Segmentácia publika

Segmentácia publika [ld_video] Pri práci s publikom je nutné poznať svojho existujúceho aj potenciálneho zákazníka. Segmentácia publika je termín, s ktorý pracuje predovšetkým marketing. Jedná sa o proces, v ktorom hľadáme a pomenovávame skupiny ľudí s podobnými potrebami a vzorcami správania. Takáto segmentácia založená väčšinou na prieskumoch pomáha kultúrnym organizáciám lepšie poznať svojho zákazníka a ďalej s ním pracovať – čo do spôsobu komunikácie, [...]

Nástroje získavania dát

Nástroje získavania dát [ld_video] Samotný výskum publika môže byť realizovaný viacerými cestami. Každý zo spôsobov má svoje výhody a nevýhody. Najčastejšími spôsobmi výskumu sú: Dáta z predajných systémov – Dáta sú získavané z predajného systému, prípadne z predajných systémov zazmluvnených partnerov – Ticketportal, Colosseum a pod. Tieto predajné  platformy poskytujú štatistiky predaja vstupeniek, avšak málokedy zohľadňujú podrobnejšie dáta spojené predovšetkým [...]

Funkcie práce s publikom

Funkcie práce s publikom [ld_video] Funkcie práce s publikom je možné vnímať na úrovni kultúrnych organizácií nasledovným spôsobom: Otvorenosť - Audience Development môže slúžiť k otvoreniu programu najširším skupinám potenciálnych divákov. Hoci existujú inštitúcie, ktoré sa úzko zameriavajú na určitý typ diváka podľa jeho ekonomických možností, geografickej dostupnosti či úrovne vzdelania, Audience Development môže účinne prelamovať bariéry [...]

Práca s publikom vs. Marketing

Práca s publikom vs. Marketing [ld_video] Koncept Audience Development sa vyvinul predovšetkým vďaka marketingu a otázke, ako nalákať viac návštevníkov. V dnešnej dobe oba tieto smery vnímame ako prepojené, každá z týchto „disciplín“  si v praxi riadenia kultúrnej organizácie vypomáha. Zároveň je cieľ oboch tak trochu odlišný. Marketing – cieľom marketingu je zvyšovať počet účastníkov. Zaoberá sa predovšetkým aspektmi [...]

Princípy marketingu

Princípy marketingu [ld_video] Marketing je spoločenským procesom, prostredníctvom ktorého jednotlivci a skupiny získavajú čo potrebujú a chcú, cestou vytvárania, ponúkania a voľnej výmeny výrobkov a služieb s ostatnými. Aspoň takto ho popisujú páni Kotler a Keller vo svojej známej knihe Marketing Management My sa v tejto lekcií budeme zaoberať pojmami marketingová komunikácia, stratégia, produkt,  PR a branding. Podstatným slovom v názve tohto procesu je [...]

Audience Development

Audience Development [ld_video] Koncept Audience development – práca s publikom, je v posledných desaťročiach dominantnou témou v kultúre a umení. Nie len samotné kultúrne organizácie si uvedomujú nutnosť dlhodobo pracovať so svojim stálym aj potenciálnym publikom. Funkcie a dopady príkladnej implementácie práce s publikom sú v kultúrnom prostredím natoľko pozitívne, že sa im venujú aj tvorcovia kultúrnych politík a donátori. Pre bližšie predstaveniekonceptu [...]

Vyplnenie projektovej žiadosti

Vyplnenie projektovej žiadosti [ld_video] A na záver si ukážeme, ako všetko čo ste sa v našom kurze naučili môžete využiť pri vypĺňaní projektovej žiadosti. Ako vzor nám poslúži formulár žiadosti o nenávratné finančné prostriedky, ktorý sa využíva v rámci slovenských operačných programov. Po vyplnení základných informácií o projekte ako identifikácia žiadateľa, identifikácia partnera, začíname vypĺňať základné informácie o projekte. Je praktické, [...]

Monitoring a záver

Monitoring a záver [ld_video] Ďalšou súčasťou implementácie projektu je monitoring. Monitoring je systematický a priebežný zber, analýza a evaluácia informácií s cieľom zabezpečiť kontrolu riadenia a rozhodovania. Ide o integrálnu súčasť celkového riadenia projektu  a mal by byť braný do úvahy pri príprave plánu aktivít a rozpočtu. Monitoring by sa mal zamerať na: · postup projektu s [...]

Implementácia a zmeny

Implementácia a zmeny [ld_video] Ďalšou tému je riadenie implementácie a monitoring projektu. Za riadenie a kontrolovanie postupu prác je zodpovedný manažér projektu. Za kontrolovanie projektu je zodpovedný na najvyššej úrovni zadávateľ projektu, alebo projektová rada, ktorá môže túto úlohu delegovať. Progres projektu je prediskutovánaný na pracovných alebo projektových poradách poradách. Tie môžu byť: · riadené [...]

Riziká

Riziká [ld_video] Ďalšou kapitolou sú riziká projektu. Riziká projektu môžu byť definované ako hrozba, keď sú neistou udalosťou so záporným vplyvom na priebeh alebo výstupy projektu Alebo môžu byť definované ako príležitosť, kedy sú neistá udalosť s kladným vplyvom na priebeh alebo výstupy projektu. Riadenie rizík , je to skupina úloh manažéra projektu, zameraná na [...]