Obsahové podmienky

V poslednej časti tejto lekcie vám predstavím skupinu podmienok grantového financovania, ktoré určujú samotný obsah projektov, ktoré sú z grantu financované.

Prvou z nich je podmienka, ktorá definuje aké aktivity môže žiadateľ vykonávať počas projektu. Každá grantová výzva sleduje nejaký konkrétny cieľ, ktorý sa má prostredníctvom realizácie jednotlivých projektov dosiahnuť. Z toho dôvodu je vždy potrebné „nastaviť mantinely“, v rámci ktorých môžu žiadatelia so svojimi projektmi manévrovať. To v praxi znamená, že žiadatelia nemôžu z grantu financovať úplne všetko. Financie z grantu môžu využiť len na financovanie takých aktivít, ktoré príslušná grantová výzva definuje ako oprávnené. V prípade investičných projektov to môžu byť napr. rekonštrukcia nevyužívaných budov, zateplenie výrobných hál či nákup inovatívnych výrobných technológií. V prípade neinvestičných projektov je paleta oprávnených aktivít veľmi pestrá – od realizácie podujatí, školení, workshopov, cez výskumné a vývojové aktivity, až po rôzne projekty spolupráce. Vymenované typy oprávnených aktivít treba v tomto kontexte chápať ako príklad a ich konkrétny zoznam vždy definuje príslušná grantová výzva.

Jedným z cieľov grantových výziev, najmä tých eurofondových, je vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi či podpora konkrétnych území. S tým veľmi úzko súvisí podmienka oprávnenosti územia. Táto podmienka definuje, na akom území môže byť projekt realizovaný. Oprávneným územím tak môže byť napríklad celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraj, či konkrétny samosprávny kraj. Finančná podpora z niektorých grantových výziev je určená pre najmenej rozvinuté okresy, ktorých zoznam pravidelne aktualizuje úrad práce. Preto projekty financované z týchto výziev môžu byť realizované len na území týchto okresov. Podmienka oprávnenosti územia spravidla nehovorí o sídle subjektu, ktorý žiada o grant, ale o mieste, na ktorom má byť projekt realizovaný. Ak je teda vo výzve ako oprávnené územie definované celé Slovensko s výnimkou Bratislavského kraja, o grant môže žiadať aj subjekt so sídlom v Bratislave na realizáciu projektu mimo Bratislavského kraja.

Podmienka časovej oprávnenosti zase definuje časový aspekt realizácie projektov. Táto podmienka určuje kedy najskôr, resp. najneskôr musí začať realizácia aktivít projektu, ako dlho musí alebo môže trvať a dokedy najneskôr musia byť ukončené. Praktický príklad znenia takejto podmienky môže byť, že realizácia aktivít môže začať najskôr dňom podania žiadosti o grant, maximálna dĺžka realizácie aktivít je 24 mesiacov a všetky aktivity musia byť ukončené najneskôr do 31.12.2023. Podmienka časovej oprávnenosti, rovnako ako aj všetky ostatné podmienky, sú vždy uvedené v konkrétnej výzve a je potrebné zohľadniť ju pre plánovanie aktivít projektu v čase.

Ako som už v tejto časti spomenul, granty sú prideľované vždy za účelom dosahovania konkrétnych cieľov príslušného grantového programu. Každý projekt, ktorý je financovaný z grantu musí prispieť k plneniu týchto cieľov. Ak je napríklad cieľom grantového programu vytvoriť 1200 nových pracovných miest, tak každý projekt financovaný z tohto programu musí prispieť k plneniu tohto cieľa – t. j. každý žiadateľ musí vytvoriť určitý počet pracovných miest. Aby bolo možné posúdiť príspevok projektu k plneniu tohto cieľa, je nevyhnutné výsledky každého projektu vyčísliť. Tým sa dostávame k téme merateľných ukazovateľov. Merateľný ukazovateľ kvantifikuje výstupy realizácie daného projektu. Spravidla každá grantová výzva definuje povinné merateľné ukazovatele, ktoré musí každý projekt sledovať a plniť. Merateľnými ukazovateľmi môže byť napríklad počet nových pracovných miest, počet zrekonštruovaných budov, množstvo usporenej energie, počet vyškolených osôb a podobne. Každý žiadateľ si nastavuje hodnoty povinných merateľných ukazovateľov už v čase vypracovania a podania žiadosti o grant. V mnohých prípadoch je aj na základe hodnôt merateľných ukazovateľov žiadosť hodnotená. Po schválení žiadosti sa žiadateľ zmluvne zaväzuje splniť hodnoty týchto ukazovateľov. V opačnom prípade mu hrozí vrátenie časti alebo celého grantu. Preto je potrebné podmienkam nastavenia merateľných ukazovateľov venovať náležitú pozornosť.

Posledná skupina podmienok, o ktorej si v tejto časti povieme, sa týka predovšetkým investičných projektov, v rámci ktorých sa buduje nejaká infraštruktúra alebo nakupuje technológia. V prípade, ak realizácia takýchto projektov vyžaduje potrebu stavebných prác, štandardnou podmienkou pre poskytnutie grantu je, že žiadateľ musí disponovať príslušnými povoleniami. Prvé z povolení, ktoré býva požadované, je právoplatné rozhodnutie stavebného úradu – a to buď stavebné povolenie alebo oznámenie k ohláseniu drobnej stavby v závislosti od charakteru stavby.. Ďalšie povolenie sa týka legislatívy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Žiadateľ vyjadreniami príslušných orgánov musí preukázať, že si splnil všetky povinnosti vyplývajúce z uvedenej legislatívy. To znamená, že musí predložiť buď záverečné stanovisko z povinného hodnotenia alebo zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie, že aktivity projektu nepodliehajú ani povinnému hodnoteniu ani zisťovaciemu konaniu. Posledným z tejto skupiny povolení je vyjadrenie štátnej ochrany prírody, že realizácia projektu nebude mať negatívny vplyv na chránené územia NATURA 2000. Týmito povoleniami musí žiadateľ disponovať často už v čase podania žiadosti o grant. A keďže proces ich získania trvá istý čas, je potrebné toto zohľadniť pri plánovaní prípravných prác tak, aby v čase podania žiadosti žiadateľ disponoval všetkými potrebnými povoleniam, ktoré požaduje výzva.