Granty, dotácie, eurofondy – aký je medzi nimi rozdiel?

Prepis videa

Oblasť grantov a dotácií je veľmi rozmanitá a taká je aj terminológia, ktorú používame na označenie rôznych aspektov programového a projektového cyklu. Pôvod týchto pojmov a skratiek treba hľadať v slovenskej a európskej legislatíve a v rôznych manuáloch a iných dokumentoch donorských organizácií. Aby ste sa vedeli úspešne orientovať vo svete grantov a dotácií je nevyhnutné poznať základnú terminológiu, ktorú vám postupne vysvetlím vo videách prvej lekcie. Poďme ale pekne po poriadku a na úvod sa pozrime na to, čo sú granty, dotácie a eurofondy a aký je medzi nimi rozdiel.

Podľa údajov Google Trends za posledných 5 rokov je z týchto 3 výrazov na Slovensku najvyhľadávanejším slovo dotácia/dotácie, ktoré predstavuje viac ako 70% vyhľadávaní, nasledujú eurofondy s 20% a napokon granty s 10%. Ľudia na internete hľadajú dotácie, napríklad na zateplenie, na podnikanie, na solárne panely na pôdu ale aj dotácie z rôznych ministerstiev. Eurofondy sa vo vyhľadávaniach google najčastejšie objavujú v kombinácii s konkrétnym kalendárnym rokom napríklad eurofondy 2019 alebo aj v kombinácii s konkrétnou oblasťou napríklad eurofondy na podnikanie. A slovo granty sa najčastejšie vyhľadáva v spojitosti s rozvojom komunít .

Aj z údajov google je jasné, že sa tieto 3 pojmy používajú v rôznych spojitostiach, pričom všetky označujú  špecifickú formu nenávratného financovania činností organizácií a v niektorých prípadoch aj jednotlivcov.

Pojem dotácia označuje príspevky poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov, štátnych fondov, teda z verejných rozpočtov a je pevne zakotvený v slovenskej legislatíve, napríklad v zákone o dani z príjmov a v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Dotácia môže byť poskytnutá v čiastočnej výške alebo v plnej výške a spravidla sa poskytuje, resp. je viazaná na splnenie určitých, presne vymedzených úloh alebo účelu za stanovených podmienok, a  až na pár výnimiek je poskytovaná na základe žiadosti. Tým, že poskytnutie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, jej čerpanie býva spravidla v tom roku, v ktorom bola poskytnutá.

Pojem grant pochádza z anglického jazykového prostredia a tiež označuje účelový nenávratný finančný príspevok, ktorý sa získava vo verejnej súťaži na základe predloženého projektu. Hoci tento pojem je zakotvený napríklad v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie SR oveľa častejšie sa používa v prostredí firemných a komunitných nadácií a medzinárodných donorských organizácií. Granty majú spravidla svoje vlastné pravidlá prideľovania a čerpania, ktoré sú nezávislé od rozpočtových cyklov verejnej správy.

Pojem eurofondy je tak trochu kukučie vajce medzi týmito pojmami. Často sa objavuje v správach informácia,  že nejaké mesto získalo eurofondy na obnovu školy,  alebo že máme slabé čerpanie eurofondov.  Pričom pojem eurofondy v skutočnosti označuje nástroje štrukturálnej politiky Európskeho spoločenstva využívaného na dosiahnutie cieľov kohéznej politiky a nie samotné prostriedky poskytované z týchto nástrojov.  Tento pojem je teda často používaný v inom význame než ako v skutočnosti má. Správne by sme nenávratne finančné prostriedky poskytnuté z eurofondov mali nazývať tiež grantom (viď pojem zavedený všeobecným nariadením o štrukturálnych fondoch), ale na Slovensku je viac zaužívaný pojem „nenávratný finančný príspevok“ alebo len skratka NFP. Preto máme napríklad Výzvu na NFP, alebo žiadosť o NFP, alebo zmluvu o NFP. Skratka NFP znamená teda granty poskytnuté z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ak už sme pri eurofnodoch alebo EŠI fondoch zastavme sa pri nich na krátke vysvetlenie. V súvislosti s eurofondami nemôžeme zabudnúť na politiku súdržnosti (tiež označovanú ako kohézna politika), ktorá je najdôležitejšou investičnou politikou EÚ a zameriava sa na všetky regióny a mestá v Európskej únii s cieľom podporovať  tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast,  trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovať kvalitu života občanov.

Ako som spomínal eurofondy sú nástroje politiky súdržnosti, prostredníctvom ktorých sú poskytované finančné prostriedky  pre realizáciu tejto politiky.  Sú to ako samostané prepážky v peňaženke EÚ s vlastnými cieľmi a pravidlami. Medzi najdôležitejšie eurofondy patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond.

Granty, dotácie a nenávratný finančný príspevok môžeme teda považovať viac menej za synonymá, ktoré označujú nenávratnú finančnú pomoc, balík peňazí, ktorý môžete získať na realizáciu vašej činnosti/projektu.