Návratné a nenávratné financovanie projektov

Financovanie schválených projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov môže byť prijímateľom poskytované systémom priebežnej platby (refundácia), predfinancovaním alebo zálohovými platbami.

 

Na krytie nákladov vášho projektu môžete využiť rôzne zdroje. Na portáli Grant Expert nájdete informácie o nenávratných aj návratných zdrojoch financovania.

Medzi nenávratné zdroje financovania patria rôzne granty a dotácie poskytované podľa presne stanovených pravidiel, ktoré ak sa dodržia, nie je potrebné prostriedky vrátiť.

Návratné zdroje sú také, kde subjekt, ktorý ich poskytol, očakáva, že mu budú vrátené v plnej výške. Patria sem hlavne úvery, rizikový kapitál a iné finančné nástroje.

Úvery, o ktoré môžete požiadať prostredníctvom UniCredit Bank

 • Prekleňovací úver krátkodobý aj strednodobý (bridgeloan)
 • Investičný úver strednodobý a dlhodobý

Podmienky poskytnutia úveru

 • Dotácia musí byť riadne schválená, podľa platných podmienok a právnych požiadaviek.
 • Vždy musí byť predložená podpísaná zmluva s príslušným orgánom.
 • Zabezpečené riadenie projektu (Riadenie projektu zahŕňa činnosti, ktoré je potrebné vykonávať počas celej doby realizácie projektu, aby nedošlo ku kráteniu alebo dokonca k nevyplateniu dotácie (napr. Monitorovacie správy, žiadosti o platbu a pod.). Riadenie projektu môže byť zabezpečené vlastnými silami (v tom prípade je potrebné preukázať dostatočné skúsenosti žiadateľa) alebo prostredníctvom externej spoločnosti (v tom prípade treba predložiť riadne podpísanú zmluvu s týmto poskytovateľom a jeho overiteľné referencie).
 • Určitá časť nákladov (vrátane neoprávnených výdavkov projektu) musí byť financovaná z vlastných zdrojov klienta.
 • Podľa aktuálneho stavu a vývoja projektu môžu byť špecifikované dodatočné podmienky.

Úver poskytnutý prostredníctvom UniCredit Bank by mal spĺňať nasledovné parametre:

 • Úver je rozdelený na dve časti: „dotačnú“ – splatnú zo schválenej dotácie a “investičnú”, ktorá pokrýva zvyšok projektu.
 • Dotačná časť je splatená mimoriadnou splátkou ihneď po vyplatení dotácie na účet bez sankcií.
 • Investičná časť je splatná v strednodobom alebo dlhodobom horizonte.
 • Úver sa môže použiť aj na predfinancovanie dotácie.

Každý projekt a klienta UniCredit Bank posudzuje individuálne. Banka je schopná nastaviť štruktúru financovania tak, aby čo najviac zodpovedala potrebám klienta.