Finančné podmienky

V tejto časti budem pokračovať v predstavovaní finančných podmienok, ktoré musí splniť subjekt, ktorý žiada o grant.

Prvá z kategórie finančných podmienok, o ktorej si povieme, je podmienka, že žiadateľ nesmie byť podnik v ťažkostiach. Definícia podniku v ťažkostiach je relatívne komplikovaná a vychádza z legislatívy Európskej únie. Aj snaha o čo najjednoduchšiu interpretáciu tejto definície môže pre človeka bez ekonomických či účtovných základov vyznieť absolútne nezrozumiteľne. Napriek tomu sa o to pokúsim. Za podnik v ťažkostiach sa považuje taký subjekt, ktorý má viac ako polovicu základného imania prekrytú kumulovanou stratou. Ak žiadateľ účtuje v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov, táto podmienka sa vyhodnocuje relatívne jednoducho. Porovnajú sa dve hodnoty zo súvahy za posledné schválené účtovné obdobie, a to vlastné imanie a základné imanie. Ak je vlastné imanie rovné alebo menšie ako ½ zo základné imania, ide o podnik v ťažkostiach. Ak má teda podnik základné imanie vo výške 5000 EUR, aby nebol podnikom v ťažkostiach, tak vlastné imanie musí mať hodnotu viac ako 2500 EUR. Keďže do hodnoty vlastného imania sa okrem iného premieta aj hospodársky výsledok predchádzajúcich období, významný vplyv na výsledok má fakt, či podnik dlhodobo vykazuje zisk alebo stratu. V každom prípade na vyhodnotenie tejto podmienky sú zverejnené a dostupné nástroje vo forme excelovských tabuliek.

Ďalšou podmienkou, ktorá vyhodnocuje hodnoty z poslednej účtovnej závierky je podmienka, že žiadateľ musí byť aktívny podnik. Táto podmienka sa spravidla vyhodnocuje prostredníctvom dvoch ukazovateľov. Prvým z nich je obrátka celkového majetku z tržieb. Tento ukazovateľ sa vypočíta ako podiel tržieb a majetku spoločnosti, pričom musí byť splnená minimálna hodnota, ktorú vždy definuje konkrétna výzva – napr. 0,2. Druhým ukazovateľom je podiel celkového majetku a výšky celkových výdavkov projektu a tiež musí byť splnená minimálna hodnota, ktorú definuje konkrétna výzva – napr. 0,62. To znamená že ak má subjekt celkový majetok vo výške 100 000 EUR, pri splnení tejto podmienky môže žiadať o grant na financovanie projektu s celkovými výdavkami 161 290 EUR. Cieľom tejto podmienky je zabezpečiť to, aby o grant žiadal subjekt, ktorý je aktívny na trhu a žiadal o takú výšku grantu, ktorá je primeraná jeho veľkosti. Pri vyhodnocovaní tejto podmienky sa tiež vypočítava bonita klienta z poslednej účtovnej závierky a žiadateľ musí dosiahnuť minimálnu hodnotu indexu bonity. Pre vyhodnotenie tejto podmienky bývajú spravidla vo výzvach vypracované nástroje, napr. vo formáte excelovskej tabuľky, do ktorej sa zadajú požadované hodnoty z účtovnej závierky a tabuľka vypočíta výsledok.

Takmer každá jedna grantová výzva definuje aj podmienku, o akú sumu grantu sa môžu žiadatelia uchádzať. Vo väčšine prípadov býva stanovená maximálna výška grantu, o ktorú môže žiadať jeden subjekt v jednej žiadosti. V mnohých grantových výzvach býva zároveň zadefinované obmedzenie, že jeden subjekt môže podať maximálne jednu žiadosť v danej výzve, aby nebola prekročená maximálna suma, o ktorú môže žiadať jeden subjekt. Tiež väčšina výziev, a to najmä tie eurofondové, určujú aj minimálnu výšku grantu. V praxi môže táto podmienka vyzerať tak, že žiadateľ môže žiadať o grant vo výške od 50 000 do 200 000 EUR. Existujú však aj grantové zdroje, ktoré nijakým spôsobom neobmedzujú sumu grantu, o ktorú môže subjekt žiadať. Takéto prípady je však možné považovať skôr za výnimku ako za pravidlo.

Grantové zdroje bývajú určené na financovanie realizácie konkrétneho projektu. V závislosti od charakteru daného projektu sa rôznia aj typy výdavkov, ktoré je nevyhnutné vynaložiť na jeho realizáciu. Grantové zdroje však nemožno použiť na financovanie úplne všetkých typov výdavkov. Býva pravidlom, že každá grantová výzva presne definuje zoznam výdavkov, na financovanie ktorých môže byť použitý grant. Tieto výdavky sa nazývajú aj oprávnené výdavky. Medzi oprávnené výdavky zväčša patria tie, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu. Môžu to byť napríklad mzdové výdavky odborného personálu, výdavky na nákup techniky, služieb, výdavky na stavebné práce, výdavky na materiál a podobne. Tiež niektoré výzvy umožňujú financovanie niektorých nepriamych výdavkov z grantu, ako napríklad riadenie projektu. Ešte raz teda zdôrazňujem, že konečný zoznam oprávnených výdavkov býva zadefinovaný vždy v príslušnej grantovej výzve. Rovnako môže byť v grantovej výzve uvedený zoznam neoprávnených výdavkov. To sú výdavky, na ktoré v žiadnom prípade nie je možné použiť financie z grantu. Môže ísť napríklad o výdavky súvisiace s vypracovaním žiadosti, prevádzkové výdavky, bankové poplatky a podobne.

Predchádzajúca podmienka špecifikuje oprávnené výdavky, na financovanie ktorých je možné použiť grant. Avšak až na niekoľko výnimiek, grant nefinancuje 100%  oprávnených výdavkov projektu. Intenzita pomoci vyjadrená v percentách určuje, akú časť oprávnených výdavkov projektu je možné financovať z grantu. Zvyšnú časť výdavkov musia žiadatelia vykryť z vlastných zdrojov. S týmto úzko súvisí podmienka preukázať finančnú spôsobilosť na spolufinancovanie projektu. V istom momente, spravidla to býva po podaní žiadosti pred jej schválením, musí žiadateľ preukázať, že disponuje financiami potrebnými na spolufinancovanie projektu. To znamená, musí preukázať buď výpis z účtu, že nimi disponuje alebo právoplatnú úverovú zmluvu. Ak teda celková suma oprávnených výdavkov je napríklad 100 tis. EUR a intenzita pomoci 60%, tak 60 tis. EUR môže dostať žiadateľ z grantu a zvyšných 40 tis. EUR musí preukázať, že má na účte alebo má na túto sumu úverovú zmluvu.