Dotačné programy VÚC, miest a obcí

Prepis videa

Prvá téma lekcie o možnostiach grantového financovanie bude venovaná grantovým zdrojom financovaným z rozpočtov subjektov územnej samosprávy, t. j. vyšších územných celkov, miest a obcí. Tieto subjekty majú v aktuálne platnej legislatíve jasne stanovené práva a povinnosti okrem iného aj v oblasti regionálneho rozvoja. Východiská, stratégie, priority a konkrétne projekty zamerané na regionálny rozvoj majú formalizované v podobe programov rozvoja, ktoré sú skôr známe ako plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Povinnosť vypracovávať plány rozvoja stanovuje platná legislatíva.

Zároveň majú vyššie územné celky, mestá a obce právo poskytovať dotácie za účelom rozvoja ich územia. To znamená, že s cieľom plnenia vybraných priorít programov rozvoja môžu samosprávy poskytovať dotácie na financovanie vybraných projektov. Tieto práva a povinností predstavujú základné východiská pre poskytovanie dotácii z rozpočtov subjektov územnej samosprávy.

Základným právnym aktom, ktorý upravuje samosprávam možnosti poskytovania dotácií je zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tento umožňuje uvedeným subjektom poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých sú zriaďovateľom a to na konkrétne akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja daného územia. Tiež môžu poskytovať dotácie iným obciam alebo vyšším územným celkom, ak pre nich zabezpečujú niektoré úlohy alebo ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy (napr. záplavy, povodne).

Iným subjektom – právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, môžu VUCky, mestá, obce poskytovať dotácie výlučne na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely a na podporu podnikania a zamestnanosti. Podmienky poskytovanie týchto dotácií vždy musia byť upravené príslušným všeobecne záväzným nariadením (VZN). VZNko spravidla definuje kto sa môže uchádzať o dotáciu, na aký účel môže byť poskytnutá dotácia, výšku dotácie, o ktoré sa môžu žiadatelia uchádzať, spôsob predkladania a hodnotenia žiadostí, oprávnené výdavky. VZNko v zásade definuje všetky podmienky a informácie potrebné k tomu, aby konkrétny žiadateľ vedel, ako o dotáciu požiadať.

Teda každá VUCka, mesto či obec, ktoré chce poskytovať dotácie zo svojho rozpočtu, musí mať spracované a schválené príslušné VZNko. V ňom okrem iného pomenuje aj témy a oblasti, ktoré chce dotáciami podporiť. Tieto sa v závislosti od konkrétneho subjektu mierne odlišujú. Vo všeobecnosti však možno uviesť, že najčastejšie podporovanými oblasťami sú:

  • zdravotná starostlivosť, prevencia chorôb a  sociálne služby
  • kultúrne aktivity a obnova pamiatok
  • starostlivosť životné prostredie
  • podpora športu, športových aktivít a mládeže
  • podpora turizmu  a cestovného ruchu.

Mechanizmus poskytovania dotácií z rozpočtov samospráv sa, rovnako ako témy, môže mierne líšiť od subjektu k subjektu. Vo všeobecnosti však možno skonštatovať, že konkrétny mechanizmus upravuje príslušné VZNko. Samospráva môže mať definované viaceré, tematicky oddelené dotačné schémy, s rôznymi pravidlami, termínmi, podmienkami. Spravidla však o dotácie možno požiadať na základe vyhlásenej výzvy, ktorá býva zverejnená na webovej stránke samosprávy spolu s potrebnými formulármi a manuálmi.

Dotácie sú poskytované z rozpočtových prostriedkov príslušných samospráv, ktoré sú tvorené na obdobie 1 roka. Spravidla aj výzvy bývajú zverejňované 1x do roka a poskytnutá dotácia musí byť zúčtovaná v rámci príslušného rozpočtového roku. Z pohľadu finančného objemu sa v prípade týchto dotácií jedná skôr o menšie zdroje, kde sa výška dotácie pohybuje od niekoľko stoviek eur po 3-5 tis. EUR.

Špecifickou a čoraz obľúbenejšou formou financovania rozvoja územia a výberu projektov je participatívny rozpočet. Je to mechanizmus poskytovania dotácií, prostredníctvom ktorého dávajú samosprávy možnosť širokej verejnosti rozhodovať formou hlasovania o projektoch, ktoré budú podporené.