Národné operačné programy financované zo zdrojov EŠIF – úvod

Prepis videa

Najbohatším zdrojom financovania projektov sú v súčasnosti európske štrukturálne a investičné fondy. Operačné programy sú dokumenty, ktoré definujú základné rámce pre čerpanie týchto zdrojov. Uvedenú problematiku upravuje celá rada ďalších dokumentov, manuálov, usmernení a legislatívnych predpisov, tým sa ale v tejto časti nebudeme venovať.

V programovom období 2014 – 2020 máme na Slovensku k dispozícii:

  • 9 národných operačných programov,
  • 5 programov cezhraničnej spolupráce
  • 2 programy nadnárodnej spolupráce
  • 4 programy medziregionálnej spolupráce.

V tejto a nasledujúcej téme sa budeme venovať predstaveniu národných operačných programov.Operačný program je základný programový dokument, ktorý definuje témy financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov v príslušnom programovom období na území daného členského štátu. Tematicky vychádza z hierarchicky nadradeného dokumentu, ktorým je pre aktuálne programové obdobie Partnerská dohoda Slovenskej republiky. Táto zároveň definuje zoznam operačných programov s prislúchajúcimi finančnými alokáciami.
Za prípravu operačného programu je vždy zodpovedný konkrétny členský štát.

Operačný program vypracováva príslušný riadiaci orgán, ktorým je spravidla ministerstvo, do ktorého pôsobnosti spadá téma operačného programu. Vypracovaný operačný program sa predkladá na posúdenie Európskej komisii, ktorá buď dá odporúčania na úpravu vybraných častí operačného programu alebo ho schváli. Schválenie operačného programu je elementárnou podmienkou čerpania finančných zdrojov naň určených.

Ako som už povedal, operačný program definuje základné témy, ktoré financujú európske štrukturálne a investičné fondy. Z pohľadu obsahu je najrozsiahlejšou časťou opis priorít operačného programu. Operačný program spravidla financuje viacero priorít. Jednotlivé priority operačných programov popisujú prioritné osi. Konkrétna prioritná os ďalej môže byť rozdelená na viaceré špecifické ciele.

Príklad štruktúry prioritných osí operačného programu si ukážeme na Operačnom programe Efektívna verejná správa. Tento program má 3 prioritné osi:

Prvá prioritná os má názov – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa. Obsahuje 3 špecifické ciele:

ŠC 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS.

ŠC 1.2 – Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov

ŠC 1.3 – Transparentné  a  efektívne  uplatňovanie  pravidiel  verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E

Druhá prioritná os má názov Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva.

ŠC 2.1 Zvýšená efektívnosť súdneho systému

ŠC 2.2 Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému

Tretia prioritná os je Technická pomoc.

Čo sa týka obsahu, operačný program ďalej určuje aká je finančná alokácia, t. j. koľko peňazí je určených na jednotlivé prioritné osi a špecifické ciele operačného programu. Ďalšou podstatnou náležitosťou operačného programu sú ukazovatele výstupov. Ciele prioritných osí a špecifických cieľov musia byť číselne vyjadrené prostredníctvom konkrétnych, merateľných ukazovateľov, na základe ktorých sa sleduje a hodnotí progres v implementácii operačného programu a dosahovanie jeho cieľov.

Za prípravu a implementáciu operačného programu je vždy zodpovedný riadiaci orgán. Tento môže časť svojich právomocí a zodpovedností delegovať na hierarchicky podriadený orgán, tzv. sprostredkovateľský orgán. Sprostredkovateľské orgány spravidla zodpovedajú za implementáciu ucelenej časti operačného programu, t. j. konkrétnej prioritnej osi alebo špecifického cieľa.
V ďalšej téme vám textovou formou stručne predstavíme národné operačné programy financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020.