Vyplnenie projektovej žiadosti

Vyplnenie projektovej žiadosti [ld_video] A na záver si ukážeme, ako všetko čo ste sa v našom kurze naučili môžete využiť pri vypĺňaní projektovej žiadosti. Ako vzor nám poslúži formulár žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, ktorý sa využíva v rámci slovenských operačných programov. Po vyplnení základných informácií o projekte ako identifikácia žiadateľa, identifikácia partnera, začíname vypĺňať základné informácie o projekte. Je praktické, [...]

Vyplnenie žiadosti o poskytnutie NFP

Vyplnenie žiadosti o poskytnutie NFP [ld_video] Vďaka logickej matici máte zadefinované základné aspekty vášho projektu. Teraz si na príklade vzorovej žiadosti ukážeme, ktoré informácie o projekte si viete preniesť do projektovej žiadosti. V našom príklade budeme pracovať s formulárom žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, v rámci slovenských operačných programov. Hlavný cieľ, špecifický cieľ a výstupy projektu využijete v popise projektu. Aktivity, ktoré [...]

Monitoring a záver

Monitoring a záver [ld_video] Ďalšou súčasťou implementácie projektu je monitoring. Monitoring je systematický a priebežný zber, analýza a evaluácia informácií s cieľom zabezpečiť kontrolu riadenia a rozhodovania. Ide o integrálnu súčasť celkového riadenia projektu  a mal by byť braný do úvahy pri príprave plánu aktivít a rozpočtu. Monitoring by sa mal zamerať na: · postup projektu s [...]

Implementácia a zmeny

Implementácia a zmeny [ld_video] Ďalšou tému je riadenie implementácie a monitoring projektu. Za riadenie a kontrolovanie postupu prác je zodpovedný manažér projektu. Za kontrolovanie projektu je zodpovedný na najvyššej úrovni zadávateľ projektu, alebo projektová rada, ktorá môže túto úlohu delegovať. Progres projektu je prediskutovánaný na pracovných alebo projektových poradách poradách. Tie môžu byť: · riadené [...]

Riziká

Riziká [ld_video] Ďalšou kapitolou sú riziká projektu. Riziká projektu môžu byť definované ako hrozba, keď sú neistou udalosťou so záporným vplyvom na priebeh alebo výstupy projektu Alebo môžu byť definované ako príležitosť, kedy sú neistá udalosť s kladným vplyvom na priebeh alebo výstupy projektu. Riadenie rizík , je to skupina úloh manažéra projektu, zameraná na [...]

Rozpočet

Rozpočet [ld_video] Rozpočet projektu je písomný dokument, ktorý definuje plánovanú cenu plánovaných prác  - tovarov, služieb a stavebných prác. Pri jeho plánovaní sa vychádza z plánu nákladov. V rozpočte interného projektu môžu byť náklady rozdelené na: · premenlivé náklady · pevné náklady · iné náklady V rozpočte externého projektu sú zvyčajne náklady vyjadrené ako cena. [...]

Plán aktivít

Plán aktivít [ld_video] Ďalším krokom potom, ako sme si skompletizovali logickú maticu, je príprava aktivít. Pre plán aktivít môžeme využiť napríklad excel, do ktorého prekopírujeme aktivity, ktoré sme si zadefinovali v rámci logickej matice. Do jedného stĺpca si prekopírujeme aktivity z logickej matice, a do horného riadku si zadefinujeme mesiace, v rámci ktorých chceme daný [...]

LogFrame – Zdroje overenia

LogFrame - Zdroje  overenia [ld_video] Posledný stĺpec, ktorý vypĺňame v logickej matici je tretí stĺpec – Zdroje overenia. Zdroje overenia indikujú, kde a v akej forme možno získať informácie o dosiahnutí hlavného cieľa, špecifického cieľa a výstupov tak, ako sú popísané v objektívne overiteľných ukazovateľoch. Zdroje overenia by mali určiť v akom formáte budú informácie k [...]

LogFrame – Objektívne overiteľné ukazovatele

LogFrame - Objektívne overiteľné ukazovatele [ld_video] Po vyplnení prvého a štvrtého stĺpca prechádzame do druhého stĺpca, ktorý definuje ukazovatele a prostriedky. Tento stĺpec začíname vypĺňať zhora. Ukazovatele sú podrobným popisom na úrovni hlavného cieľa, špecifického cieľa a výstupov. V rámci logickej matice neexistujú ukazovatele na úrovni aktivít. Ukazovatele pre aktivity sú obyčajne definované počas prípravy plánu aktivít, [...]

LogFrame – Predpoklady

LogFrame - Predpoklady [ld_video] Pokračujeme ďalej vo vypĺňaní logickej matice. Tento krát sa presunieme z prvého stĺpca do štvrtého, posledného stĺpca, ktorý začneme vypĺňať zospodu. Štvrtý stĺpec definuje predpoklady. Predpoklady sú externé faktory, ktoré ovplyvňujú alebo dokonca určujú úspech projektu, avšak ležia mimo kontroly manažmentom. Vhodným príkladom je napríklad počasie, cenová stabilita alebo rozhodnutia zúčastnených strán, [...]