Národné operačné programy financované zo zdrojov EŠIF – prehľad

Textová úloha. Táto téma neobsahuje video.

Názov OP Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Web www.opii.gov.sk
RO Ministerstvo dopravy, výstavba a regionálneho rozvoja SR
Alokácia EŠIF 3 966 645 373 €
Popis Cieľom operačného programu je modernizácia dopravnej infraštruktúry. Program financuje projekty budovania diaľnic a ciest, železničných tratí, infraštruktúry pre lodnú dopravu. Podporuje infraštruktúru verejnej a mestskej hromadnej dopravy. Súčasťou programu je aj podpora informatizácie verejnej správy a prístupu občanov k elektronickým službám.

Názov OP Operačný program Kvalita životného prostredia
Web www.op-kzp.sk
RO Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia EŠIF 3 137 900 110 €
Popis Cieľom programu je podpora ochrany životného prostredia. Program financuje projekty v oblasti odpadového hospodárstva, zásobovania pitnou vodou a odvádzania a čistenia odpadových vôd. Financuje budovanie protipovodňových opatrení. V oblasti ochrany prírody sleduje zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity. Program podporuje zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie energetickej náročnosti a podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Názov OP Operačný program Výskum a Inovácie
Web www.opvai.sk
RO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia EŠIF 2 266 776 537 €
Popis Hlavným cieľom programu je technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Program podporuje spoluprácu akademického sektora so súkromným v oblasti výskumu a vývoja. V sektore MSP program podporuje zavádzanie inteligentných inovácií, ale aj zapájanie sa do medzinárodných výskumno-vývojových programov.

Názov OP Operačný program Ľudské zdroje
Web http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/
RO Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia EŠIF 2 204 983 517 €
Popis Operačný program podporuje zvyšovanie kvality vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách. Financuje projekty zamerané na zvyšovanie zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti. Podporuje aktivity sociálneho začleňovania sociálne ohrozených osôb a prevencie všetkým foriem diskriminácie. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a podpora technickej vybavenosti obcí s prítomnosťou rómskych komunít je tiež téma, ktorú tento program financuje.

Názov OP Integrovaný regionálny operačný program
Web www.irop.sk
RO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia EŠIF 1 754 490 415 €
Popis Program financuje modernizáciu a budovanie bezpečnej dopravnej infraštruktúry, sociálnej, zdravotnej a vzdelávacej infraštruktúry. Podporuje rast pracovných miest v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Financuje budovanie infraštruktúry v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd. Podporuje investície do zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine. Program tiež financuje aktivity miestneho rozvoja na lokálnej úrovni a činnosti miestnych akčných skupín.

Názov OP Operačný program Efektívna verejná správa
Web www.reformuj.sk
RO Ministerstvo vnútra SR
Alokácia EŠIF 278 449 284 €
Popis Program podporuje projekty zamerané na optimalizáciu procesov verejnej správy  a poskytovanie efektívnych verejných služieb občanom a podnikateľom. Druhou témou, ktorú program podporuje je reforma justície, zefektívnenie súdneho systému a vymožiteľnosti práva.

Názov OP Operačný program Rybné hospodárstvo 
Web http://www.apa.sk/op-rybne-hospodarstvo-2014-2020
RO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia EŠIF 15 785 000 €
Popis Cieľom programu je podporiť rozvoj rybného hospodárstva. Financuje aktivity ako modernizácia a budovanie rybochovných zariadení a rybníkov; odbahňovanie vodných plôch a zvýšenie produktivity rybníkov. Tiež podporuje projekty zamerané na propagáciu produktov rybného hospodárstva.

Názov OP Program rozvoja vidieka
Web www.apa.sk/prv-2014-2020
RO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia EŠIF 1 559 691 844 €
Popis Program rozvoja vidieka podporuje oblasť poľnohospodárov, lesných hospodárov a malé obce. Financuje projekty na rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby a podporuje uvádzanie týchto produktov na trh. Poskytuje priame platby poľnohospodárom. V oblasti lesného hospodárstva je podpora smerovaná do rekonštrukcie a budovania lesných ciest, odvodňovacích systémov a kanálov. Program financuje tiež obnovu dedín vo vidieckych oblastiach a budovanie drobnej infraštruktúry a širokopásmového internetu. Investície sú smerované tiež na podporu vidieckeho turizmu a agroturizmu.