Návratné a nenávratné financovanie projektov

Hľadáte financovanie pre svoj projekt?

Na portáli nájdete nenávratné ako aj návratné zdroje financovania vášho projektu. 

Medzi nenávratné zdroje financovania patria rôzne granty a dotácie poskytované podľa presne stanovených pravidiel, ktoré ak sa dodržia, nie je potrebné prostriedky vrátiť.

Návratné zdroje sú také, kde subjekt, ktorý ich poskytol, očakáva, že mu budú vrátené v plnej výške. Patria sem hlavne úvery, rizikový kapitál a iné finančné nástroje.

Kedy potrebuje uchádzač o granty aj návratné zdroje financovania pre svoj projekt:

 • Úspešný žiadateľ o grant zvyčajne potrebuje
  • Preklenovací úver pri realizácii projektu
  • Zdroje na spolufinancovanie (cca 30-50 % investície)
 • Neúspešný žiadateľ s rozumným projektom potrebuje finančného partnera
 • Uchádzač o grant, ktorý má obchodne veľmi zaujímavý projekt, by z dôvodu časovej náročnosti pri prideľovaní grantov mal siahnuť radšej po inej forme financovania

 

Ak ste úspešný žiadateľ: Ako prebieha financovanie pomocou nenávratných zdrojov?

 1. Získate dotáciu vo výške zvyčajne vo výške 50-95 % na oprávnené výdavky projektu
 2. Pri predkladaní projektu potrebujete deklarovať vlastné zdroje na pokrytie spolufinancovania (zvyšných 5-50 %). Na túto časť výdavkov buď máte vlastné zdroje, alebo potrebujete získať iné zdroje (napr. úver z banky určený na spolufinancovanie projektu).
 3. Pri realizácii vášho projektu budete dostávať platby niektorým z nasledovných spôsobov:
 1. V prípade priebežných platieb budete potrebovať zdroje na realizáciu projektu do času preplatenia žiadosti o platbu, čo zvyčajne predstavuje časové obdobie 4-6 mesiacov …
 2. Schéma realizácie projektu a platieb:


 

Kedy o grant radšej nežiadať :) ?

... ak máte projekt, ktorý potrebujete realizovať hneď, napr. do 6 mesiacov, inak vám môže myšlienku niekto okopírovať, alebo stratíte výhodu prvenstva na trhu

... ak máte projekt s návratnosťou do 1-2 rokov

... ak máte veľmi špecifický projekt, ktorý pri samotnej realizácii budete potrebovať prispôsobovať situácii, alebo sa idete pustiť do niečoho nového a potrebujete byť veľmi flexibilní

V týchto prípadoch radšej hľadajte iné zdroje financovania vášho projektu. Prečo? Pri žiadosti o grant trvá celý proces od vyhlásenia výzvy, cez podanie žiadosti, jej hodnotenie, zazmluvnenie, nákup a preplatenie zvyčajne 1-2 roky. Súčasne neexistuje presný termín, kedy peniaze určite dostanete. Preto nie je možné presne plánovať termíny, nakoľko je veľa neovplyvniteľných faktorov, ktoré predlžujú celý proces (napr. časové posuny pri vyhlasovaní výziev o granty, doba hodnotenia projektov, doba trvania verejného obstarávania, doba kontroly žiadosti o platbu, atď.). Pri predkladaní projektu musíte tiež dopredu presne uviesť, čo budete realizovať a všetky následné zmeny v projekte musia byť schvaľované zo strany SORO (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom).