Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

LogFrame – Intervenčná logika

LogFrame – Intervenčná logika

[ld_video]

Ako sme si už predstavili, logická matica je tabuľka – 4×4, so 16 políčkami. Začíname ju vypĺňať prvým stĺpcom, a to prvou časťou – hlavným cieľom.

Hlavný cieľ vysvetľuje, prečo je projekt dôležitý pre spoločnosť, a to s ohľadom na dlhodobé prínosy koncovým prijímateľom a širšie benefity iným skupinám.

Hlavný cieľ pomáha ukázať, ako projekt zapadá do regionálnych alebo sektorových politík donorskej agentúry, vládnych alebo relevantných organizácií, alebo v prípade interného projektu, aj samotnej trvalej organizácie.

Je však dôležité dodať, že sa nedá sa dosiahnuť len samotným projektom. Projekt len prispeje k dosiahnutiu celkových cieľov, ktoré sú určené donorom alebo trvalou organizáciou.

V našej prípadovej štúdii o projekte Divadelného festivalu Štátneho divadla Košice, by mohol byť hlavný cieľ zadefinovaný napríklad ako „Zvýšenie návštevnosti kultúrnych podujatí v Košickom samosprávnom kraji“. Je zrejmé, že náš projekt tomu dopomôže, nemôže však zabezpečiť celkové zvýšenie kultúrnych podujatí v Košickom samosprávnom kraji.

Ako ďalší definujeme špecifický cieľ. Špecifický cieľ popisuje cieľ , ktorý má byť dosiahnutý implementáciou samotného projektu. Mal by byť definovaný s ohľadom na udržateľné prínosy pre cieľové skupiny. V menej komplexných projektoch je obyčajne lepšie mať len jeden špecifický cieľ pre projekt.

 V prípade nášho fiktívneho projektu by špecifický cieľ alebo výsledok mohol byť zadefinovaný napríklad ako „Zrealizovať divadelný festival s názvom „História sa môže zopakovať““. Má ísť teda o cieľ, ktorý je možné dosiahnuť len samotnou realizáciou projektu.

Tretím políčkom v prvom stĺpci sú výstupy. Hovoríme o výstupoch realizovaných aktivít, kombináciou ktorých možno dosiahnuť projektový zámer. Mali by byť vo svojej definícii hmatateľné. Napríklad to môže byť zorganizovaná konferencia, zrealizovaná výskumná štúdia, zrealizované školenie a podobne. Výstupy by mali byť očíslované.

V našej prípadovej štúdií si ako výstupy môžeme zadefinovať napríklad:

1. Stretnutia prípravného výboru
2. Tlačová konferencia
3. Promo kampaň
4. Zrealizované predstavenia
5. Záverečné podujatie

Poslednou častou v prvom stĺpci sú aktivity. Aktivity predstavujú akcie, ktoré majú dospieť k výstupom a sumarizujú to, aké konkrétne kroky sa uskutočnia počas projektu. Mali by byť zadefinované v takej úrovni detailu, že im je možné priradiť časový rámec a vlastníka zodpovedného za realizáciu danej aktivity. Mali by byť priradené k výstupom pomocou relevantného číslovania, teda aktivita 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 a podobne. Odporúčame zadefinovať aktivity ako slovesá napr. v tvare neurčitku alebo aj ako slovesné podstatné meno, napríklad realizovanie, uskutočnenie a iné.

Nakoľko aktivity definujú úlohy a kroky, ktoré musia byť zrealizované za účelom dosiahnutia výstupov, resp. cieľov projektu, sú aj aktivity v našej prípadovej štúdií zadefinované podrobnejšie.

1.1  Organizovanie stretnutí projektového výboru
1.2   Realizovanie stretnutí prípravného výboru
1.3  Vypracovanie finálneho zoznamu  predstavení uvedených počas festivalu a program záverečného podujatia

Ďalšie aktivity, naviazané na náš druhý výstup – tlačovú konferenciu, by mohli znieť nasledovne:

2.1  Organizovanie tlačovej konferencie
2.2  Realizovanie tlačovej konferencie
2.3  Monitorovanie výstupov z tlačovej konferencie

Ďalšie aktivity by mohli byť:

3.1 Organizovanie promo kampane
3.2 Realizovanie promo kampane
3.3 Vyhodnotenie promo kampane

Aktivity, ktoré sú naviazané na samotné predstavenia by mohli znieť nasledovne:

4.1 Organizovanie predstavení počas festivalu
4.2  Realizovanie vystúpení počas festivalu

Podobne sú zadefinované aj ďalšie aktivity:

5.1 Organizovanie záverečného podujatia
5.2 Realizovanie záverečného podujatia

Veľmi častou býva v projektoch ako povinná aktivita zadefinovaný Projektový manažment. V našom prípade by teda šiestou aktivitou bol Projektový manažment.

Matica logického rámca (LogFrame)

Matica logického rámca (LogFrame)

[ld_video]

Metodika logického rámca je užitočný nástroj, ktorý vám pomôže nielen pri plánovaní ale aj pri implementácii projektu.

Umožňuje navrhnúť a usporiadať základné charakteristiky projektu vo vzájomných súvislostiach.

Výhodou logickej matice je jej praktickosť, nakoľko stručne, prehľadne a zrozumiteľne opisuje projekt v jednej tabuľke.

Logická matica je jednoduchá tabuľka – 4×4,  so 16timi oknami. Tabuľka slúži na zaznamenanie toho, čo chceme dosiahnuť a spôsob, ako to dosiahneme.

Logická matica je vlastne technika, ktorá sa používa na identifikovanie a analýzy danej situácie, umožňuje definovať ciele na úrovni programu alebo projektu, výstupy, ktoré sa dosiahnu počas projektu a aktivity potrebné na zlepšenie situácie.

V priebehu realizácie projektu je možné logickú maticu aktualizovať. Kým výstupy a aktivity sa môžu počas realizácie projektu meniť, celkový účel a zámer projektu musí ostať zachovaný.

Logická matica vychádza z metodiky plánovania, ktorú ako prvá využívala americká armáda. Neskôr bola aplikovaná pre prípravu projektov americkej rozvojovej organizácie USAid a neskôr rozšírená do celého sveta.

Postupne si v niekoľkých videách prejdeme jednotlivé časti logickej matice tak, aby ste získali  zručnosti pre prípravu logickej matice pre vlastný projektový zámer.

Zároveň vám ukážeme prácu s logickou maticou na príklade prípadovej štúdie Divadelného festivalu v Košiciach, na ktoré chce Štátne divadlo v Košiciach získať externé financovanie.

Cyklus projektového riadenia

Cyklus projektového riadenia

[ld_video]

Cyklus projektového riadenia

Každý projekt je z dôvodu riadenia rozdelený do niekoľkých častí. Tieto časti sa odborne nazývajú skupiny procesov riadenia projektu a spoločne tvoria cyklus riadenia projektu. V každom projekte sa pravidelne opakujú tieto procesy procesov:

· spúšťanie
· plánovanie
· uskutočňovanie
· kontrolovanie
· ukončovanie

Teraz si predstavím fázu Spúšťania projektu.

Spúšťanie projektu začína rozhodnutím reagovať na zistenú príležitosť alebo hrozbu prostredia formou projektu a schválením mandátu projektu, končí rozhodnutím projekt spustiť/nespustiť a v prípade spustenia schválením zadania projektu alebo podpisom zmluvy.

Na začiatku je vždy myšlienka – nápad na projekt, projekty sú teda nástrojom, ako reagovať na vplyv prostredia.

Mandát projektu je písomný dokument, ktorý vydáva vedenie trvalej organizácie a je výsledkom rozhodnutia vedenia organizácie reagovať na príležitosť alebo hrozbu prostredia formou projektu.

Zadávateľ projektu je zvyčajne manažér vrcholového vedenia trvalej organizácie. Je zodpovedný na riadenie prác pri definovaní účelu projektu a vypracovaní zdôvodnenia projektu.

Návrhový tím je dočasný tím, ktorý pracuje iba pri spúšťaní projektu. Jeho hlavnou úlohou je vykonávať jednotlivé kroky k spusteniu projektu

Zúčastnené strany sú ľudia alebo skupiny, ktoré sú buď zainteresované na priebehu a úspechu projektu, tzn. že podporujú projekt, alebo ktorých záujmy sú projektom obmedzené a v tom prípade môžu byť proti projektu.

Zúčastnené strany môžu projekt podporovať alebo mu klásť odpor.

Niekoľko skupín zúčastnených strán:

· investor – ten, kto bude projekt financovať
· užívateľ – ten, kto bude využívať výstupy projektu
· dodávateľ – ten, kto bude dodávať tovary, služby a stavebné práce
· manažér projektu a projektový tím
· iné priamo a nepriamo zúčastnené strany

Zdôvodnenie projektu je písomný dokument, ktorý zdôvodňuje potrebu a očakávaný prínos projektu pre trvalú organizáciu. Slúži ako podklad pre rozhodnutie, či projekt spustiť alebo nespustiť. Jeho obdobou môže byť návrh projektu.

Projekt, program a portfólio

Projekt, program a portfólio

[ld_video]

V tejto časti si predstavíme, aký je rozdiel medzi projektom, programom a portfóliom.

Projekt je sériou jedinečných, komplexných a prepojených aktivít, ktoré majú spoločný cieľ alebo účel a musia byť uskutočnené v určitom konkrétnom čase, v rámci rozpočtu a podľa špecifikácie. Projekt je teda dočasná aktivita zameraná na tvorbu alebo vývoj, špecifického produktu alebo služby.

Teraz si zopakujeme, že projekt má dosiahnuť svoje ciele a zámery v určitom čase s presne špecifikovanými finančnými a personálnymi zdrojmi.

Medzi ďalšie charakteristiky projektu patrí:

· jedinečná organizácia štruktúry a procesov projektu
· premenlivá interdisciplinárna spolupráca zvyčajne nezohraných partnerov
· istá miera rizika a neistoty a ostatné

Projektom teda môžeme napríklad nazvať váš interný projekt nového odmeňovania zamestnancov alebo projekt financovaný z fondov EÚ.

Ďalej si predstavíme Program.

Program sa odlišuje od projektu a to tým, že je väčší a môže sa skladať z viacerých projektov.

Program je sériou projektov s podobným cieľom.Príkladom môže byť stavebná spoločnosť, ktorá vytvorí program, ktorého zámerom je vybudovať priemyselný technologický park a ktorý sa bude skladať z viacerých samostatných projektov.   

Program je teda séria projektov, ktorých ciele spolu prispievajú k spoločnému celkovému cieľu, a to buď  na úrovni sektora, krajiny alebo dokonca aj viacerých krajín.

Príkladom programu sú všetky dotačné a grantové schémy.

A tretím P je Portfólio.

Portfólio je súbor projektov alebo programov, ktoré sú zhrnuté do jedného súboru kvôli ich kontrole, koordinácii a optimalizácii pridelenia prostriedkov v rámci trvalej organizácie, alebo jej časti. Nemusia však mať vzájomné technologické alebo organizačné nadväznosti.

Ako príklad portfólia môžeme uviesť napríklad projektovú kanceláriu fungujúcu na univerzite.

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk