade kontroluje účelnosť a efektívnosť využitia prostriedkov. Úlohou poskytovateľa je teda nie len vyplácať granty ale spravovať celý grantový program a snažiť sa podporiť projekty, ktoré najviac prispievajú k napĺňaniu cieľov programu alebo organizácie poskytovateľa. Poznať poskytovateľa a jeho ciele je jednou zo základných podmienok úspešnej žiadosti. Vždy je dobré vedieť komu predkladám svoj projekt a aké ciele daná organizácia sleduje, aby som so svojou žiadosťou o grant vedel byť čo najviac adresnejší.

Na opačnej strane bariéry je žiadateľ, ktorý sa so svojou žiadosťou uchádza o priazeň (a peniaze) poskytovateľa. Žiadateľom je vo väčšine prípadov právnická osoba – firma, obec, nezisková organizácia, ale existujú aj grantové programy ktoré poskytujú dotácie pre fyzické osoby, jednotlivcov napríklad v oblasti umeleckej tvorby. Každý grantový program a každá výzva obsahuje identifikáciu oprávnených žiadateľov, teda zoznam organizácií, ktoré môžu v rámci programu predložiť žiadosť. Žiadatelia musia spĺňať podmienky pre poskytnutie príspevku, tieto podmienky sa môžu vzťahovať na právnu formu žiadateľa, na územie pôsobenia, na predmety činností, finančné ukazovatele a iné. Oprávnenosť žiadateľa je základnou podmienkou, ktorú poskytovateľ overuje pri formálnej kontrole žiadosti. Ak sa teda chcete zapojiť do konkrétnej výzvy, mali by ste najprv zistiť či spadáte do okruhu oprávnených žiadateľov. Pri niektorých výzvach môžu mať poskytovatelia aj nepísané preferencie, preto je vhodné vyhľadať zoznamy predchádzajúcich úspešných žiadateľov aby ste vedeli aké typy organizácií uspeli v minulosti so svojimi projektmi.

Ďalším dôležitým aspektom na ktorý sa prihliada pri hodnotení projektov sú predchádzajúce skúsenosti žiadateľa, jeho organizačná a personálna kapacita. Zabehnutá organizácia s referenciami má spravidla väčšiu šancu na úspech, ako novovzniknutá, ktorá len skúša svoje krídla vo svete grantov a dotácií. Aj pre nich ale existuje cesta – inštitút partnerstva. Niektoré grantové programy umožňujú a v niektorých prípadoch aj priamo vyžadujú, aby projekty boli riešené v partnerstve, kedy jeden zo žiadateľov preberá úlohu takzvaného hlavného alebo vedúceho partnera zodpovedného za celý projekt, pričom druhý partner zodpovedá za čiastkovú aktivitu alebo výstup projektu.

Z úspešného žiadateľa sa v momente podpisu zmluvy o poskytnutí grantu stáva prijímateľ. Aby ste sa stali prijímateľom musí teda vzniknúť zmluvný vzťah medzi vami a poskytovateľom, ktorý upravuje vaše vzájomné práva a povinnosti. Prijímateľ sa v zmluve zaväzuje, že zrealizuje schválený projekt v rámci stanoveného času a rozpočtu a že dosiahne výsledky, ktoré vo svojom projekte naplánoval. Poskytovateľ sa zas zaväzuje k tomu, že prijímateľovi poskytne nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu. Zo zmluvy o poskytnutí grantu alebo dotácie vyplývajú prijímateľovi rôzne povinnosti, ktoré sa môžu týkať spôsobu realizácie projektu, výberu dodávateľov tovarov a služieb, publicity, účtovania, archivácie a diseminácie výsledkov projektu. Zmluva zväčša stanovuje aj povinnosti, ktoré sa vzťahujú na obdobie po realizácii projektu a týkajú sa udržiavania výsledkov projektu a nakladania s majetkom nadobudnutým z grantu. Aby neboli tieto práva a povinnosti nepríjemným prekvapením tesne pred podpisom zmluvy je vhodné preštudovať si vzorovú zmluvu o poskytnutí grantu, ktorá býva zverejnená spolu s výzvou, alebo ak nie je tak ju vyžiadať od poskytovateľa pred podaním projektu.