Ekonomické dopady kultúry

Ekonomické dopady kultúry [ld_video] Okrem spomenutých ukazovateľov sa obzvlášť v zahraničí počítajú tiež ekonomické dopady kultúrnych projektov či organizácií. Najčastejšie je preto pre výpočet ekonomických dopadov používané input-output analýza, ktorá je najpresnejšia a zároveň najzložitejšou metódou zistenia ekonomických dopadov veľkých projektov. Na rozdiel od iných metód umožňuje vyčísliť tiež multiplikačné efekty, ktoré sú spôsobené väzbami dotknutých organizácií [...]

Evaluácia kultúrnych služieb

Evaluácia kultúrnych služieb [ld_video] Evaluáciou kultúrnych služieb sa zaoberajú celé výskumné tímy, rovnako ako verejná správa na rôznych úrovniach (štátna, regionálna, miestna) a samotní kultúrni aktéri po celom svete. Pomerne vyvinuté sú metodiky pre hodnotenie ekonomických dopadov a ekonomickej efektivity nielen kultúrnych služieb, avšak všetci si dobre uvedomujú, že podstata kultúrnych služieb spočíva hlavne v ich neekonomickej hodnote [...]

Nástroje motivácie

Nástroje motivácie [ld_video] Jiří Plamínek, manažér, konzultant a lektor, predstavil tri dimenzie motivácie prirodzené pre každého človeka. Tieto dimenzie označujú stálosť/dočasnosť motivácií. Motivačné založenie – je stále, viac-menej nemenné. Vychádza totiž z charakterových vlastností osoby. Motivačné založenie človeka je podľa Plamínka ovplyvnené orientáciou človeka na spôsob práce a prostredie práce: Spôsob práce – ak je človek zameraný na [...]

Plánovanie ľudských zdrojov

Plánovanie ľudských zdrojov [ld_video]  S určitým zjednodušením je možné povedať, že manažér ľudských zdrojov má dve základné úlohy: zaistiť dostatok kvalifikovaného personálu na realizáciu požadovanej práce zaistiť, aby už získaný personál dosahoval čo najväčší výkon Čo všetko riadenie ľudských zdrojov zahŕňa? V tejto lekcií sa budeme zaoberať plánovaním ľudských zdrojov, náborom a výberom zamestnancov, uvedením na pracovné miesto, [...]

Motivácia zamestnancov

Motivácia zamestnancov [ld_video] Typickým znakom pre prácu v kultúre je jej dlhodobá podfinancovanosť, nízke mzdy a stres spojený s rôznymi faktormi – objem práce, nepravidelná pracovná doba, špecifiká umeleckej prevádzky a pod. Jednou zo základných zložiek rozvoja a udržania zamestnancov je motivácia. Motív a stimul. Motív je vnútornou, subjektívnou pohnútkou človeka, ktorá je príčinou jeho správania – aktivity. Vychádza predovšetkým z biologických [...]

Alternatívne biznis modely

Alternatívne biznis modely [ld_video] Medzi fundraising po novom patrí téma alternatívnych biznis modelov. Účelom takéhoto modelu je prevádzkovanie umeleckej či obecne kultúrnej činnosti s podporou vedľajšieho podnikania. Pre príklad použijeme jednu prípadovú štúdiu. Týka sa divadelnej spoločnosti Menagerie, založenej v Cambridge britským divadelníkom, režisérom a pedagógom Paulom Bournom. Jej hlavným cieľom je podporovať vznik nových hier, a to v spolupráci [...]

Princípy fundraisingu

Princípy fundraisingu [ld_video] Fundraising je súbor činností, ktorý zahŕňa rôzne spôsoby a metódy, ako získavať finančné a iné prostriedky potrebné pre činnosti neziskových organizácií. Neustále však musíme mať na pamäti, že podobne ako v marketingu či pri predaji sa jedná o akýsi vzťah. Vzťah medzi našou kultúrnou organizáciou a poskytovateľom zdroja – sponzorom, donátorom a pod. Z tohto dôvodu je primárnym bodom [...]

Úrovne zapojenia publika

Úrovne zapojenia publika [ld_video] Cieľom zapojenia publika je akcelerácia jeho lojálnosti voči inštitúcií alebo produktu. Prioritnou funkciou je teda nie len akvizícia nového návštevníka, ale aj udržanie si toho aktuálneho, prípadne jeho premene na ambasádora. Základné úrovne zapojenia publika sú nasledovné: Informačná úroveň – Publikum je pravidelne informované o programe inštitúcie Konzultačná úroveň – Interakcie s publikom [...]

Nástroje pre prácu s publikom

Nástroje pre prácu s publikom [ld_video] Vďaka rozvoju technológií je v dnešnej dobe efektívna práca s publikom podstatne jednoduchšia ako tomu bolo v minulosti. Napriek tomu nemožno opomenúť tradičné nástroje, pri ktorých je práve osobný kontakt medzi inštitúciou a publikom nenahraditeľný. Obecne však platí, že podľa základného členenia je možné nástroje s publikom deliť na dve základné skupiny – offline [...]

Strategické plánovanie rozvoja publika

Strategické plánovanie rozvoja publika [ld_video] Vzhľadom k rôznorodým aspektom umeleckého prostredia, vychádzajúcich z regionálnych, kultúrnych a organizačných špecifík, nie je jednoduché definovať jednotný postup strategického plánovania rozvoja publika. S inými prostriedkami pracuje kultúrna inštitúcia typu Slovenské národne divadlo, s iným prostriedkami pracuje malá galéria v okresnom meste orientovaná priorite na regionálneho návštevníka. V každom prípade však inštitúcie naprieč celým umeleckým spektrom môžu [...]